• Arvesølvprosjektet. En pådriver for det kulturavhengige biomangfoldet 

   Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;7(192) 2012, Research report, 2012-12-31)
   Arvesølvprosjektet har hatt fokus på bevaring og opprettholdelse av kulturavhengig biomangfold. Prosjektet startet som et forprosjekt i Agderfylkene i 2006, og ble utvidet til et hovedprosjekt i 2007. To år senere, i 2009, ...
  • Beitetradisjoner i slåttemarkene – med eksempler fra Telemark og Møre og Romsdal 

   Bele, Bolette; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;3(10) 2017, Others, 2017-03)
   Tradisjonelt var bruken av arealene omkring gårdene og i utmarka svært variert og strakk seg over store områder. Siden vinterfôret var den begrensende faktoren i forhold til hvor mange dyr man kunne livberge, ble fôret ...
  • Bevaring av genressurser. Fôrplanter i gamle enger og beiter 

   Svalheim, Ellen; Asdal, Åsmund; Hauge, Leif; Marum, Petter; Ueland, Jørgen (Others, 2005)
  • Biologisk mangfold i utmarkas kulturbetingete naturtyper - hvilken rolle spiller beitedyrene? 

   Sickel, Hanne; Svalheim, Ellen; Daugstad, Kristin; Grenne, Synnøve Nordal; Todnem, Jørgen (NIBIO-rapport;7(183) 2021, Research report, 2021-11)
   I dette prosjektet har vi ved hjelp av naturtypekartlegging, botaniske analyser, GPS-data, observasjoner av beitedyr, modellering og GIS arbeid undersøkt beitepreferanser og beitemønstre til kjøttfe og sau på utmarksbeite ...
  • Biomangfold i kulturlandskapet -Arvesølvet på Agder. Rapport fra et forprosjekt 

   Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;3(47) 2008, Research report, 2008-12-18)
   Forprosjektet ”Biomangfold i kulturlandskapet- Arvesølvet på Agder” har hatt som intensjon å vise vei i forvaltningen av de verdifulle biologiske og genetiske verdiene i kulturlandskapet. Målet har vært å øke andelen A- ...
  • Biomangfold på Kristiansand lufthavn, Kjevik. Forslag til skjøtselsplan for avgrensede A-områder 

   Svalheim, Ellen; Ødegaard, Frode (Bioforsk rapport;3(111) 2008, Research report, 2008-08-31)
  • Botanisk kartlegging av engflora på Haugplassen på Raje, Kongsberg kommune, Buskerud. Kartlegging av artsrik slåttemark, utvalgt naturtype. 

   Svalheim, Ellen (NIBIO Rapport;3(18) 2017, Research report, 2017-01-31)
   NIBIO fikk i 2016 i oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud og foreta en registrering av den seminaturlige engfloraen på Haugplassen på Raje i Kongsberg kommune. Denne rapporten gir en oversikt over planter og vegetasjonstyper ...
  • Etablering av blomstereng i Innlandet 

   Daugstad, Kristin; Bär, Annette; Bele, Bolette; Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve (NIBIO-POP;6(16) 2020, Journal article, 2020-04)
   Fleire og fleire, både offentlege etatar og private hageeigarar, ønsker no å bytte ut kortklipt plen med artsrike blomsterenger. Nokon grunngjev dette med at blomstereng er mindre arbeidskrevjande enn plen fordi den skal ...
  • Etablering av blomstereng i Nordland 

   Bär, Annette; Bele, Bolette; Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve (NIBIO POP;6(2) 2020, Journal article, 2020-01)
   Etablering av blomstereng er et nyttig bidrag for å ivareta pollinerende insekter og det øvrige artsmangfoldet i landskapet. Både for planter og insekter er disse engene viktige for bevaring av populasjoner og for å skape ...
  • Etablering av blomstereng i Rogaland 

   Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve; Daugstad, Kristin; Hanslin, Hans Martin (Journal article, 2020-10)
   Fleire og fleire, både offentlege etatar og private hageeigarar, ønsker no å bytte ut kortklipt plen med artsrike blomsterenger. Nokon grunngjev dette med at blomstereng er mindre arbeidskrevjande enn plen fordi den skal ...
  • Etablering av blomstereng i Troms og Finnmark 

   Elverland, Ellen; Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve (NIBIO-pop;7(17) 2021, Journal article, 2021-04)
   Vi opplever en kraftig økning i interessen for å etablere blomsterenger. Ikke bare er blomsterenga vakker å se på, den er også viktig for det biologiske artsmangfoldet og bidrar til å ivareta de pollinerende insektene. ...
  • Etablering av blomstereng på Sørøstlandet 

   Aamlid, Trygve; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(33) 2020, Journal article, 2020-10)
   Flere og flere, både offentlige etater og private hageeiere, ønsker å bytte ut kortklipte plener med artsrike blomsterenger. Noen begrunner dette med at ei blomstereng er mindre arbeidskrevende enn en plen fordi den skal ...
  • Etablering av blomstereng på Vestlandet 

   Aamlid, Trygve; Svalheim, Ellen; Andersen, Heidi Lie (NIBIO-pop;8(14) 2022, Journal article, 2022-04)
   Blomstereng er et artsrikt habitat med stort mangfold av insekter og planter som er gjensidig avhengige av hverandre; insektene trenger mat (nektar og pollen), mens plantene trenger hjelp til å pollineres. Mange ønsker å ...
  • Evaluering av einerrydding på Tromlingene og Jerkholmen, Arendal kommune. Sluttrapport fra igangsatt overvåking 

   Svalheim, Ellen; Bratli, Harald (Bioforsk rapport;9(162) 2014, Research report, 2015-03-09)
   Fylkesmannen i Aust-Agder ved miljøvernavdelingen ønsket sommeren 2011 å igangsette en feltbasert undersøkelse med formål å evaluere re-vegetering av engvegetasjon etter gjennomført rydding av gjengrodde arealer på øyene ...
  • Evaluering av utført einerrydding på Tromlingene og Jerken, Arendal kommune. Oppstartsrapport fra igangsatt overvåkning, 2011 

   Svalheim, Ellen; Bratli, Harald; Often, Anders (Bioforsk rapport;7(43) 2012, Research report, 2012-03-26)
   Fylkesmannen i Aust-Agder ved miljøvernavdelingen ønsket sommeren 2011 å igangsette en feltbasert undersøkelse med formål å evaluere effektene på vegetasjonen etter gjennomført vegetasjonsrydding av gjengrodde arealer på ...
  • Faglig grunnlag for handlingsplan for trua naturtype: Slåttemark i Norge 

   Norderhaug, Ann; Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;4(57) 2009, Research report, 2009-04-09)
   Slåttemark tilhører våre mest artsrike naturtyper med meget stor betydning også for andre organismer enn karplanter. Slik "natureng" eller såkalt semi-naturlig slåttemark er nå en av de mest truete naturtypene i Norge. På ...
  • Forvaltningsplan for Rygnestad og Flateland, Valle kommune. Skjøtsel av kulturavhengig biomangold for utvalgt kulturlandskap 

   Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;4(112) 2009, Research report, 2009-10-28)
   Grendene Rygnestad og Flateland er foreslått som utvalgt kulturlandskap for Aust-Agder. Her er det registrert en rekke kulturminner, og flere verdifulle naturtypelokaliteter med kulturavhengige arter er også registrert. ...
  • Fra kartlegging til oppfølging 

   Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;1(66) 2006, Research report, 2006-05-01)
   Prosjektet ”Fra Kartlegging til oppfølging” har sett på forvaltning og virkemiddelbruk av de biologisk verdifulle arealene i kulturlandskapet. Det er gjennomført en spørreundersøkelse som landbruksansvarlig i 26 kommuner ...
  • Frøavl av blåklokke 

   Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(13) 2020, Journal article, 2020-04)
   Blåklokke (Campanula rotundifolia L.) hører til klokkefamilien (Campanulaceae) og vokser i ugjødsla slåtte- og beitemark, tørrbakker, veikanter, på berg og i lysåpen, beita skog på tørr og nitrogenfattig jord over hele ...
  • Frøavl av enghumleblom 

   Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO-pop;6(22) 2020, Journal article, 2020-12)
   Enghumleblom (Geum rivale) er en flerårig, 25–40 cm høy urt i rosefamilien (Rosaceae). Plantene har opprette, hårete stengler med oppdelte blad, finnete ved basis og trekobla lenger oppe. Blomstene er nedoverbøyde eller ...