• Arvesølvprosjektet. En pådriver for det kulturavhengige biomangfoldet 

   Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;7(192) 2012, Research report, 2012-12-31)
   Arvesølvprosjektet har hatt fokus på bevaring og opprettholdelse av kulturavhengig biomangfold. Prosjektet startet som et forprosjekt i Agderfylkene i 2006, og ble utvidet til et hovedprosjekt i 2007. To år senere, i 2009, ...
  • Beitetradisjoner i slåttemarkene – med eksempler fra Telemark og Møre og Romsdal 

   Bele, Bolette; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;3(10) 2017, Others, 2017-03)
   Tradisjonelt var bruken av arealene omkring gårdene og i utmarka svært variert og strakk seg over store områder. Siden vinterfôret var den begrensende faktoren i forhold til hvor mange dyr man kunne livberge, ble fôret ...
  • Bevaring av genressurser. Fôrplanter i gamle enger og beiter 

   Svalheim, Ellen; Asdal, Åsmund; Hauge, Leif; Marum, Petter; Ueland, Jørgen (Others, 2005)
  • Biomangfold i kulturlandskapet -Arvesølvet på Agder. Rapport fra et forprosjekt 

   Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;3(47) 2008, Research report, 2008-12-18)
   Forprosjektet ”Biomangfold i kulturlandskapet- Arvesølvet på Agder” har hatt som intensjon å vise vei i forvaltningen av de verdifulle biologiske og genetiske verdiene i kulturlandskapet. Målet har vært å øke andelen A- ...
  • Biomangfold på Kristiansand lufthavn, Kjevik. Forslag til skjøtselsplan for avgrensede A-områder 

   Svalheim, Ellen; Ødegaard, Frode (Bioforsk rapport;3(111) 2008, Research report, 2008-08-31)
  • Botanisk kartlegging av engflora på Haugplassen på Raje, Kongsberg kommune, Buskerud. Kartlegging av artsrik slåttemark, utvalgt naturtype. 

   Svalheim, Ellen (NIBIO Rapport;3(18) 2017, Research report, 2017-01-31)
   NIBIO fikk i 2016 i oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud og foreta en registrering av den seminaturlige engfloraen på Haugplassen på Raje i Kongsberg kommune. Denne rapporten gir en oversikt over planter og vegetasjonstyper ...
  • Etablering av blomstereng i Innlandet 

   Daugstad, Kristin; Bär, Annette; Bele, Bolette; Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve (NIBIO-POP;6(16) 2020, Journal article, 2020-04)
   Fleire og fleire, både offentlege etatar og private hageeigarar, ønsker no å bytte ut kortklipt plen med artsrike blomsterenger. Nokon grunngjev dette med at blomstereng er mindre arbeidskrevjande enn plen fordi den skal ...
  • Etablering av blomstereng i Nordland 

   Bär, Annette; Bele, Bolette; Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve (NIBIO POP;6(2) 2020, Journal article, 2020-01)
   Etablering av blomstereng er et nyttig bidrag for å ivareta pollinerende insekter og det øvrige artsmangfoldet i landskapet. Både for planter og insekter er disse engene viktige for bevaring av populasjoner og for å skape ...
  • Evaluering av einerrydding på Tromlingene og Jerkholmen, Arendal kommune. Sluttrapport fra igangsatt overvåking 

   Svalheim, Ellen; Bratli, Harald (Bioforsk rapport;9(162) 2014, Research report, 2015-03-09)
   Fylkesmannen i Aust-Agder ved miljøvernavdelingen ønsket sommeren 2011 å igangsette en feltbasert undersøkelse med formål å evaluere re-vegetering av engvegetasjon etter gjennomført rydding av gjengrodde arealer på øyene ...
  • Evaluering av utført einerrydding på Tromlingene og Jerken, Arendal kommune. Oppstartsrapport fra igangsatt overvåkning, 2011 

   Svalheim, Ellen; Bratli, Harald; Often, Anders (Bioforsk rapport;7(43) 2012, Research report, 2012-03-26)
   Fylkesmannen i Aust-Agder ved miljøvernavdelingen ønsket sommeren 2011 å igangsette en feltbasert undersøkelse med formål å evaluere effektene på vegetasjonen etter gjennomført vegetasjonsrydding av gjengrodde arealer på ...
  • Faglig grunnlag for handlingsplan for trua naturtype: Slåttemark i Norge 

   Norderhaug, Ann; Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;4(57) 2009, Research report, 2009-04-09)
   Slåttemark tilhører våre mest artsrike naturtyper med meget stor betydning også for andre organismer enn karplanter. Slik "natureng" eller såkalt semi-naturlig slåttemark er nå en av de mest truete naturtypene i Norge. På ...
  • Forvaltningsplan for Rygnestad og Flateland, Valle kommune. Skjøtsel av kulturavhengig biomangold for utvalgt kulturlandskap 

   Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;4(112) 2009, Research report, 2009-10-28)
   Grendene Rygnestad og Flateland er foreslått som utvalgt kulturlandskap for Aust-Agder. Her er det registrert en rekke kulturminner, og flere verdifulle naturtypelokaliteter med kulturavhengige arter er også registrert. ...
  • Fra kartlegging til oppfølging 

   Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;1(66) 2006, Research report, 2006-05-01)
   Prosjektet ”Fra Kartlegging til oppfølging” har sett på forvaltning og virkemiddelbruk av de biologisk verdifulle arealene i kulturlandskapet. Det er gjennomført en spørreundersøkelse som landbruksansvarlig i 26 kommuner ...
  • Frøavl av blåklokke 

   Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(13) 2020, Journal article, 2020-04)
   Blåklokke (Campanula rotundifolia L.) hører til klokkefamilien (Campanulaceae) og vokser i ugjødsla slåtte- og beitemark, tørrbakker, veikanter, på berg og i lysåpen, beita skog på tørr og nitrogenfattig jord over hele ...
  • Frøavl av engknoppurt, fagerknoppurt og svartknoppurt 

   Aamlid, Trygve; Hetland, Ove; Sundsdal, Kristine; Pettersen, Trond; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(21) 2020, Journal article, 2020-04)
   Engknoppurt (Centaurea jacea, bilde 1), fagerknoppurt (Centaurea scabiosa), og svartknoppurt (Centaurea nigra) er flerårige urter i kurvplantefamilien (Asteraceae). Blomstene kan forveksles med blomstene til ulike tistelarter, ...
  • Frøavl av firkantperikum og prikkperikum 

   Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (Journal article, 2020-04)
   Firkantperikum (Hypericum maculatum) og prikkperikum (Hypericum perforatum) er flerårige urter i perikumfamilien (Hypericaceae). De to artene er ganske like - begge blir 20-80 cm høye og har eggrunde blad og sterkt gule ...
  • Frøavl av hanekam 

   Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO-POP;6(14) 2020, Journal article, 2020-04)
   Hanekam (Lychnis flos-cuculi) hører til nellikfamilien (Caryophyllaceae). Arten er flerårig og sprer seg med jordstengler. Den vokser langs kysten fra svenskegrensa til Vesterålen og i låglandet innafor, samt på spredte ...
  • Frøavl av prestekrage 

   Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(20) 2020, Journal article, 2020-04)
   Prestekrage (Leucanthemum vulgare, bilde 1) hører til kurvplantefamilien (Asteraceae) og finnes over hele Norge med unntak av de høyeste fjellområdene og deler av Finnmark (figur 1). På Vestlandet var den ikke en del av ...
  • Frøspredning av naturengplanter i utmark gjennom historisk ferdsel og bruk -Som grunnlag for bevisst bruk av lokalt og regionalt frømateriale i dag. 

   Svalheim, Ellen; Sickel, Hanne (NIBIO Rapport;3(155)2017, Research report, 2017-05-14)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet med innhenting av historiske data om tradisjonell ferdsel og bruk av utmarka i Steinsetbygda (Valdres) og i Sandsvær (Kongsberg). Arbeidet er et delprosjekt av hovedprosjektet "Biologisk ...
  • Haganestranda, Jomfruland, Kragerø kommune. Revidert skjøtselsplan for et større, kulturavhengig sandstrand og strandengkompleks. 

   Svalheim, Ellen (NIBIO_Rapport;6(35) 2020, Research report, 2020-03)
   Øya Jomfruland ligger ytterst i skjærgården i Kragerø kommune. På øyas vestside, inn mot Jomfrulandsrenna ligger langstrakte sandstrender, strandsumper og strandenger. Rett sør for Tårnbrygga ble det i 2012 avgrensa en ...