Now showing items 81-100 of 424

  • Jordbruksareal rundt norske tettsteder 

   Aune-Lundberg, Linda (NIBIO POP;3(14) 2017, Others, 2017-06)
   Per 1. januar 2016 bodde 81 % av Norges befolkning i et tettsted, og mange av tettstedene vokser. Veksten er størst i de største byene, som Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim og Drammen. Denne veksten går på ...
  • Hvordan måle bærekraft i jordbruket? 

   Martinez, Gesine Jimenez; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(17) 2017, Others, 2017-06)
   Jordbruksnæringen står overfor store utfordringer både i Norge og internasjonalt: Den viktigste oppgaven er å produsere mat i samsvar med lov- og regelverk om dyrevelferd, klima- og miljøvern. Samtidig stilles det krav til ...
  • Hvordan måle bærekraft i jordbruket? 

   Martinez, Gesine Jimenez; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(17) 2017, Others, 2017-06)
   Jordbruksnæringen står overfor store utfordringer både i Norge og internasjonalt: Den viktigste oppgaven er å produsere mat i samsvar med lov- og regelverk om dyrevelferd, klima- og miljøvern. Samtidig stilles det krav til ...
  • Et miljømessig bærekraftig landbruk: mål, utfordringer og tiltak 

   Martinez, Gesine Jimenez; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(18) 2017, Others, 2017-06)
   Bærekraftig jordbruk er et av målene i norsk landbrukspolitikk. Ved siden av sosiale og økonomiske hensyn skal naturressurser og miljø ivaretas. Kompleksiteten av miljøutfordringer gjør det vanskelig å identifisere felles ...
  • Vegetasjon og beite i Tolga østfjell 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO Rapport;3(83) 2017, Research report, 2017-06-09)
   Norsk institutt for bioøkonomi har vegetasjonskartlagt 370 km² i Tolga østfjell i Tolga kommune. 66% av arealet er over skoggrensa opp til 1606 moh., resten i subalpin sone og barskogregionen.Kartlegginga er gjort etter ...
  • Økonomi i økologisk og konvensjonell eple- og plommedyrking 

   Haukås, Torbjørn; Romsaas, Ingrid (NIBIO Rapport;3(77) 2017, Research report, 2017-06-14)
   Det er stor etterspørsel etter norskprodusert økologisk frukt, men det er få produsentar som dyrkar økologiske eple og plommer i Noreg. Førebels har det vore usikkert med tanke på økonomien i produksjonen, og Føregangsfylket ...
  • Melding om årsveksten 2017 – Normalårsavlinger og registrerte avlinger 

   Ring, Paul Henrik; Hjukse, Oddmund (NIBIO Rapport;, Research report, 2017-06-16)
   Vekstsesongen 2017 ble preget av kald vår med sein vekststart og uvanlige store nedbørsmengder utover i vekstsesongen. Det var god vekst og avlingene så ut til å bli store. De svært våte forholdene gjorde innhøstingsforholdene ...
  • Genetisk variasjon mellom norske populasjoner av eik - Resultater fra forsøk i Norge og Danmark 

   Skrøppa, Tore; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Hansen, Jon Kehlet (NIBIO Rapport;3(69) 2017, Research report, 2017-06-20)
   Et forsøk med sommer- og vintereik fra 14 populasjoner fra Borre i nord til Mandal i sør, i tillegg til tre danske frøkilder, ble etablert på Kaldvell, Aust-Agder, i 2001. De samme materialene ble plantet på fem ...
  • Hvordan står det til på setra? Registrering av setermiljøer i perioden 2009–2015 

   Stensgaard, Kari (NIBIO Rapport;3(88) 2017, Research report, 2017-06-30)
   Bruken av setrene har endret seg og seterlandskapet har vært i endring over lang tid. NIBIO har i løpet av sju somre gjennomført en undersøkelse av setermiljøer spredt rundt i landet. Rapporten viser, gjennom bilder og ...
  • Nøkkeltall om de bevaringsverdige storferasene 2016 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Rehnberg, Anna Caroline (NIBIO RAPPORT;3(95) 2017, Research report, 2017-07-11)
   Alle de bevaringsverdige storferasene har i 2016 en økning i populasjonen fra 2015. Økningen skjer i ammekubestninger, mens antall kyr i mjølkekubestning er stabilt. De to største rasene, sidet trønderfe og nordlandsfe ...
  • Jordsmonnstatistikk: Sogn og Fjordane 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO RAPPORT;3(94) 2017, Research report, 2017-07-12)
   Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for dyrka mark i Sogn og Fjordane. Jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket ligger til grunn for statistikken. Kartleggingen er utført i henhold til standard ...
  • Tidlig nedsanking av sau og bare innmarksbeite – Sats per dyr og dag ved mer innmarksbeite 

   Stornes, Ole Kristian (NIBIO Rapport;3(100) 2017, Research report, 2017-08-30)
   Som følge av en mer aktiv rovviltforvaltning de siste 20-30 årene har konflikten mellom rovvilt og sau på utmarksbeite økt betraktelig i forhold til tidligere. I noen tilfeller blir det drept så mye sau og lam på utmarksbeitet ...
  • Klimatiltak i jordbruk og matsektoren. Kostnadsanayse av fire tiltak 

   Pettersen, Ivar; Grønlund, Arne; Elstad Stensgård, Aina; Walland, Finn (NIBIO Rapport;3(85) 2017, Research report, 2017-08-30)
   The research team has investigated social costs of four measures aiming to reduce climate gas emissions from Norwegian agriculture: 1. Produce biogas from manure, 2. Substitute plant based products and fish for cattle meat, ...
  • Økonomien i spesialisert kjøttproduksjon på storfe - resultater fra regnskapsanalyser 

   Asheim, Leif Jarle; Hansen, Øyvind; Paulsen Rye, Siv Karin (NIBIO RAPPORT;3(104) 2017, Research report, 2017-09-04)
   Prosjektet «Økt storfekjøttproduksjon» er et samarbeid mellom Nortura og NIBIO (tidligere NILF). Nortura er prosjekteier, og Norturas hovedmål for prosjektet er økt storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. NIBIO har ansvaret ...
  • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Sør-Trøndelag 

   Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(105) 2017, Research report, 2017-09-19)
   I denne rapporten presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etablering av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Metoden tar utgangspunkt i et nettverk av ...
  • Støy, bolig og næring. Verdi- og næringsulemper i støyutsatt jordbruk på Ørland 

   Pettersen, Ivar (NIBIO Rapport;3(111) 2017, Research report, 2017-10-02)
   Since the decision to locate the main Norwegian air fighter base at Ørland, prolonged discussions of compensation to farmers for increased noise levels have taken place. This study is commissioned by the local authorities ...
  • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Nordland 

   Bjørklund, Per K.; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(106) 2017, Research report, 2017-10-02)
   I denne rapporten presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etablering av et areal-regnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Metoden tar utgangspunkt i et nettverk av ...
  • Bærekraftig næringsøkonomi - Struktur og økonomi i reindrifta 

   Pettersen, Ivar; Kårstad, Signe; Nebell, Ingunn (NIBIO Rapport;3(115) 2017, Research report, 2017-10-26)
   The study of structure and economics in Norwegian reindeer herding is commissioned by the Ministry of Agriculture and Food in order to better understand the relations between economic sustainability in reindeer herding and ...
  • Kartlegging av konflikter ved reinkalving. Pilotprosjekt: mulige kartkilder i tid og rom 

   Tenge, Ingrid Midtsundstad; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Aspholm, Paul Eric; Mathiesen, Henrik Forsberg; Haugen, Finn-Arne; Winje, Erlend; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(121) 2017, Research report, 2017-10-30)
   Dette pilotprosjektet har sett på hvilke kartdata som kan være relevante for å kartlegge konflikter ved reinkalving i tid og rom og benytte denne kunnskapen for å redusere kalvetap. Det er gjort en vurdering av hvilke data ...
  • Uttesting av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse 

   Johansen, Line; Bär, Annette; Wehn, Sølvi; Aune, Sigrun; Blanck, Conrad; Blom, Hans H.; Daugstad, Kristin; Engan, Gunnar; Grenne, Synnøve Nordal; Nordbakken, Jørn-Frode; Thorvaldsen, Pål (NIBIO Rapport;3(120) 2017, Research report, 2017-11-03)
   NIBIO har på oppdrag fra Miljødirektoratet testet en ny metodikk utviklet for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse (NNF). 39 ruter a 500x500 meter ble kartlagt sommeren 2017 og 33 ...