• 3Q - Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap - Rapport for prosjektåret 2001-2002 Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag 

   Fjellstad, Wendy Jane; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche; Engan, Gunnar; Reid, Svein Johan; Stokland, Jogeir Nicolai (NIJOS-rapport;13/2004, Research report, 2004-06-15)
   NIJOS driver et nasjonalt program for registrering av tilstand og endring i jordbrukets kulturlandskap. Programmet er basert på kartlegging og statistiske analyser av et representativt utvalg jordbrukslandskap som dekker ...
  • 3Q - Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap - Rapport for prosjektåret 2002-2003 Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 

   Fjellstad, Wendy Jane; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche; Engan, Gunnar; Reid, Svein Johan; Stokland, Jogeir Nicolai (NIJOS-rapport;14/2004, Research report, 2004-06-15)
   NIJOS driver et nasjonalt program for registrering av tilstand og endring i jordbrukets kulturlandskap. Programmet er basert på kartlegging og statistiske analyser av et representativt utvalg jordbrukslandskap som dekker ...
  • Arealtall for boreal regnskog i Norge 

   Stokland, Jogeir Nicolai; Holien, Håkon; Gaarder, Geir (NIJOS-rapport;2/2002, Research report, 2002-01-23)
   Boreal regnskog er arealberegnet i 39 kommuner i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Tall fra Landskogstakseringen 1994-1998 er brukt til å beregne arealtall for skogstypen. Innen regionen er det 5940 km2 produktiv ...
  • Biologisk mangfold i Ski kommune 

   Stokland, Jogeir Nicolai (NIJOS-rapport;6/2000, Research report, 2000-05-14)
   Kartlegging av biologisk mangfold med vekt på kulturlandskapet er foretatt i Ski kommune. Til sammen 181 lokaliteter er kartfestet og beskrevet, fordelt på 19 ulike naturtyper. Lokalitetenes naturverdi er vurdert. Til ...
  • Decision support models for increased harvest and climate-motivated forest policies 

   Stokland, Jogeir Nicolai; Astrup, Rasmus Andreas; Antón-Fernández, Clara (Chapter, 2011)
  • Karbondynamikk ved ulike hogstformer og avvirkningsstrategier. En litteraturstudie med fokus på Oslo kommuneskog. 

   Dalsgaard, Lise; Granhus, Aksel; Søgaard, Gunnhild; Andreassen, Kjell; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Kjønaas, O. Janne; Stokland, Jogeir Nicolai (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2015)
   Basert på en litteraturgjennomgang har vi vurdert konsekvenser av ulike hogstformer (flatehogst og lukket hogst med vekt på bledningshogst og konvertering av ensaldret skog til sjiktet skogstruktur egnet for bledning) samt ...
  • Klimakur 2030 – beskrivelse av utvalgte klimatiltak knyttet til skog. Supplement. 

   Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Fernández, Clara Antón; Astrup, Rasmus Andreas; Belbo, Helmer; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari Mikko; Kockum, Frans; Mohr, Christian Wilhelm; Nordbakken, Jørn-Frode; Stokland, Jogeir Nicolai; Sverker, Jennie; Økland, Tonje (NIBIO rapport;6(153) 2020, Research report, 2020-11)
   Det årlige netto opptaket i skogen i Norge økte frem til 2009 (over 35 mill. tonn), og har etter det vist en avtakende trend. I 2018 var det et netto opptak på i underkant av 28 millioner tonn CO2- ekvivalenter. Størrelsen ...
  • Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon (NaSAK) 

   Gjertsen, Arnt Kristian; Stokland, Jogeir Nicolai; Jansen, Ivar; Schøning, P.; Strøm, G.D. (NIJOS-rapport;03/2004, Research report, 2004-12-23)
   Rapporten inneholder et forslag til et system for å klassifisere arealdekke. Arealdekke er definert som det bio-fysiske dekket av landjorda. Et overordnet prinsipp for beskrivelse av arealdekke er å karakterisere fysiognomi ...
  • Overvåking av kulturlandskapets biologiske mangfold - aktuelle moduler for 3Q 

   Stokland, Jogeir Nicolai; Engan, Gunnar; Bratli, Harald; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche (NIJOS-rapport;12/2004, Research report, 2004-05-28)
   Biologisk mangfold er ett av fire interesseområder som det rapporteres på i det norske overvåkingsprogrammet for jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q programmet. Denne rapporten beskriver hvordan håndtering av dette ...
  • Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2012 for noen utvalgte miljøegenskaper 

   Stokland, Jogeir Nicolai; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-03, Research report, 2014)
   Denne rapporten belyser utviklingstrekk for utvalgte skogegenskaper i perioden 1994-2012, hovedsakelig basert på data fra Landsskogtakseringen. Dette er utviklingstrekk som reflekterer hvordan norsk skogbruk praktiseres i ...
  • Tilstand og utvikling i skog 2002-2017 for noen utvalgte miljøegenskaper 

   Stokland, Jogeir Nicolai; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel (NIBIO-rapport;6(133) 2020, Research report, 2020-12)
   Denne rapporten belyser utviklingstrekk for utvalgte skogegenskaper, hovedsakelig for perioden 2002-2017, basert på data fra Landsskogtakseringen. Dette er utviklingstrekk som reflekterer hvordan norsk skogbruk praktiseres ...
  • Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap - Årsrapport for prosjektåret 2000-2001 - Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finmark 

   Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar; Engan, Gunnar; Stokland, Jogeir Nicolai; Helliksen, Wenche; Sollund, May-Liss Bøe; Strand, Geir-Harald; Mathiesen, Henrik Forsberg (NIJOS-rapport;14/2001, Research report, 2001-11-01)
   Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ga i 1998 NIJOS ioppdrag å utvikle og drive et nasjonalt program for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets ...