Now showing items 173-192 of 658

  • Gammelnorsk sau i unike kulturlandskap. Dyrevelferd og skjøtsel av kystlynghei sett i sammenheng 

   Lind, Vibeke; Bär, Annette; Aanensen, Lise; Thorvaldsen, Pål; Augustsen, Kjell-Arne; Dyrhaug, Marit; Hansen, Inger (Bioforsk Rapport;, Research report, 2015)
  • Gårdsanlegg for biogass, og aktuelle FoU-aktiviteter. Rapport fra studietur 24.-25. mai 2011, arrangert av nettverket "Gårdsgass Midt-Norge" 

   Løes, Anne-Kristin; Kvande, Ingvar; Fisknes, Geir; Lian, Arve (Bioforsk rapport;6(92) 2011, Research report, 2011-08-22)
   Denne rapporten oppsummerer inntrykk fra en studietur til ulike biogassanlegg og forskningsmiljø på biogass på Østlandet i mai 2011, gjennomført av 14 deltakere fra nettverket Gårdsgass Midt-Norge. Rapporten refererer ...
  • Genetics and welfare in organic poultry production: A discussion on the suitability of available breeds and hybrids 

   Brunberg, Emma; Grøva, Lise; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk rapport;9(10) 2014, Research report, 2014-01-31)
   Organic production of eggs, broilers and turkey is regulated by international and national regulations and differs from conventional production. Breeds and hybrids selected for conventional production are also used in ...
  • Genetiske ressursar i engvekstene. In-situ bevaring av kunstmarkseng 

   Daugstad, Kristin (Bioforsk rapport;8(27) 2013, Research report, 2013-02-15)
   Engvekstene sine genetiske ressursar finn vi både som moderne sortar, tradisjonelle sortar (også kalla landsortar), populasjonar som har forvilla seg frå dyrka mark og villtveksande populasjonar. I tillegg har vi ville ...
  • GIS avrenning for Ås 2005 

   Turtumøygard, Stein; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;2(73) 2007, Research report, 2007-06-15)
   På oppdrag fra Landbrukskontoret i Follo har Bioforsk Jord og miljø beregnet flateerosjon fra landbruksarealer i Ås i 2005. Beregningene er utført med erosjonsmodellen GIS avrenning, som kombinerer Skog og landskap (tidligere ...
  • GIS avrenning for Vestfold 2005 

   Turtumøygard, Stein; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;1(47) 2006, Research report, 2006-05-02)
   På oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold har Bioforsk Jord og miljø beregnet flateerosjon fra landbruksarealer i Vestfold i 2005. Beregningene er utført med erosjonsmodellen GIS avrenning, som kombinerer NIJOS’ erosjonsrisikokart ...
  • GIS avrenning for Vestfold 2006 

   Turtumøygard, Stein; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;2(68) 2007, Research report, 2007-05-11)
   På oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold har Bioforsk Jord og miljø beregnet flateerosjon fra landbruksarealer i Vestfold i 2006. Beregningene er utført med erosjonsmodellen GIS avrenning, som kombinerer Skog og landskap ...
  • GIS avrenning for Vestfold 2007 

   Turtumøygard, Stein; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;3(87) 2008, Research report, 2008-06-11)
   På oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold har Bioforsk Jord og miljø beregnet flateerosjon fra landbruksarealer i Vestfold i 2007. Beregningene er utført med erosjonsmodellen GIS avrenning, som kombinerer Skog og landskap ...
  • GIS i avløp for Halden kommune 

   Turtumøygard, Stein; Yri, Anders (Bioforsk rapport;1(48) 2006, Research report, 2006-03-29)
   Mangelfulle renseløsninger for avløpsvann fra spredt bebyggelse er et forurensingsproblem i deler av Halden kommune. Mange av resipientene i kommunen drenerer til Haldenvassdraget. Dette vassdraget er sterkt eutrofiert som ...
  • GIS i avløp for Haldenvassdraget 

   Turtumøygard, Stein; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (Bioforsk rapport;1(140) 2006, Research report, 2006-12-20)
   Mangelfulle renseløsninger for avløpsvann fra spredt bebyggelse er et forurensingsproblem i deler av Haldenvassdraget. Vassdraget er sterkt eutrofiert som følge av næringsstofftilførsel, særlig fosfor. Avløp fra spredt ...
  • Gjenåpning av lukka bekker – mange positive effekter 

   Hauge, Atle; Aspmo, Reidun (Bioforsk rapport;1(28) 2006, Research report, 2006-03)
  • Gjødslingspraksis ved bruk av husdyrgjødsel. Resultater fra fire nedbørfelt i JOVA-programmet 

   Øgaard, Anne Falk (Bioforsk rapport;3(60) 2008, Research report, 2008-05-30)
   Gjødslingspraksis ved bruk av husdyrgjødsel er undersøkt i fire av feltene i det nasjonale Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Tilført mengde fosfor til eng og bygg var til dels betydelig over anbefalt ...
  • Gjødslingspraksis, anbefalinger og risiko for næringsstofftap. Resultater fra to nedbørfelt i JOVA-programmet 

   Øgaard, Anne Falk; Bechmann, Marianne; Eggestad, Hans (Bioforsk rapport;1(25) 2006, Research report, 2006-03-14)
   I to av nedbørfeltene i overvåkingsprogrammet Jord og vannovervåking i landbruket (JOVA) er gjødslingspraksis vurdert ut fra anbefalt gjødsling til oppnådd avling. Det ene feltet har korn som dominerende vekst, mens det ...
  • Grov flistalle til sau 

   Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Lind, Vibeke; Uhlig, Christian; Finnes, Odd (Bioforsk rapport;6(106) 2011, Research report, 2011-11-01)
   Talleløsninger gjør det mulig å bygge enklere og billigere driftsbygninger til husdyr. Halm er det vanligste tallematerialet i dag, men kan være vanskelig tilgjengelig og kostbart i Nord-Norge. Målet med dette prosjektet ...
  • Grov flistalle til storfé 

   Hansen, Inger; Lind, Vibeke; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Uhlig, Christian; Finnes, Odd (Bioforsk rapport;6(118) 2011, Research report, 2011-11-01)
   Talleløsninger gjør det mulig å bygge enklere og billigere driftsbygninger til husdyr. Halm er det vanligste tallematerialet i dag, men kan være vanskelig tilgjengelig og kostbart i Nord-Norge. Målet med dette prosjektet ...
  • Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking 

   Grønlund, Arne; Svendgård-Stokke, Siri; Hoveid, Øyvind; Rønning, Lars (Bioforsk rapport;8(151) 2013, Research report, 2013-12-13)
   Denne rapporten gir en oversikt over potensialet for nydyrking i Norge på grunnlag av Digitalt Markslagskart (DMK). Det er gitt en vurdering av de viktigste agronomiske, miljømessige, driftsmessige og økonomiske aspektene ...
  • Grøftetilstanden i jordbruket. God drenering - en forutsetning for å øke arealproduktiviteten og redusere avrenning og utslipp av klimagasser fra landbruket. Oppsummering fra grøfteseminar november 2011 på Tingvoll gard 

   Bergslid, Rose (Bioforsk rapport;7(38) 2012, Research report, 2012-02-24)
   Tall fra Landbrukstellinga 2010 viser at 840 000 daa av det fulldyrka arealet i Norge er dårlig drenert. Økt andel leiejord, usikre og korte leieavtaler kombinert med høye kostnader på arbeidet er tre av de største ...
  • Grønnsaker, bær og urter i Finnmark. Faglig rapport fra prosjekt 

   Samuelsen, Ragnar T. (Bioforsk rapport;2(32) 2007, Research report, 2007-02-26)
  • Grønnstruktur og biologisk mangfold - Noen problemstillinger og FoU-utfordringer 

   Johansen, Line; Norderhaug, Ann (Bioforsk rapport;6(45) 2011, Research report, 2011-03-14)
   Denne rapporten presenterer noen viktige problemstillinger og FoU-utfordringer innen temaet ”biologisk mangfold knyttet til grønnstruktur”. Den grønne strukturen i byer og tettsteder kan ha stor betydning for det biologiske ...
  • Haganestranda, Jomfruland, Kragerø kommune. Skjøtselsplan for et større, kulturavhengig sandstrand og strandengkompleks 

   Svalheim, Ellen (Bioforsk Rapport, Research report, 2014)
   Øya Jomfruland ligger ytterst i skjærgården i Kragerø kommune. På øyas vestside, inn mot Jomfrulandsrenna ligger langstrakte sandstrender og strandenger. Rett nord og sør for Tårnbrygga er det kartlagt og avgrenset to ...