• Klimagassregnskap for skogsdriften til Statskog 

   Astrup, Rasmus Andreas; Svensson, Arvid; Sevillano, Ignacio; Fischer, Carolin; Fernández, Clara Antón (NIBIO-rapport;7(155) 2021, Research report, 2021-09)
   Statskog eier om lag 8% av Norges produktive skogareal. Skogen er dominert av en stor andel hogstmoden skog og en overvekt av skog på lavere boniteter. Tilveksten i skogen er svakt avtagende noe som sannsynligvis skyldes ...
  • Skogen i Norge 

   Svensson, Arvid; Eriksen, Rune; Hylen, Gro; Granhus, Aksel (NIBIO-rapport;7(142) 2021, Research report, 2021-07)
   Rapporten gir en oversikt over tilstand i norsk skog for referanseåret 2017, basert på data registrert på Landsskogtakseringens permanente prøveflater i perioden 2015-2019. Resultat vises for hele landet og regioner.
  • Verdiskaping i utmark: Status og muligheter 

   Strand, Geir-Harald; Svensson, Arvid; Rekdal, Yngve; Stokstad, Grete; Mathiesen, Henrik Forsberg; Bryn, Anders (NIBIO-rapport;7(175) 2021, Research report, 2021-11)
   Om lag 5 % av landarealet i Norge er bebygd eller opparbeidet areal. De resterende 95 % er utmark. Fotosyntesebasert verdiskaping i utmark skjer i form av skogbruk, utmarksbeite, reindrift og en rekke former for høstingsbruk. ...