• Does it matter for the environment how much forage our dairy cows eat? 

   Steinshamn, Håvard; Walland, Finn; Koesling, Matthias (NIBIO-rapport;7(81) 2021, Research report, 2021-04)
   To hundre mjølkebruk i Midt-Norge blei delt i tre nesten like store grupper; 'Låg' (68 gardar), 'Medium' (67 gardar) og 'Høg' (68 garder), etter årleg tildeling av kraftfôr til mjølkekyrne for å teste effekten av kraftfôrnivå ...
  • Economy of forage-based cattle beef and milk production 

   Steinshamn, Håvard; Holmström, Kristina; Riuzzi, Giorgia; Hessle, Anna; Nadeau, Elisabet; Walland, Finn; Gottardo, Flaviana; Butler, Gillian (NIBIO-rapport;7(60) 2021, Research report, 2021-03)
   For nokre av driftsystema vi granska i SusCatt-prosjektet undersøkte vi nærmare korleis ein overgang til meir grovfôrbasert fôring kan ha å seie for lønnsemda. Fem SusCatt-system blei vurdert, inkludert arbeidet i Sverige ...
  • Grovfôrkostnader i norsk husdyrproduksjon – effekter av ulike valg i dyrking, høsting, konservering og utfôring av grovfôr. 

   Steinshamn, Håvard; Ystad, Eystein; Henriksen, Jan Karstein; Næss, Geir; Walland, Finn (NIBIO rapport;6(132) 2020, Research report, 2020-11)
   Formålet med dette arbeidet var å kvantifisere effekter av ulike driftsvalg i dyrking, høsting,konservering og utfôring av grovfôr på totale fôrkostnader i de grovfôrbaserte driftsformene melkeproduksjon på storfe, kombinert ...
  • Investeringsbehov innen melkeproduksjon 

   Halland, Anders; Walland, Finn; Rustad, Lars Johan; Haukås, Torbjørn; Hegrenes, Agnar (NIBIO-rapport;7(46) 2021, Research report, 2021-03)
   Formålet med denne rapporten er å beregne investeringsbehovet i melkeproduksjonen som følger av næringens omlegging fra båsfjøs til løsdrift. I 2019 var 60 prosent av besetningene fremdeles i båsfjøs og 37 prosent av melka ...
  • Kalveklassifisering og kalveslaktetilskudd for reinkalv 

   Nebell, Ingunn; Rustad, Lars Johan; Pettersen, Ivar; Røe, Morten; Walland, Finn (NIBIO Rapport;4(11) 2018, Research report, 2018-02-07)
   Klassifiseringssystemet EUROP ble innført for slakterein i 2015. Dette skulle stimulere reineierne til å levere slaktedyr med god kjøttfylde og med økt inntjening av den enkelte rein. Effektene av kalveslaktetilskuddet er ...
  • Klimakur 2030. Overgang fra rødt kjøtt til vegetabilsk og fisk 

   Mittenzwei, Klaus; Walland, Finn; Milford, Anna Birgitte; Grønlund, Arne (Research report, 2020-01)
   Miljødirektoratet har gitt NIBIO i oppdrag å oppdatere klimatiltaket «Overgang fra rødt kjøtt til vegetabilsk og fisk». Tiltaket inngår i Regjeringens bestilling av «Klimakur 2030». Notatet er utarbeidet i henhold til ...
  • Klimatiltak i jordbruk og matsektoren. Kostnadsanalyse av fem tiltak 

   Pettersen, Ivar; Grønlund, Arne; Elstad Stensgård, Aina; Walland, Finn (NIBIO Rapport;3(2) 2017, Research report, 2017-01-31)
   Norsk jordbruk står for om lag åtte prosent av de norske klimagassutslippene. Jordbrukets utslipp kan, etter våre analyser, reduseres betydelig, uten å påføre samfunnet vesentlige kostnader. Rapporten vurderer kostnader ...
  • Klimatiltak i jordbruk og matsektoren. Kostnadsanayse av fire tiltak 

   Pettersen, Ivar; Grønlund, Arne; Elstad Stensgård, Aina; Walland, Finn (NIBIO Rapport;3(85) 2017, Research report, 2017-08-30)
   The research team has investigated social costs of four measures aiming to reduce climate gas emissions from Norwegian agriculture: 1. Produce biogas from manure, 2. Substitute plant based products and fish for cattle meat, ...
  • Klimatiltak i landbruket i Trondheim kommune 

   Søgaard, Gunnhild; Bardalen, Arne; Walland, Finn; O'Toole, Adam; Belbo, Helmer; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Hanssen, Kjersti; Hietala, Ari Mikko (NIBIO Rapport;6(103) 2020, Research report, 2020-08)
   Rapporten gir en oversikt over klimatiltak for landbruket i Trondheim, både for jord- og skogbruk. Vi ser på potensialet for utslippsreduksjoner, muligheter for karbonlagring, klimarisiko og klimatilpasning. Verdiskaping ...
  • Miljø- og klimavennlig melkeproduksjon - Inspirasjon fra seks melkeproduksjonsbruk 

   Hansen, Sissel; Bakke Haavik, Torleiv; Bergslid, Ildri Kristine; Elvatun, Helena; van Gool, Bart; Lunnan, Tor; Røthe, Gunnhild; Walland, Finn (NIBIO RAPPORT;4(96) 2018, Research report, 2018-07-26)
   I denne rapporten presenterer vi seks gårder som viser at det er mulig å forene god økonomi med en miljømessig bærekraftig produksjon, men økonomien var best på de største gårdene. Felles for alle gårdene er næringsrik ...
  • Revitalisere støyutsatt jordbruk – Jordbruket på Ørland i lys av etableringen av hovedkampflybasen 

   Pettersen, Ivar; Stræte, Egil Petter; Walland, Finn (NILF Rapport;, Research report, 2015)
   Jordbruket på Ørland er vitalt og har attraktive utviklings- og fornyelsesmuligheter. Norges største forsvarssatsing gjennom tidene hindrer nå investeringer i støyutsatte jordbruksområder. Hindringen er en følge av ...
  • SusCatt Synthesis report : Productivity, resource efficiency and product quality of forage and grazing based cattle production systems 

   Butler, Gillian; Flø, Bjørn Egil; Gottardo, Flaviana; Hessle, Anna; Koesling, Matthias; Nadeau, Elisabet; Malisch, Carsten; Riuzzi, Giorgia; Sakowski, Tomasz; Woodhouse, Anna; Walland, Finn; Steinshamn, Håvard (NIBIO-rapport;7(61) 2021, Research report, 2021-03)
   SusCatt considered a wide range of innovations or system comparisons in the 6 countries, all aimed to improve sustainability within European cattle farming. On the whole, these involved reducing production intensity, making ...
  • Utslippsreduksjoner i norsk jordbruk. Kunnskapsstatus og tiltaksmuligheter. 

   Bardalen, Arne; Rivedal, Synnøve; Aune, Anders; O`Toole, Adam; Walland, Finn; Silvennoinen, Hanna Marika; Sturite, Ievina; Bøe, Frederik; Rasse, Daniel; Pettersen, Ivar; Øygarden, Lillian (NIBIO Rapport;4(149) 2018, Research report, 2018-12-04)
   Sammendrag: Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over tiltakspotensiale for tiltak som jordbruket kan iverksette for å redusere klimagassutslipp. Det er tiltak innen dagens produksjonsystemer og struktur som er vektlagt. ...