Now showing items 41-60 of 405

  • Arealstatistikk: Eiere av eiendommer over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Lågbu, Roar; Bye, Anne Snellingen (NIBIO Rapport; 2(126) 2016, Research report, 2016-12-13)
   Rapporten er den fjerde i rekken med opplysninger om eiendommer over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret. Rundt 96 prosent av arealet i undersøkelsen er utmark i form av uproduktiv skog, myr, åpen fastmark, ...
  • Evaluering av Areal- og kulturlandskapstilskuddet 

   Tenge, Ingrid M. (NIBIO Rapport;2(150) 2016, Research report, 2016-12-20)
   Dette er en evaluering av Areal- og kulturlandskapstilskuddet hvor en også går igjennom ord- ningene i EU og Sveits. Rapporten beskriver indikatorer på måloppnåelse. Den lister også opp alternative innretninger som kan vurderes.
  • Jordsmonnstatistikk. Troms 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO Rapport;2(149) 2016, Research report, 2016-12-22)
   This report presents soil statistics for agricultural land in the county of Troms. Soil data from the soil survey form the basis of the statistics. The survey was conducted according to standard procedures. The mapping is ...
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2016 

   Kristiansen, Berit (NIBIO BOK;S-106-17, Research report, 2017)
   Kort om undersøkinga Driftsgranskingane skal vise årlege resultat, og meir langsiktige utviklingslinjer, for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del ...
  • Bevaringsverdige norske storferaser [plakat] 

   Sæther, Nina (Others, 2017)
  • Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2017 

   Knutsen, Heidi (NIBIO BOK;3(10) 2017, Report, 2017)
   (Forord) ...Formålet med publikasjonen er å samle en del av den informasjonen som årlig blir publisert innenfor landbruksområdet, fra blant annet Statistisk sentralbyrå, Budsjettnemnda for jordbruket og NIBIO. Felles for ...
  • Changing contributions of stochastic and deterministic processes in community assembly over a successional gradient 

   Måren, Inger Elisabeth; Kapfer, Jutta; Aarrestad, Per Arild; Grytnes, John-Arvid; Vandvik, Vigdis (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Successional dynamics in plant community assembly may result from both deterministic and stochastic ecological processes. The relative importance of different ecological processes is expected to vary over the successional ...
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2015 

   Kristiansen, Berit (NIBIO Bok;2(7) 2016, Research report, 2017-01)
   Kort om undersøkinga. Driftsgranskingane skal vise årlege resultat, og meir langsiktige utviklingslinjer, for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del ...
  • Økonomien i jordbruket på Vestlandet 2015. Trendar og økonomisk utvikling 2006 ‐ 2015 

   Berger, Marius; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi (NIBIO Rapport;3(4) 2017, Research report, 2017-01-17)
   Ein oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant ...
  • Landbruksbasert reiseliv i Norge 

   Milford, Anna Birgitte; Knutsen, Heidi; Berger, Marius (NIBIO Rapport;2(152) 2016, Research report, 2017-01-19)
   Det er en økende interesse for opplevelser innen natur, kultur og lokalmat, og landbruksbasert reiseliv kan på mange områder imøtekomme denne typen etterspørsel. I dette prosjektet har vi kartlagt en del momenter innen ...
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2015 

   Hansen, Øyvind (NIBIO Rapport;3(16) 2017, Research report, 2017-01-24)
   Rapporten viser økonomisk stilling og utvikling for de nordnorske deltakerbrukene i NIBIOs Driftsgransking. Jordbruksinntektene økte med i gjennomsnitt 19 prosent i 2015. Det er betydelig variasjon mellom produksjoner og ...
  • Vegetasjon og beite på nordsida av Heidal 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO Rapport;3(10) 2017, Research report, 2017-01-31)
   Norsk institutt for bioøkonomi har vegetasjonskartlagt 96 km² på nordsida av Heidal i Sel kommune. Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). Det er laga vegetasjonskart og ...
  • Klimatiltak i jordbruk og matsektoren. Kostnadsanalyse av fem tiltak 

   Pettersen, Ivar; Grønlund, Arne; Elstad Stensgård, Aina; Walland, Finn (NIBIO Rapport;3(2) 2017, Research report, 2017-01-31)
   Norsk jordbruk står for om lag åtte prosent av de norske klimagassutslippene. Jordbrukets utslipp kan, etter våre analyser, reduseres betydelig, uten å påføre samfunnet vesentlige kostnader. Rapporten vurderer kostnader ...
  • Invasive species - both a global and local problem 

   Taff, Gregory; Meier, Sophie (NIBIO POP;3(8) 2017, Others, 2017-02)
  • Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland 2015. Trendar og utvikling 2006-2015 Tabellsamling 2011-2015 

   Romsaas, Ingrid; Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn (NIBIO Rapport;3(29) 2017, Research report, 2017-02-02)
   Rapporten viser ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå ...
  • Overvåking av Havrå kulturmiljø – Første omdrev 2015 

   Fjellstad, Wendy Jane; Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Stensgaard, Kari; Bentzen, Frode; Wallin, Hanne Gro; Dramstad, Wenche; Krøgli, Svein Olav (NIBIO Rapport;2(164) 2016, Research report, 2017-02-08)
   I 1998 ble Havrå det første område i Norge fredet som kulturmiljø etter kulturminnelovens § 20. Målet med fredningen var å ta vare på et vestnorsk klyngetun med tilhørende landbrukslandskap, som en historisk referanse om ...
  • Langtidsovervåking av fredete kulturmiljøer – veileder for innsamling av data 

   Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian (NIBIO Rapport;2(159) 2016, Research report, 2017-02-08)
   På oppdrag fra Riksantikvaren har NIBIO gjennom flere år arbeidet med å utvikle en metode for langtidsovervåking av fredete kulturmiljøer. Metoden dokumenteres i denne veilederen. Arbeidet inkluderte en utprøving av metoden ...
  • Regionalt miljøprogram i Hordaland. Ei evaluering av regionale miljøtilskot i programperioden 2013-2016 

   Kårstad, Signe; Knutsen, Heidi (NIBIO Rapport;3(27) 2017, Research report, 2017-02-14)
   På oppdrag frå Fylkesmannen i Hordaland ved Landbruksavdelinga, er tilskotsordningane knytt til regionalt miljøprogram (heretter; RMP) i Hordaland evaluert i perioden 2013 til 2016. RMP Hordaland fell inn under nasjonalt ...