• Effekter av jordarbeiding på fosfortap. Sammenstilling av resultater fra nordiske forsøk 

   Bechmann, Marianne; Kværnø, Sigrun; Skøien, Svein; Øygarden, Lillian; Riley, Hugh; Børresen, Trond; Krogstad, Tore (Bioforsk rapport;6(61) 2011, Research report, 2011-08-31)
   I forbindelse med gjennomføring av vannforskriften er det blitt økt fokus på redusert og endret jordarbeiding som tiltak for å redusere fosfortilførslene fra jordbruket. Tidligere har det vært vekt på jordarbeidingstiltak ...
  • Evaluering av pilotordning for tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 

   Skøien, Svein; Hansen, Sissel; Nesheim, Lars; Fystro, Gustav; Øgaard, Anne Falk; Øpstad, Samson; Bechmann, Marianne (Bioforsk rapport;6(9) 2011, Research report, 2011-01-31)
   I rapporten er ulike spredemetoder for husdyrgjødsel vurdert for miljøeffekt med hensyn til gasstap, ammoniakk og lystgass, og avrenning av næringsstoffer. Det er også gjort en vurdering i forhold til luktproblemer.
  • Evaluering av regionale miljøprogram (RMP). Vurdering av ordningen: “Avrenning til vassdrag” 

   Øygarden, Lillian; Grønlund, Arne; Skøien, Svein; Krokann, Knut; Bechmann, Marianne; Nordskog, Kjersti (Bioforsk rapport;7(21) 2012, Research report, 2012-01-23)
   Denne rapporten er gjennomført for Statens Landbruksforvaltning (SLF) som del av deres evaluering av Regionale miljøprogram. I rapporten evalueres ordningene under “Avrenning til vassdrag “ dvs i hovedsak tilskuddsordningene ...
  • Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus 

   Refsgaard, Karen; Bechmann, Marianne; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skøien, Svein; Veidal, Asbjørn (NILF Rapport;2010-2, Research report, 2010-04)
  • Miljøriktig bruk av husdyrgjødsel 

   Skøien, Svein; Øgaard, Anne Falk; Nesheim, Lars (Bioforsk TEMA;6(2) 2011, Research report, 2011)
   En best mulig utnyttelse av næringsstoffene i husdyrgjødsla og minst mulig risiko for tap til omgivelsene oppnås ved spredning tidlig i vekstsesongen. Høstspredning gir forhold med større risiko for avrenning og derfor ...
  • Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester 

   Ljosland, Mette Margrethe; Bjørkelo, Knut; Skøien, Svein (NIJOS dokument;21/2005, Research report, 2005-03-17)
   Overgang til internettbasert distribusjon av kartinformasjon medfører nye utfordringer for informasjonsleverandørene. Geoportaler utnytter de tekniske mulighetene for å sammenstille karttema fra ulike kilder, men lykkes i ...