• Ammoniakkutslipp fra jordbruket. Ulike måter å spre husdyrgjødsel på 

   Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2008-1, Research report, 2008-01)
  • Annen næringsinntekt på norske gårdsbruk – liten, men viktig 

   Stornes, Ole Kristian (NIBIO POP;4(25) 2018, Others, 2018)
   Noen gårdbrukere driver næringsvirksomhet utenfor gårdsdrifta som ikke er basert på brukets jordbruksressurser. Lønnsomheten er jevnt over høyere i slik annen næringsvirksomhet enn i selve jordbruket.
  • Betydningen av landbruket for verdiskaping og sysselsetting i Nord-Norge 

   Stornes, Ole Kristian; Køhn, Espen; Grevsrud, Reidun (NILF Notat;2005-8, Research report, 2005-06)
  • Birøkt i Nord-Norge og på Vestlandet 

   Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2006-3, Research report, 2006-03)
  • Dekningsbidragskalkyler Nord-Norge 2012/2013 

   Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2012-24, Research report, 2012-12)
   Årets utgave av dekningsbidragskalkyler for Nord-Norge er en oppdatering av kalkylene som ble utgitt i 2010. Det er først og fremst prisene på salgsprodukter og produksjonsmidler som er justert til dagens nivå. I storfèholdet ...
  • Dekningsbidragskalkyler Nord-Norge 2015 

   Stornes, Ole Kristian (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   Årets utgave av dekningsbidragskalkyler for Nord-Norge er en oppdatering av kalkylene som ble utgitt i 2012. Det er først og fremst prisene på salgsprodukter og produksjonsmidler som er justert til dagens nivå. I dette ...
  • Dekningsbidragskalkyler Nord-Norge. 2010/2011 

   Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2010-16, Research report, 2010-12)
   Dekningsbidragskalkyler for 2010/2011 er utarbeidet av NILF, distriktskontoret i Bodø. Kalkylene dekker Nordland, Troms og Finnmark, og er en oppdatering av et kalkyle-hefte som ble gitt ut høsten 2009. Kalkylene er nå ...
  • En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken 

   Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2008-5, Research report, 2008-01)
   I 2003 startet Tine Meieriet Nord opp prosjektet NyGiv i nordnorsk melkeproduksjon. Formålet med prosjektet var i første rekke å gjennomføre et lederskaps- og bedriftsutviklingsprogram for gårdbrukere. NyGiv er nå avsluttet. ...
  • Klimatiltak i jordbruket - mindre lystgassutslipp gjennom mindre N-tilførsel til jordbruksareal og optimalisering av dyrkingsforhold 

   Øygarden, Lillian; Nesheim, Lars; Dörsch, Peter; Fystro, Gustav; Hansen, Sissel; Hauge, Atle; Korsæth, Audun; Krokann, Knut; Stornes, Ole Kristian (Bioforsk rapport;4(175) 2009, Research report, 2009-12-22)
   I denne rapporten er det gjort vurderinger av tiltak for bedre utnyttelsen av nitrogen tilførsel til jordbruksareal- mer effektiv og presis nitrogengjødsling. Bedre nitrogenutnyttelse gir risiko for mindre tap og dermed ...
  • Krossing av korn 

   Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2004-1, Research report, 2003-12)
  • Nordnorsk jordbruk og WTO 

   Mittenzwei, Klaus; Stornes, Ole Kristian (NILF Rapport;2007-6, Research report, 2007-11)
   De pågående WTO-forhandlingene som startet i Doha i 2001 er det mest tydelige eksemplet på internasjonaliseringen av norsk jordbruk og jordbrukspolitikk. Denne prosessen begynte for alvor på begynnelsen av 1990-tallet med ...
  • Omsettelige melkekvoter. Betalingsevne og effekter 

   Nordlund, Anders; Stornes, Ole Kristian; Hegrenes, Agnar; Sjelmo, Otto (NILF Notat;2009-11, Research report, 2009-05)
   En partssammensatt arbeidsgruppe vurderte i 2006 2007 omsetningsordningen for melkekvoter. NILF fikk i oppdrag å belyse enkelte sider ved kvoteomsetning og å gi innspill til arbeidsgruppa på utvalgte temaer. Disse temaene ...
  • Omstilling fra saueproduksjon grunnet rovvilttap og –skader. Vurderingsgrunnlag for beregning av tilskuddssatser. 

   Jenssen, Elisabeth; Landrø, Anna; Stornes, Ole Kristian; Vasseljen, Jostein; Ystad, Eystein; Uggen, Kristin Tolstad (NIBIO Rapport;5(64) 2019, Research report, 2019-05)
   Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra Miljødirektoratet. Oppdraget gjelder grunnlag for vurdering av tilskuddssatser til omstilling grunnet rovvilttap og -skader som fremgår av Forskrift om tilskudd til ...
  • Oppdatering av tallgrunnlaget for beregning av rovdyr- erstatninger 

   Holien, Svein Olav; Stornes, Ole Kristian; Ystad, Eystein (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2014)
   I 1998 gjennomførte Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) en analyse av kostnader i saueholdet i forbindelse med tap til fredet rovvilt. Sommeren 2014 ble NILF bedt av Miljødirektoratet om å foreta en ...
  • Støtte til økologisk landbruk 

   Hjukse, Oddmund; Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2012-2, Research report, 2012-01)
   Notatet redegjør for et anslag for offentlig støtte til økologisk produksjon i norsk jordbruk på 402 mill. kr i 2009 og 396 mill. kr i 2010. Støtten fordeler seg på en rekke ulike kilder og støtteformer som midler over ...
  • Tidlig nedsanking av sau og bare innmarksbeite – Sats per dyr og dag ved mer innmarksbeite 

   Stornes, Ole Kristian (NIBIO Rapport;3(100) 2017, Research report, 2017-08-30)
   Som følge av en mer aktiv rovviltforvaltning de siste 20-30 årene har konflikten mellom rovvilt og sau på utmarksbeite økt betraktelig i forhold til tidligere. I noen tilfeller blir det drept så mye sau og lam på utmarksbeitet ...
  • Verdiskaping og sysselsetting av jordbruket i Nordland 

   Stornes, Ole Kristian (NIBIO Rapport; 2(83), Research report, 2016)
   Hensikten med denne rapporten har vært å vise hvor stor verdiskaping jordbruket i Nordland står for. Tall for produksjonsinntektene og sysselsettingen er også med på å beskrive jordbrukets betydning i fylket. De samlede ...
  • Verdiskaping og sysselsetting av landbruket i Troms 

   Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2014-4, Research report, 2014)
   Hensikten med dette notatet har vært å vise hvor stor verdiskaping jordbruket i Troms står for. Tall for produksjonsinntektene og sysselsettingen er også med på å beskrive jordbrukets betydning i fylket. De samlede ...
  • Verdiskaping og sysselsetting i Hedmarksjordbruket 

   Lien, Gudbrand; Skarsem, Knut; Ørbeck, Morten; Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2004-10, Research report, 2004-03)
  • Verdiskapingen og sysselsettingen av jordbruket i Finnmark 

   Stornes, Ole Kristian (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2014)
   Hensikten med dette notatet har vært å vise hvor stor verdiskaping jordbruket i Finnmark står for. Tall for produksjonsinntektene og sysselsettingen er også med på å beskrive jordbrukets betydning i fylket. De samlede ...