• Bergen matfestival 2007. Profil og appell hos publikum og utstillarar 

   Spissøy, Arild (NILF Notat;2007-14, Research report, 2007-11)
   Dette er ei undersøking av korleis publikum og utstillare oppfatta profilen av Bergen matfestival 2007 og kva appell festivalen hadde. Undersøkinga er gjort på oppdrag frå landbruksavdelinga hos fylkesmannen i Hordaland. ...
  • Betalingsvillighet for landbrukets produksjon av kollektive goder. En litteraturgjennomgang. 

   Spissøy, Arild; Milford, Anna Birgitte; Prestegard, Sjur Spildo (NILF Notat;2012-11, Research report, 2012-04)
   NILF gjennomførte i 2011 et mindre oppdrag for Landbruks- og matdepartementet (LMD) der det ble foretatt en gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur med hensyn til hvor forskningen står når det gjelder befolkningens ...
  • Bønder i byd'n – Bergen matfestival 2006 – ei undersøking blant publikum og utstillarar 

   Spissøy, Arild (NILF Notat;2006-17, Research report, 2006-11)
   På oppdrag frå landbruksavdelinga i Hordaland har NILF utført ei undersøking blant småskalaprodusentar og publikum under arrangementet «Bønder i byd’n – Bergen matfestival » i 2006. Festivalen har vore arrangert fem gonger ...
  • Grensehandel – utvikling, årsaker og virkning 

   Milford, Anna Birgitte; Spissøy, Arild; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2012-17, Research report, 2012-10)
   • Det har vært en betydelig økning i grensehandel siden midten på 1990-tallet. Fra 2008 til 2011 økte det totale grensehandelbeløpet med 29 % til 11,5 milliarder, mens antallet turer økte med 21 % til 7 millioner (SSB ...
  • High school pupils’ attitudes to agricultural policies in Norway 

   Kvakkestad, Valborg; Spissøy, Arild; Mittenzwei, Klaus (NILF Discussion Papers;, Research report, 2015)
  • Kystlynghei og utegangarsau. Økonomi og tiltak for auka verdiskaping 

   Hegrenes, Agnar; Spissøy, Arild; Øpstad, Samson (NILF Notat;2013-9, Research report, 2013)
   Dette notatet er ein del av prosjektet «Feral sheep in coastal heaths – developing a sustainable local industry in vulnerable cultural landscapes» som er gjennomført av Bioforsk i samarbeid med fleire andre institusjonar, ...
  • Næringsaktivitet på ulike typer landbrukseiendommer 

   Knutsen, Heidi; Olsen, Anastasia; Paulsen Rye, Siv Karin; Sjelmo, Otto; Spissøy, Arild; Stokke, Kristin (NILF Notat;2008-25, Research report, 2008-12)
   Næringsaktivitet på landbrukseiendommer kan deles i tradisjonelt jord- og skogbruk, annen aktivitet som tar utgangspunkt i eiendommens ressurser i form av arealer, bygninger og jord- og skogbruksmaskiner (tilleggsnæring), ...
  • Økologisk mat i offentlig sektor 

   Knutsen, Heidi; Lyng, Ane Margrethe; Nymoen, Charlotte; Spissøy, Arild; Svennerud, Mads (NILF Notat;2007-4, Research report, 2007-02)
   I 2005 var 3,5 % av jordbruksarealene økologiske, og det var registrert 2 496 godkjente, økologiske produsenter i Norge. Andelen økologisk produksjon varierer mellom ulike landsdeler og produksjoner. Produksjonen av økologisk ...
  • Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland 

   Spissøy, Arild; Hjørnevik, Åshild (NILF Notat;2009-16, Research report, 2009-11)
   Denne undersøkinga gjekk føre seg våren 2008. Tema for undersøkinga var opplæring, kjøp av tenester og hinder for bønder i Hordaland fylke. Hensikta var å kartleggja i) kva gardbrukarane hadde for ønskje til opplæring, ii) ...