• Organisk materiale 

   Olsen, Hilde; Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;2(10) 2016, Others, 2016)
   Organisk materiale er viktig for jordas kjemiske, biologiske og fysiske egenskaper. Et passe stort innhold av organisk materiale er en viktig faktor for å fremme et e ektivt landbruk med gode avlinger.
  • Jordsmonnkartlegging 

   Olsen, Hilde; Svendgård-Stokke, Siri; Hofmeister, Frauke (NIBIO POP;2(16) 2016, Others, 2016)
   NIBIO har det nasjonale ansvaret for kartlegging av jordsmonn på dyrket mark. Hensikten med jordsmonnkartlegging er å dokumentere og stedfeste jordas egenskaper som ressurs. Kartene gjør det mulig å fatte kunnskapsbaserte ...
  • Myr i Noreg 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael; Bryn, Anders (NIBIO POP;2(1) 2016, Others, 2016-01)
   Myr er ein viktig naturtype med eit særeige artsmangfald. Myrene er viktige for omregulering, og dei utgjer eit stort karbonlager. I Noreg er myrarealet 28 300 km2 og utgjer 9 % av landarealet. Dette viser tal frå ...
  • Dreneringsforhold 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;2(14) 2016, Others, 2016-02)
   Et for høyt vanninnhold i jorda gir dårlig avling og økt miljørisiko. Med et framtidig våtere klima vil behovet for en god vannhusholdning i jorda øke. Mange jordbruksarealer i Norge har, fra naturens side, problemer med ...
  • Kunnskapsgrunnlag om nydyrking av myr. Sammenstilling av eksisterende kunnskapsgrunnlag om nydyrking av myr og synliggjøring av konsekvenser ved ulike reguleringstiltak 

   Bárcena, Teresa G.; Grønlund, Arne; Hoveid, Øyvind; Søgaard, Gunnhild; Lågbu, Roar (NIBIO Rapport;2(43) 2016, Research report, 2016-03-01)
   I denne rapporten er det gitt en vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser og effekter på klimagassutslipp som følge av innskrenkninger i adgangen til nydyrking av myr. Restriksjoner mot nydyrking av myr vil i liten ...
  • Størrelse på jordstykker fra ulike datakilder 

   Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;2(19) 2016, Others, 2016-04)
   Vi har sammenlignet størrelsen på jordstykker basert på to ulike kartdata, det vil si basert på kartlegging av arealet på to forskjellige måter: Jordstykkestørrelse basert på arealressurskartet AR5 og jordstykkestørrelse ...
  • Urbant landbruk – for alle og overalt? 

   Eiter, Sebastian (NIBIO POP;2(26) 2016, Others, 2016-06)
   Forskere i det europeiske COST-nettverket «Urban Agriculture Europe» har utviklet et felles begrepsapparat som grunnlag for politikkutforming. Urbant landbruk er definert i henhold til seks dimensjoner, og delt inn i de ...
  • Kartlegging av dyrkingsjord på Haslemoen i Våler kommune, Hedmark 

   Solbakken, Eivind (NIBIO Rapport;2(89)2016, Research report, 2016-06-29)
   Denne rapporten presenterer resultater fra jordsmonnkartlegging av potensiell dyrkingsjord i to delområder på Haslemoen. Kartlagt areal utgjør til sammen 3390 daa. Jorda i område 0-5 domineres av jordsmonn som tilhører ...
  • Hvordan står det til med byenes grønne mellomrom? 

   Kapfer, Jutta; Fjellstad, Wendy Jane (NIBIO POP;2(30) 2016, Others, 2016-10)
   Stadig flere nordmenn bor og jobber i byer og tettsteder. Behovet for nye bygninger er derfor stort, noe som medfører at grønne områder her er under konstant utbyggingspress. Samtidig har slike områder flere viktige ...
  • Vegetasjon og beite i Kvikne vestfjell 

   Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;2(108) 2016, Research report, 2016-10-18)
   Norsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2015 vegetasjonskartlegging i Kvikne vestfjell i Tynset kommune. Samla areal var 137 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 ...
  • Arealressurskart AR5 

   Tenge, Ingrid Midtsundstad (Others, 2016-10-18)
   AR5 er et heldekkende, nasjonalt kart som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Kartet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning, landbruksproduksjon og ...
  • Overvåking av jordbrukets kulturlandskap 

   Stokstad, Grete; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;2(34) 2016, Others, 2016-11)
   Jordbrukslandskapet er et resultat av jordbruksdrifta i dag og tidligere. Dette er også hverdagslandskapet for mange mennesker og er viktig for friluftsliv og rekreasjon. En rekke ulike arter har sine leveområder i ...
  • Vegetasjon og beite i 5 utmarksområde i Tysvær og Vindafjord kommunar 

   Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;2(82) 2016, Research report, 2016-11-01)
   Norsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2015 vegetasjonskartlegging i fem utmarksområde i kommunane Tysvær og Vindafjord i Rogaland. Samla areal var 92 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i ...
  • Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring. Nasjonal rapport om biologisk mangfold for mat og landbruk 

   Mezzera, Kim-Anh Tempelman; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (NIBIO Bok;2(11) 2016, Research report, 2016-11-22)
  • Økonomien i økologisk jordbruk 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Kårstad, Signe; Milford, Anna Birgitte (NIBIO Rapport;2(124) 2016, Research report, 2016-11-24)
   I denne rapporten har vi tatt for oss lønnsomheten i økologisk dyrkning innen ulike norske produksjoner. En generell vurdering for alle produksjonene er at det er en økende etterspørsel etter økologiske produkter i markedet. ...
  • Arealrepresentativ kartlegging og overvåking av naturtyper i Norge. Framlegg til hovedprosjekt og feltinstruks 

   Strand, Geir-Harald; Bryn, Anders; Engan, Gunnar; Granhus, Aksel; Svalheim, Ellen Johanne; Wallin, Hanne-Gro (NIBIO Rapport;, Research report, 2016-11-29)
  • Jorda i Målselv 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;2(36) 2016, Others, 2016-12)
   På slutten av 1700-tallet startet oppdyrkingen av landbruksjord i Målselv. De driftigste og mest kunnskapsrike nybyggerne undersøkte jordsmonnet før de fant fram til sitt Sellanrå. De visste at all plantedyrking tar ...
  • Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2016 

   Knutsen, Heidi (NIBIO Bok;2(3) 2016, Research report, 2016-12)
   I 2016 utgis «Utsyn over norsk landbruk» for 21. gang, og for andre gang av NIBIO. Fram til 2015 ble «Utsyn over norsk landbruk» gitt ut av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking (NILF). Etter fusjonen mellom ...
  • Store utmarkseiendommer mangler matrikkelnummer og opplysninger om eiere 

   Mathiesen, Henrik Forsberg (NIBIO POP;2(37) 2016, Others, 2016-12)
   Matrikkelen, det nasjonale registeret for eiendom, adresser og bygninger, inneholder feil og mangler som kan utgjøre vesentlige barrierer for omsetning, næringsutvikling og vern av natur og kulturminner på eiendommer med ...
  • Arealstatistikk: Kulturminner på eiendommer over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Lågbu, Roar; Bye, Anne Snellingen (NIBIO Rapport; 2(127) 2016, Research report, 2016-12-13)
   Dette er den fjerde rapporten i rekken med opplysninger om eiendomsteiger over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret. Her gjør vi rede for registrerte kulturminner på eiendomsteigene i utvalget og viser at ...