• Forprosjekt Tilleggsnæringer – avklaring av driftsgranskingenes representativitet for mindre bruk 

   Sjelmo, Otto; Stokke, Kristin; Paulsen Rye, Siv Karin; Øyen, Bjørg Vandvik; Kjesbu, Erland (NILF Notat;2006-10, Research report, 2006-05)
   Fra 2001-2004 gikk nær en femdel av antallet bruk i 2001 ut av tilskuddsregisteret hos Statens landbruksforvaltning (SLF). Brukene var små, og avgangen størst innen driftsformer med relativt lav andel av tilleggsnæringer. ...
  • Hvorfor er noen så svinaktig gode? 

   Flaten, Ola; Stokke, Kristin; Wensbakk, Rolf (NILF Notat;2005-2, Research report, 2005-02)
   Bakgrunnen for denne undersøkelsen er at svinebønder opplever et stadig press om å omstille seg og drive bedre og mer "effektivt", illustrert ved prisfallet på smågris og svinekjott i 2004. Markedskrefter og landbrukspolitiske ...
  • Inn på tunet. Nasjonal og regional organisering. Gårdbrukerens økonomi og erfaring 

   Stokke, Kristin; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Notat;2007-8, Research report, 2007-06)
   Inn på tunet er tilrettelagte tilbud på gårdsbruk, rettet mot enkeltmennesker og/eller grupper. Målsettingen med Inn på tunet er primært å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Tilbudene ...
  • Næringsaktivitet på ulike typer landbrukseiendommer 

   Knutsen, Heidi; Olsen, Anastasia; Paulsen Rye, Siv Karin; Sjelmo, Otto; Spissøy, Arild; Stokke, Kristin (NILF Notat;2008-25, Research report, 2008-12)
   Næringsaktivitet på landbrukseiendommer kan deles i tradisjonelt jord- og skogbruk, annen aktivitet som tar utgangspunkt i eiendommens ressurser i form av arealer, bygninger og jord- og skogbruksmaskiner (tilleggsnæring), ...
  • Saueholdet i Norge – utvikling, politikk og virkemidler 

   Nersten, Nils Kristian; Hegrenes, Agnar; Sjelmo, Otto; Stokke, Kristin (NILF Notat;2003-10, Research report, 2003-03)
  • Tilleggsnæringer og annen næringsaktivitet på yrkesmessig drevne gardsbruk 

   Kjesbu, Erland; Hegrenes, Agnar; Paulsen Rye, Siv Karin; Sjelmo, Otto; Stokke, Kristin (NILF Notat;2007-9, Research report, 2007-07)
   Dette notatet har flere formål og mange problemstillinger er forsøkt besvart. Et hovedformål er å beskrive de metoder som nyttes for å definere og måle det som kalles tilleggsnæringer og annen næring på gardsbruk. Videre ...
  • Verdiskaping og sysselsetting i tilleggsnæring i Trøndelag 

   Sjelmo, Otto; Stokke, Kristin; Paulsen Rye, Siv Karin; Kjesbu, Erland (NILF Notat;2006-9, Research report, 2006-05)
   Hovedmål for dette prosjektet har vært å finne den økonomiske verdiskapingen og sysselsettingen i tilleggsnæringer i trøndelagsfylkene. Målet har også vært å se på hvilke driftsformer innen tilleggsnæringer som er av størst ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 1997- 2006. Tabellsamling 2002-2006 

   Paulsen Rye, Siv Karin; Staven, Kjell; Holien, Svein Olav; Stokke, Kristin (NILF Notat;2007-19, Research report, 2008-01)