• 3D RADAR imagery for forest monitoring, for REDD-MRV 

   Solberg, Svein (NIBIO POP;2(29) 2016, Others, 2016-09)
   Interferometric RADAR imagery can play an important role in REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Interferometric RADAR acquires stereo imagery from which we derive height data. The RADAR ...
  • Abiotiske skader 

   Solberg, Svein (Others, 2007)
   Varmere vintre med flere dager med minimumstemperaturer over 0 °C vil paradoksalt nok kunne føre til en økning i frostskader på skog. Slike varme perioder vil redusere trærnes herdighet og toleranse for påfølgende frost. ...
  • Aldersuavhengig bonitering med laserskanning av enkelttrær 

   Kvaalen, Harald; Solberg, Svein; May, Johannes (NIBIO Rapport;1(67), Research report, 2015)
   I Norge beregnes skogens produksjonsevne, bonitet, ut fra høyden til de grøvste trærne i bestandet og deres alder i brysthøyde. Denne metoden har to svakheter: Den fanger i liten grad opp variasjon i bonitet over tid, ...
  • Detection of forest clear-cuts with shuttle radar topography mission (SRTM) and tandem-X InSAR data 

   Solberg, Svein; Astrup, Rasmus Andreas; Weydahl, Dan Johan (Journal article; Peer reviewed, 2013-10-24)
   The aim of this study was to determine whether forest clear-cuts during 2000–2011 could be detected as a decrease in surface height by combining Digital Surface Models (DSMs) from the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) ...
  • Effekt av små snauflater og avstand til kant på frekvens av tørrgran og vindfall i Oslo og Akershus 

   Solberg, Svein; Granhus, Aksel; Bjørkelo, Knut (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2012, Research report, 2012)
   Bakgrunnen for denne rapporten er dels indikasjoner på mer vind- og tørkeskader i eldre granskog i oslo og akershus, og dels de ekstra utfordringene slike skader gir for skogbehandlingen i oslomarka med de restriksjoner ...
  • Effekter av klimaendring på skogens helsetilstand, og aktuelle overvåkingsmetoder 

   Solberg, Svein; Dalen, Lars Sandved (Viten fra Skog og landskap;3/07, Research report, 2007-05)
   I følge FNs klimapanel vil økte konsentrasjoner av drivhusgasser i atmosfæren føre til en global oppvarming på mellom 1,4 og 5,8 ºC fra 1990 til 2100. Oppvarmingen medfører en økning i nedbør. Det ventes imidlertid store ...
  • En analyse av råtefrekvens i eldre granskog, ut fra skoglige, klimatiske og edafiske faktorer 

   Stamnes, Vidar; Solberg, Svein; Solheim, Halvor (Rapport fra skogforskningen;17/00, Research report, 2000)
   I rapporten er det sett på om råtefrekvens i eldre granbestand kan forklares ut fra ti forklaringsvariabler for skoglige, klimatiske og edafiske forhold. Det er gjort for total råte, rotkjukeråte og honningsoppråte i slike ...
  • Extracting data for single trees from photogrammetric canopy height models and true orthophotographs 

   Solberg, Svein; Breidenbach, Johannes (Chapter, 2011)
   Top dieback and mortality of Norway spruce is a particular forest damage that has severe occurrences in scattered forest stands in southeast Norway. As a part of a project to study the extent and causes of the damage we ...
  • Fjernmåling av barmasse - en skoghelsevariabel 

   Solberg, Svein; Lange, Holger; Næsset, Erik; Aurdal, Lars; Solberg, Rune (Glimt fra skogforskningen;1-2005, Others, 2005)
   Barmasse er sterkt knyttet til kronetetthet og til bladarealindeks (LAI), og er viktig for fjernmåling av skogens helsetilstand. Vi kan nå presentere foreløpige, men lovende resultater for måling av barmasse ved hjelp av ...
  • Fjernmåling av skogens helsetilstand 

   Solberg, Svein (Glimt fra skogforskningen;4-2004, Others, 2004)
  • Fjernmåling av skogens helsetilstand 

   Solberg, Svein; Tømmervik, Hans (Others, 2007)
   Fjernmåling er en metode som har et stort potensial når det gjelder overvåking av skogens helsetilstand, men metodeutvikling er nødvendig. Heldekkende, årlig overvåking av skogarealet kan gjennomføres ved hjelp av ...
  • Forest Carbon Gain and Loss in Protected Areas of Uganda: Implications to Carbon Benefits of Conservation 

   Gizachew, Belachew; Solberg, Svein; Puliti, Stefano (Journal article; Peer reviewed, 2018-11-16)
   Uganda designated 16% of its land as Protected Area (PA). The original goal was natural resources, habitat and biodiversity conservation. However, PAs also offer great potential for carbon conservation in the context of ...
  • Forest Parameter Prediction Using an Image-Based Point Cloud: A Comparison of Semi-ITC with ABA 

   Rahlf, Johannes; Breidenbach, Johannes; Solberg, Svein; Astrup, Rasmus Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Image-based point clouds obtained using aerial photogrammetry share many characteristics with point clouds obtained by airborne laser scanning (ALS). Two approaches have been used to predict forest parameters from ALS: the ...
  • Grantørkeprosjektet. Sluttrapport 

   Solberg, Svein; Andreassen, Kjell; Antón-Fernández, Clara; Børja, Isabella; Čermák, Jan; Dalsgaard, Lise; Eklundh, Lars; Garcia, Monica; Gessler, Arthur; Godbold, Douglas L.; Hentschel, Rainer; Kayler, Zachary; Madsen, Palle; Nadezhdina, Nadezhda; Rosner, Sabine; Světlík, Jan; Tollefsrud, Mari Mette; Tveito, Ole Einar; Øyen, Bernt-Håvard (Rapport fra Skog og landskap;22/2013, Research report, 2013)
   Grantørkeprosjektet har fokusert på tørkeproblemer på gran i lavlandet på Østlandet. Toppskranting og avdøing har forekommet på enkelte lokaliteter i veksterlige granbestand i hkl 3-4. Gjentatte befaringer av slike skader ...
  • Helikoptertopping og -kvisting av trær langs kraftlinjer 

   Solberg, Svein; Solheim, Halvor; Bergseng, Even; Innes, Harold Mc (Journal article, 2018-06)
   Kapping og beskjæring av tretopper langs kraftlinjer med sag fra helikopter reduserer risikoen for trefall på kraftlinja og kan være et kostnadseffektivt tiltak med få ulemper for skogeier. Topping eller kvisting med ...
  • Hydraulic and mechanical dysfunction of Norway spruce sapwood due to extreme summer drought in Scandinavia 

   Rosner, Sabine; Gierlinger, Notburga; Klepsch, Matthias; Karlsson, Bo; Evans, Rob; Lundqvist, Sven-Olof; Svetlik, Jan; Børja, Isabella; Dalsgaard, Lise; Andreassen, Kjell; Solberg, Svein; Jansen, Steven (Journal article; Peer reviewed, 2017-12-22)
   Projected climate change scenarios such as frequently occurring dry summer spells are an enormous threat to the health of boreal conifer forests. We identified visible features indicating wood with tracheids predisposed ...
  • Interferometric SAR DEMs for Forest Change in Uganda 2000–2012 

   Solberg, Svein; May, Johannes; Bogren, Wiley Steven; Breidenbach, Johannes; Torp, Torfinn; Gizachew, Belachew (Journal article; Peer reviewed, 2018-02-02)
   Monitoring changes in forest height, biomass and carbon stock is important for understanding the drivers of forest change, clarifying the geography and magnitude of the fluxes of the global carbon budget and for providing ...
  • Kartlegging av skogskader og hogst langs kraftlinjer 

   Solberg, Svein; Puliti, Stefano; Youssif, Osama (NIBIO POP;4(21) 2018, Others, 2018)
   (Innledning) Nettselskapene har behov for informasjon om endringer i skogtilstanden langs kraftlinjene. Det er dels behov for rask kartlegging av trefall på linjene etter storm og sterke snøfall, for å raskt rydde opp og ...
  • Kartlegging av stormskader på skog med ny teknologi 

   Solberg, Svein; Lohne, Tor Peder (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-2, Research report, 2014)
   Skogbrand forsikring har uttrykt behov for å få oversikt over aktuell ny teknologi for å kartlegge skadeomfang i skog etter store stormkatastrofer. Vi gir en oversikt over de mest aktuelle fjernmålingsbaserte metodene og ...
  • Klimaendringer kan gi mer skogskader 

   Solberg, Svein (Glimt fra Skog og landskap;01/07, Others, 2007)
   Mer CO2 i atmosfæren, høyere temperatur og mer nedbør - de forespeilte klimaendringene skulle tilsynelatende føre til gode vekstforhold for de norske skoger. Det er imidlertid sannsynlig at vi i framtiden vil oppleve mer ...