• Offersøy camping. Konsekvensutredning for naturmiljø 

   Carlsen, Thomas; Hind, Liv Jorunn (Bioforsk rapport;6(117) 2011, Research report, 2011-10-15)
   Foreliggende konsekvensutreding knyttet til naturmiljø for planlagt utvidelse av Offersøy camping i Alstahaug kommune, er gjort på oppdrag fra tiltakshaver Offersøy camping. Med bakgrunn i registrerte vegetasjonstyper og ...
  • On-line målinger av vannkvalitet i vegutbyggingsprosjekter - erfaringer 

   Roseth, Roger; Johansen, Øistein; Leikanger, Eirik; Nytrø, Thor; Tveiti, Geir; Rise, Øyvind; Skarbøvik, Eva (Bioforsk rapport;9(5) 2014, Research report, 2014-04-06)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet og NORWAT-programmet har Bioforsk utarbeidet en erfaringsrapport for on-line målinger av vannkvalitet i vegutbyggingsprosjekter. Rapporten er utarbeidet med bakgrunn i ...
  • Oppdatering av modeller for areal- og avlingsestimering - Sluttrapport 

   Korsæth, Audun (Bioforsk Rapport;, Research report, 2015)
   Markedsreguleringen av korn i Norge skal bidra til en optimal utnyttelse av norskprodusert korn, og tidlige prognoser over produksjonen er her et sentralt verktøy. Målet med dette prosjektet har vært å oppdatere en ...
  • Oppfølging av handlingsplan for slåttemark. Midtveisrapport for perioden 2009 t.o.m. 2011 

   Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;7(167) 2012, Research report, 2012-02-13)
   Slåttemark er den første naturtypen som fikk utarbeidet egen handlingsplan, og den første kulturavhengige naturtypen som fikk status som utvalgt naturtype gjennom Naturmangfoldloven. Det er i perioden 2009 t.o.m. 2011 ...
  • Oppfølging av restaurering og skjøtsel i Gaulosen, Melhus, Sør-Trøndelag - Vegetasjonsanalyser og skjøtselsvurderinger 2003 og 2009 

   Bele, Bolette (Bioforsk rapport;4(154) 2009, Research report, 2009-12-01)
   Rapporten presenterer resultater fra arbeidet med oppfølgingen av restaurerings- og skjøtselsarbeidet i Gaulosen Naturreservat, Melhus kommune i Sør-Trøndelag. Resultater fra vegetasjonsanalyser og skjøtselsvurderinger i ...
  • Oppfølging av verneområder. Utprøving av overvåkningsmetodikk 

   Carlsen, Thomas; Aune, Sigrun; Bär, Annette (Bioforsk rapport;6(20) 2011, Research report, 2011-02-15)
   Oppfølgingsprosjektet for verneområder er et landsomfattende pilot-/utviklingsprosjekt der det sentrale har vært å prøve ut overvåkning og overvåkningsmetodikk i et utvalg av naturtyper i ulike typer verneområder. ...
  • Oppfølging av verneområder. Videreføring av utprøving av overvåkningsmetodikk 

   Bär, Annette; Aune, Sigrun; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;6(147) 2011, Research report, 2011-12-19)
   I 2011 ble oppfølgingsprosjektet for overvåking i verneområder fra 2010 videreført. Fokuset i 2011 lå på justering av overvåkingsmetodikk etter erfaringer fra året før. Kulturmarkstyper og fjæresonetyper skulle prioriteres. ...
  • Opptak av bromerte flammehemmere i planter 

   Hanslin, Hans Martin; Eggen, Trine (Bioforsk rapport;1(83) 2006, Research report, 2006-07-02)
  • Opptak og translokering av insektmidlet imidakloprid i planteavfall til nektar og pollen i trekkplantene bringebær og solsikker – en mulig eksponeringsvei for pollinerende insekter 

   Eggen, Trine; Odenmarck, Sven R.; Torp, Torfinn (Bioforsk rapport;8(149) 2013, Research report, 2013)
   I forbindelse med godkjenning av plantevernmidler ønsker Mattilsynet mer kunnskap om pollinerende insekter kan bli eksponert for neonikotinoider i konsentrasjon som kan gi negative effekter. Imidakloprid som er ekstremt ...
  • Organic and conventional public food procurement for youth in Denmark 

   Hansen, Stine Rosenlund; Schmidt, Hannah W.; Nielsen, Thorkild; Kristensen, Niels Heine (Bioforsk rapport;3(40) 2008, Research report, 2008-02-19)
   The report is produced within the project “innovative Public Organic food Procurement for Youth”, iPOPY, and will be updated and revised during the project period (2007-2010).
  • Organic and conventional public food procurement for youth in Denmark – a national overview 

   Hansen, Stine Rosenlund; Nielsen, Thorkild; Kristensen, Niels Heine (Bioforsk rapport;5(113) 2010, Research report, 2010-08)
   This report is a mapping of the activities within public procurement of organic food for youth in Denmark, with a special focus on school meals. In Denmark, it is voluntary whether local municipalities or schools arrange ...
  • Organic and conventional public food procurement for youth in Finland 

   Mikkola, Minna (Bioforsk rapport;3(41) 2008, Research report, 2008-02-19)
   Public catering in Finland has strong historical roots from the 19th century, connected with the rise of the national state, industrialisation, democracy and modern times in general. The school meal system developed hand ...
  • Organic and conventional public food procurement for youth in Italy 

   Bocchi, Stefano; Spigarolo, Roberto; Marcomini, Natale; Sarti, Valerio (Bioforsk rapport;3(42) 2008, Research report, 2008-02-19)
   Political organisation and policies about school catering and public organic procurement in Italy. The report is produced within the project ―innovative Public Organic food Procurement for Youth‖, iPOPY, and will be updated ...
  • Organic and conventional public food procurement for youth in Italy 

   Spigarolo, Roberto; Sarti, Valerio; Giorgi, Giulio (Bioforsk rapport;5(109) 2010, Research report, 2010-08)
   This report describes the political organisation and policies about public organic procurement in Italy, especially within school catering, and how organic products are utilized in this sector. The report is produced within ...
  • Organic and conventional public food procurement for youth in Norway 

   Løes, Anne-Kristin (Bioforsk rapport;5(110) 2010, Research report, 2010-08-05)
   Young consumers are an important target group, because habits are established at young age. Hence, introducing children to organic food in public settings such as schools may be an efficient way to increase the consumption ...
  • Organic and conventional public food procurement for youth in Norway 

   Løes, Anne-Kristin; Koesling, Matthias; Roos, Gun; Birkeland, Liv H L; Solemdal, Liv (Bioforsk rapport;3(43) 2008, Research report, 2008-02-19)
   In Norway, public procurement of food to youth is not well developed in comparison to many other European and Scandinavian countries. School meals are only offered in very few primary schools, and the common school meal ...
  • Organic food in schools and kindergartens in Trondheim. A case study report. 

   Bårdsen, Mari Greta; Løes, Anne-Kristin (Bioforsk rapport;5(18) 2010, Research report, 2010-01-25)
   In October 2007, the municipality of Trondheim, Norway decided to increase the public consumption of organic food. The share of public schools and kindergartens offering organic food should be increased by 20 % within 2011, ...
  • Organic school meals in three Danish municipalities 

   He, Chen; Mikkelsen, Bent Egberg (Bioforsk rapport;4(66) 2009, Research report, 2009-01-19)
   In order to prevent children and young people from becoming obese, healthier eating patterns are urgent. Organic school meals may be an effective strategy to provide healthy food to children. The purpose of this study was ...
  • Ornitologisk undersøkelse i Lånan 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;4(89) 2009, Research report, 2009-07-01)
   Hundreogseks fuglearter er registrert i Lånan. Rundt 30 av disse hekker regelmessing i øyværet og de mest tallrike artene er ærfugl, gråmåke, svartbak, sildemåke, tjeld, steinskvett, skjærpiplerke og rødstilk. Sammenstilling ...
  • Oversikt over påviste pesticider i perioden 1995-2006. Resultater fra JOVA: Jord- og vannovervåking i landbruket i Norge 

   Ludvigsen, Gro Hege; Lode, Olav (Bioforsk rapport;3(14) 2008, Research report, 2008-01-20)
   Rapporten presenterer resultatene av overvåkingen av pesticider i perioden 1995-2006. Resultatene er presentert for ett pesticid om gangen og oppsummerer funn av pesticider i bekker, elver, grunnvann, grøftevann, episodestudier, ...