• 3Q - Kulturminner og -miljøer i jordbrukets kulturlandskap. Rapport for prosjektårene 2004-2006 

   Stensgaard, Kari; Reid, Svein Johan (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;07/2007, Research report, 2007)
   Norsk institutt for skog og landskap driver et nasjonalt program for registrering av tilstand og endring i jordbrukets kulturlandskap. Utgangspunktet er kartlegging og statistiske analyser av et representativt utvalg av ...
  • Bygningsmiljøer i jordbrukslandskapet 

   Stensgaard, Kari (Fakta fra Skog og landskap;06/2012, Others, 2012)
   Bygningsmiljøene i landbruket er omfattende og varierte. De inneholder hus for ulik bruk, fra ulike tidsperioder og med ulik regional byggeskikk. Bortimot halvparten av landets fredete bygninger ligger på landbrukseiendommer ...
  • HVORDAN STÅR DET TIL PÅ SETRA? Bruken av setrene i dag 

   Stensgaard, Kari (NIBIO POP;5(9) 2019, Journal article, 2019-02)
   Den tradisjonelle seterdrifta har lenge vært i tilbakegang, men seterlandskapet er høyt verdsatt som fritidsområde. Konsekvenser av bruksendringen er beitelandskap som gror igjen, seterbygninger som endres eller forfaller, ...
  • Hvordan står det til på setra? Bygningsmiljøer 

   Stensgaard, Kari (NIBIO POP;3(29) 2017, Others, 2017)
   Seterhusene er våre siste håndfaste vitner om levemåten på setra og er kulturminner av stor verdi. Den tradisjonelle seterdrifta er sterkt redusert og setrene brukes nå mest til rekreasjon. Bruksendringen har hatt stor ...
  • Hvordan står det til på setra? Registrering av setermiljøer i perioden 2009–2015 

   Stensgaard, Kari (NIBIO Rapport;3(88) 2017, Research report, 2017-06-30)
   Bruken av setrene har endret seg og seterlandskapet har vært i endring over lang tid. NIBIO har i løpet av sju somre gjennomført en undersøkelse av setermiljøer spredt rundt i landet. Rapporten viser, gjennom bilder og ...
  • Hvordan står det til på setra? Seterstuer 

   Stensgaard, Kari (Journal article, 2019)
   Stua, eller selet, er budeias bolig. Her foregikk også produksjon og lagring av melkeprodukter. Der setringen har opphørt brukes gjerne selet videre som fritidsbolig, men mange sel er fjernet og erstattet av hytter.
  • Instruks for kulturminneregistrering i AR18×18 

   Stensgaard, Kari; Strand, Geir-Harald (NIJOS dokument;56/2005, Research report, 2005)
   Dette er første utkast til instruks for kulturminneregistrering ved utmarkskartlegging. Denne er prøvd ut i feltsesongen i 2005. Formålet er å utarbeide forventningsrett statistikk for kulturminner i utmark. Nøkkelord:Ku ...
  • Kulturminner og kulturmiljøer i jordbrukets kulturlandskap. Rapport for prosjektårene 2004-2008 

   Stensgaard, Kari (Rapport fra Skog og landskap;24/2011, Research report, 2011)
   Det er regjeringens målsetting å forvalte mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer i landbruket som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Overvåkingsprogrammet 3Q (Tilstandsovervåking og resultatkontroll i ...
  • Overvåking av Havrå kulturmiljø – Første omdrev 2015 

   Fjellstad, Wendy Jane; Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Stensgaard, Kari; Bentzen, Frode; Wallin, Hanne Gro; Dramstad, Wenche; Krøgli, Svein Olav (NIBIO Rapport;2(164) 2016, Research report, 2017-02-08)
   I 1998 ble Havrå det første område i Norge fredet som kulturmiljø etter kulturminnelovens § 20. Målet med fredningen var å ta vare på et vestnorsk klyngetun med tilhørende landbrukslandskap, som en historisk referanse om ...
  • Registrering av setermiljøer. Feltinstruks 

   Stensgaard, Kari (Rapport fra Skog og landskap;18/2013, Research report, 2013)
   Norsk institutt for skog og landskap har siden 1998 hatt ansvar for gjennomføring av overvåkingsprogrammet Tilstand og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (3Q). Programmets formål er å gi oversikt over tilstand ...
  • Seterregistrering 

   Stensgaard, Kari (Fakta fra Skog og landskap;08/2013, Others, 2013)
   "Setring er en viktig del av den norske kulturarven og seterlandskapet har mange unike miljøkvaliteter." Dette slås fast i Landbruks- og matdepartementets miljøstrategi for 2008-2015. Skog og landskap er i gang med et ...
  • Setrene i Sjodalen 50 år etter. Feltarbeid i 1969 og 2019. 

   Stensgaard, Kari (NIBIO rapport;6(120( 2020, Research report, 2020-10)
   Rapporten dokumenterer fotografering og registrering i et seterområde i Sjodalen i Vågå i 2019. Arbeidet refererer til et etnologisk registreringsarbeid utført samme sted 50 år tidligere, i 1969. Seterhus og seterbruk ...