• Effekter av mekanisert slått på artsmangfold i verdifull slåttemark 

   Bär, Annette; Thorvaldsen, Pål; Sturite, Ievina (NIBIO Rapport;4(70) 2018, Research report, 2018-09)
   Slåttemark har status som trua naturtype jfr. naturmangfoldloven. Restaurering og skjøtsel av resterende artsrike slåttemarker er tids- og ressurskrevende siden de er ofte små, bratte eller grunnlendte. Samtidig har det ...
  • Fangvekstenes økosystemtjenester – Kunnskapsstatus om effekten av fangvekster 

   Bøe, Frederik; Bechmann, Marianne; Øgaard, Anne Falk; Sturite, Ievina; Brandsæter, Lars Olav (NIBIO Rapport;5(9) 2019, Research report, 2019-01)
   Denne rapporten gir en oversikt over fangvekster og deres effekter på avling, mineralsk nitrogen ijord, karbonbinding, utslipp til vann og luft, jordstruktur, biodiversitet og ugras. Det er fortrinnsvis brukt studier fra ...
  • Fangvekster som klimatiltak i Norge. Egnet dyrkingsareal, potensiale for klimagassbesparelse, kostnader, barrierer og virkemiddel. 

   Bøe, Frederik; Sturite, Ievina; Lågbu, Roar; Hegrenes, Agnar; Ring, Paul Henrik (NIBIO Rapport;6(4) 2020, Research report, 2020-01)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Landbruksdirektoratet til Klimakur2030. Rapporten omhandler utredning av fangvekster som klimatiltak. Utredningen inkluderer en vurdering av hvilke områder og arealer som er ...
  • Historiske kornsorter fra Nord-Norge - Rapport fra uttesting av sju sorter 

   Halland, Hilde; Sturite, Ievina (NIBIO-rapport;8(12) 2022, Research report, 2022-01)
   Det er dyrket korn i Nord-Norge siden sein steinalder og kornet var en viktig del av kostholdet. Etter andre verdenskrig ble kornarealet i nord kraftig redusert. Med klimaendringer og med en økt markedsinteresse, er ...
  • Kan ny teknologi optimalisere kartlegging av jordsmonn og forbedre vekstforhold for bedrede avlinger? 

   Sturite, Ievina; Bloem, Esther; Sala, Jacopo; Austad, Øyvind (NIBIO-rapport;8(74) 2022, Research report, 2022-06)
   Denne rapporten vurderer bruk av georadar 3D GPR for å kartlegge jordsmonn i landbruksjord. Visualisering av data fra 3D GPR ble sammenlignet med data fra EM38 og med jordanalyser som beskriver jordas sammensetning. Bruk ...
  • Klimagassutslepp frå gardsdrifta på Mære landbruksskole og aktuelle tiltak for å redusere utsleppa. 

   Rivedal, Synnøve; Sturite, Ievina; Aspeholen Åby, Bente (NIBIO-rapport;7(39) 2021, Research report, 2021-05)
   Gardsdrifta på Mære landbruksskole er kartlagt og effekt av tiltak for å redusere klimagassutslepp rapportert innanfor jordbrukssektoren er estimert. Utvida samandrag finn ein på side 4-5.
  • Miljø- og klimaeffekter av fangvekster 

   Bøe, Frederik; Bechmann, Marianne; Øgaard, Anne Falk; Sturite, Ievina; Brandsæter, Lars Olav (NIBIO POP;5(12) 2019, Journal article, 2019-03)
   Fangvekster sås sammen med korn eller etter tidligkulturer for å ta opp overskudd av næringsstoffer og redusere erosjon. Fangvekster øker karboninnholdet i jorda og reduserer ugrasmengden. Fangvekster har lenge vært anerkjent ...
  • Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jordbruksjord 

   Rasse, Daniel; Økland, Inghild Halvorsen; Bárcena, Teresa G.; Riley, Hugh; Martinsen, Vegard; Sturite, Ievina; Joner, Erik; O'Toole, Adam; Øpstad, Samson; Cottis, Thomas; Budai, Alice Erzebet (NIBIO Rapport;5(36) 2019, Research report, 2019-03-21)
   En økning i karbonlagring i landbruksjord er angitt som et viktig klimatiltak både internasjonalt og i Norge. Tiltaket er godt begrunnet: Jorden inneholder to til tre ganger så mye karbon som atmosfæren, noe som innebærer ...
  • Skadeomfang fra beiting av rein på innmark 

   Thorvaldsen, Pål; Hansen, Inger; Sturite, Ievina (NIBIO-Rapport;6(43) 2020, Research report, 2020-03)
   Beiting av tamrein på dyrka mark kan forårsake store konflikter mellom landbruksnæring og reindriftsnæring. Som følge av årlige konflikter med rein på vinterbeite på Helgelandskysten, ble det gjennomført et forprosjekt i ...
  • Skadeomfang fra beiting av rein på innmark. Resultat fra forprosjekt på Dønna i Nordland. 

   Thorvaldsen, Pål; Hansen, Inger; Sturite, Ievina (NIBIO Rapport;6/43/2020, Research report, 2020-03-17)
   Beiting av tamrein på dyrka mark kan forårsake store konflikter mellom landbruksnæring og reindriftsnæring. Som følge av årlige konflikter med rein på vinterbeite på Helgelandskysten, ble det gjennomført et forprosjekt i ...
  • Utslippsreduksjoner i norsk jordbruk. Kunnskapsstatus og tiltaksmuligheter. 

   Bardalen, Arne; Rivedal, Synnøve; Aune, Anders; O`Toole, Adam; Walland, Finn; Silvennoinen, Hanna Marika; Sturite, Ievina; Bøe, Frederik; Rasse, Daniel; Pettersen, Ivar; Øygarden, Lillian (NIBIO Rapport;4(149) 2018, Research report, 2018-12-04)
   Sammendrag: Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over tiltakspotensiale for tiltak som jordbruket kan iverksette for å redusere klimagassutslipp. Det er tiltak innen dagens produksjonsystemer og struktur som er vektlagt. ...
  • Økologisk areal i Nordland fylke – hvorfor så store forskjeller mellom kommunene? 

   Sturite, Ievina (Bioforsk rapport;4(28) 2009, Research report, 2009-03-09)
   Omlagt areal i 2008 (inkludert areal i karens) varierte fra 0 % til 24 % mellom de ulike kommunene i Nordland fylke. Derfor ble det undersøkt hvilke faktorer som ligger bak og som kan bidra til å forklare disse ulikhetene. ...