• Achieving best-fit configurations through advisory subsystems in AKIS: case studies of advisory service provisioning for diverse types of farmers in Norway 

   Klerkx, Laurens; Stræte, Egil Petter; Kvam, Gunn-Turid; Ystad, Eystein; Hårstad, Renate Marie Butli (Journal article; Peer reviewed, 2017-05-10)
   Purpose: In light of the discussion on ‘best-fit’ in pluralistic advisory systems, this article aims to present and discuss challenges for advisory services in serving various types of farmers when they seek and acquire ...
  • Beregning av erstatningsverdier for lette saueraser (villsau) ved tap forårsaket av freda rovdyr 

   Ystad, Eystein; Jenssen, Elisabeth (NIBIO Rapport;5(136) 2019, Research report, 2019-12)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Miljødirektoratet der Nibio er bedt om å vurdere grunnlaget for å opprette en egen kategori for erstatningsverdi for tap av sau til freda rovdyr som omfatter lette saueraser. ...
  • Driftsledelse i norsk landbruk – kunnskapsstatus, utfordringer og forskningsbehov 

   Ystad, Eystein (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   I dette notatet presenteres resultatene fra utredningsprosjektet «Driftsledelse i landbruket». Hovedmålet med utredningsprosjektet er å gi en vurdering av landbrukets kunnskapsbehov innen driftsledelse. Utredningsprosjektet ...
  • Grovfôrkostnader i norsk husdyrproduksjon – effekter av ulike valg i dyrking, høsting, konservering og utfôring av grovfôr. 

   Steinshamn, Håvard; Ystad, Eystein; Henriksen, Jan Karstein; Næss, Geir; Walland, Finn (NIBIO rapport;6(132) 2020, Research report, 2020-11)
   Formålet med dette arbeidet var å kvantifisere effekter av ulike driftsvalg i dyrking, høsting,konservering og utfôring av grovfôr på totale fôrkostnader i de grovfôrbaserte driftsformene melkeproduksjon på storfe, kombinert ...
  • Kartlegging av forskning på reindriftsområdet – kunnskapsgrunnlag og forskningsbehov 

   Hansen, Inger; Eilertsen, Svein Morten; Kapfer, Jutta; Wagner, Gabriela; Bjørn, Tor-Arne; Smuk, Stig Rune; Ystad, Eystein; Tenge, Ingrid (NIBIO-rapport;7(187) 2021, Research report, 2021-12)
   På oppdrag av Landbruks- og matdepartementet, har NIBIO gjort en vurdering av forskningen på fire fagområder i reindriften; 1) Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere oppnåelsen av bærekraften i reindriften, 2) Klimaendringenes ...
  • Landbrukets kompetansebehov og utdanninger 

   Prestvik, Anne; Ystad, Eystein; Pettersen, Ivar; Helgesen, Hilde; Romsaas, Ingrid (NIBIO-rapport;6(171) 2020, Research report, 2020-12)
   Denne rapporten gjør en gjennomgang av kompetansebehovet i landbrukets verdikjeder, inkludert matindustrien. Det er også en oversikt og gjennomgang av utdanningstilbudene, fra videregående til universitet, som er rettet ...
  • Omstilling fra saueproduksjon grunnet rovvilttap og –skader. Vurderingsgrunnlag for beregning av tilskuddssatser. 

   Jenssen, Elisabeth; Landrø, Anna; Stornes, Ole Kristian; Vasseljen, Jostein; Ystad, Eystein; Uggen, Kristin Tolstad (NIBIO Rapport;5(64) 2019, Research report, 2019-05)
   Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra Miljødirektoratet. Oppdraget gjelder grunnlag for vurdering av tilskuddssatser til omstilling grunnet rovvilttap og -skader som fremgår av Forskrift om tilskudd til ...
  • Oppdatering av tallgrunnlaget for beregning av rovdyr- erstatninger 

   Holien, Svein Olav; Stornes, Ole Kristian; Ystad, Eystein (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2014)
   I 1998 gjennomførte Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) en analyse av kostnader i saueholdet i forbindelse med tap til fredet rovvilt. Sommeren 2014 ble NILF bedt av Miljødirektoratet om å foreta en ...
  • Plantevekst- verdien i grønt. Utviklingsmuligheter og samarbeidsløsninger for planteskolesektoren 

   Kårstad, Signe; Pettersen, Ivar; Ystad, Eystein (NIBIO-rapport;7(159) 2021, Research report, 2021-09)
   Utredningen av utviklingsmuligheter og samarbeidsløsninger for norske planteskoler viser at planteskolene utgjøre en liten hagebruksnæring med stadig færre produsenter. Vi ser også at kundemarkedet til planteskolene i stor ...
  • Sammenligning av automatiske og konvensjonelle melkesystem. En analyse av datamaterialet i Driftsgranskingene i jordbruket 2013 - 2017. 

   Landrø, Anna; Jenssen, Elisabeth; Vasseljen, Jostein; Uggen, Kristin Tolstad; Ystad, Eystein (NIBIO Rapport;5(13) 2019, Research report, 2019-02)
   Rapporten undersøker forskjeller i lønnsomhet mellom melkeprodusenter med automatiske melkesystem og melkeprodusenter som fortsatt benytter konvensjonelle melkesystemer. Dette gjøres ved å studere forskjeller i ...
  • Situasjon og utfordringer i norsk og trøndersk melkeproduksjon 

   Ystad, Eystein; Krokann, Knut; Flaten, Ola; Kjesbu, Erland (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);2013-12, Report, 2013)
   Målsettingen med dette notatet er å gi en oversikt over sentrale utviklingstrekk og utfordringer for norsk og trøndersk melkeproduksjon. Melkeproduksjon er den viktigste driftsformen i det norske landbruket, både i form ...
  • Utprøving av nye rådgivingsmetoder i jordbruket – resultater fra fire pilotstudier 

   Ystad, Eystein; Stræte, Egil Petter; Kvam, Gunn Turid; Haugum, Margrete Hembre (NIBIO Rapport;6(88) 2020, Research report, 2020-06)
   Rapporten inneholder resultatene av fire pilotstudier på nye rådgivingsmetoder i prosjektet Kompetent bonde. Pilotstudiene ble gjennomført i samarbeid med Tine, Norsk landbruksrådgiving, Nortura, Felleskjøpet Agri og ...
  • Økonomien i grasbasert melk- og kjøttproduksjon i Nord-Norge 

   Landrø, Anna; Jenssen, Elisabeth; Hansen, Øyvind; Ystad, Eystein; Olsen, Anastasia (NIBIO Rapport;5(140) 2019, Research report, 2019-11)
   Interessen for melk og kjøtt produsert på grovfôr, uten bruk av kraftfôr, er økende både nasjonalt og internasjonalt. Denne rapporten tar for seg mulighetene for grasbasert melk- og kjøttproduksjon i Nord-Norge, og fokuserer ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2014 

   Staven, Kjell; Ystad, Eystein; Vasseljen, Jostein; Holien, Svein Olav; Rye, Siv Karin Paulsen (Research report, 2016)
   Rapporten viser det økonomiske resultat for gårdsbruk i Trøndelag i 2014, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2005 til 2014. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 2003–2012. Tabellsamling 2008–2012 

   Staven, Kjell; Ystad, Eystein; Holien, Svein Olav; Paulsen Rye, Siv Karin; Knutsen, Inger Sofie Murvold (NILF Notat;2014-6, Research report, 2014)
   Trønderske bønder økte sine produksjonsinntekter i 2012. Årets resultat er det beste på fem år når det gjelder familiens arbeidsfortjeneste per årsverk i de fleste driftsformer. Størst inntektsøkning hadde brukene med ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 2004-2013. Tabellsamling 2009-2013. 

   Staven, Kjell; Ystad, Eystein; Vasseljen, Jostein; Holien, Svein Olav; Rye, Siv Karin Paulsen; Knutsen, Inger Sofie Murvold (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   Etter økte driftsresultater i 2012 ble det en nedgang i resultat for trøndersk landbruk i 2013. Trønderske gårdsbruk hadde i gjennomsnitt 254 700 kroner per årsverk som ve-derlag til alt arbeid og egenkapital i 2013. ...
  • Økonomisk variasjon i norsk landbruk. En analyse av datamaterialet i driftsgranskingene i jordbruket 2010 – 2014 

   Ystad, Eystein; Haukås, Torbjørn; Hovland, Ivar; Staven, Kjell (NIBIO Rapport;2(50), Research report, 2016-07-08)
   Flere studier har avdekket store forskjeller i lønnsomhet mellom gårdsbruk. Usikkerhet knyttet til indre og ytre faktorer i gårdsdrifta gir en kompleks og skiftende beslutningsprosess som krever tilgang til mange ...