Now showing items 585-604 of 658

  • Ugras i hageavfallskompost fra Sele gjenvinningsstasjon 

   Hanslin, Hans Martin (Bioforsk rapport;1(191) 2006, Research report, 2006-12-21)
   Forekomsten av ugras i IVAR sin hagekompsot fra Sele ble undersøkt ved spireforsøk. Det ble tatt ut prøver fra overflaten av siktet ranke og ranker til sikting i 2007 i juni og oktober. Prøver fra inne i ferdig siktet ranke ...
  • Underkultur i krossa korn. Tiltak i handlingsplan for økologisk landbruk i Troms 2005 

   Røthe, Gunnlaug (Bioforsk rapport;1(84) 2006, Research report, 2006-07-07)
   Flere arter kan brukes som underkultur i korn til krossing. Kvitkløver og italiensk raigras ble sådd som underkultur i 2005 i korn til krossing i forsøksfelt i Nordreisa og Tromsø. Resultatene viser at det ikke ser ut til ...
  • Undersøkelse av mindre avløpsanlegg i normal drift 

   Yri, Anders; Hensel, Guro Randem; Aasen, Roald; Mæhlum, Trond (Bioforsk rapport;2(146) 2007, Research report, 2007-12-01)
   Rapporten sammenstiller en undersøkelse av minirenseanlegg og filterbed for boliger og gråvannsrenseanlegg med biofilter for fritidshus/hytter. Bioforsk Jord og miljø har vært ansvarlig for prøvetakingen som har fore-gått ...
  • Undersøkelser av utlekking av herbicidet glufosinat-ammonium på Gardermobanen 

   Almvik, Marit; Bolli, Randi; Netland, Jan; Lode, Olav; Eklo, Ole Martin (Bioforsk rapport;3(167) 2008, Research report, 2008-12-20)
   Konklusjonen fra både feltforsøk og modellsimuleringer er at det er svært liten risiko for at glufosinat-ammonium (heretter omtalt som glufosinat) skal kunne forurense grunnvannet i en konsentrasjon over miljøfarlighetsgrensen ...
  • Use of compost in the root zone or in the topdressing sand on red fescue greens. Results from the period August 2011 - November 2012 

   Aamlid, Trygve; Andersen, Tina E.; Kvalbein, Agnar; Pettersen, Trond; Dahl Jensen, Anne Mette; Rasmusen, P. (Bioforsk rapport;8(168) 2013, Research report, 2013-12-27)
   This report presents results from the first two experimental years in workpackage 3 of the project ‘FESCUE-GREEN: Best management of red fescue (Festuca rubra) golf greens for high sustainability and playability’.
  • Utbygging av Leirå brakkvannsdelta, Brønnøy kommune. KU naturmiljø 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;4(88) 2009, Research report, 2009-08-05)
   En konsekvensutreding er utført for en foreslått utfylling i Leiråa brakkvannsdelta, innerst i Tosenfjorden i Brønnøy kommune. Med bakgrunn i de registrerte vegetasjonstypene og viltregistreringene gis naturtypen brakkvannsdelta ...
  • Utdanning av kadaversøkende hunder 

   Hansen, Inger (Bioforsk rapport;4(179) 2009, Research report, 2009-12-23)
   Ny metodikk for å utdanne hunder med spisskompetanse på å finne sauekadaver har blitt utviklet og testet i et tapsutsatt beite. Antall kadaverfunn gjort av ekvipasjene var akseptabelt, tatt i betraktning av at ekvipasjene ...
  • Utilisation of co-streams in the Norwegian food processing industry – A multiple case study 

   Adler, Steffen Andreas; Honkapää, Kaisu; Saarela, Maria; Slizyte, Rasa; Sterten, Hallgeir; Vikman, Minna; Løes, Anne-Kristin (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Food losses occur throughout the entire food chain, from primary production via postharvest handling and storage, to food processing, distribution, retailing and consumption. Globally, food losses account for about one ...
  • Utkast til forvaltningsplan for Åraksbø, Bygland kommune. Skjøtsel av kulturavhengig biomangold 

   Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;3(128) 2008, Research report, 2008-10-28)
   Grenda Åraksbø er foreslått som utvalgt kulturlandskap for Aust-Agder. I grenda er det registrert en rekke kulturminner, og flere verdifulle naturtypelokaliteter med kulturavhengige arter er også registrert. Denne ...
  • Utkast til forvaltningsplan for Rygnestad, Valle kommune. Skjøtsel av kulturavhengig biomangold for utvalgt kulturlandskap 

   Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;3(143) 2008, Research report, 2008-11-01)
   Grenda Rygnestad er foreslått som utvalgt kulturlandskap for Aust-Agder. I grenda er det registrert en rekke kulturminner, og flere verdifulle naturtypelokaliteter med kulturavhengige arter er også registrert. Denne ...
  • Utlekking av plantevernmiddel frå jordbærfelt 

   Lode, Olav; Bolli, Randi; Sola, Kjetil; Stensland, Bente; Ekeberg, Bjørn; Eklo, Ole Martin (Bioforsk rapport;1(4) 2006, Research report, 2006-06-12)
   Eit feltlysimeterforsøk i jordbær der det er nytta ulike plantevernmiddel mot ugras, skadedyr og plantesjukdomar er utført på Foss gard i Lier (Buskerud) under dagleg leiing av Landbrukets Fagsenter Østlandet, frukt og ...
  • Utmarksbeite, fôrkvalitet til sau 

   Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Fôrkvalitet hos vanlig forekommende grasarter i utmarksbeite til sau i Vingelen og Rendalen i Nord-Østerdal er undersøkt ved hjelp av NIRS-analyse. Smyle, som er svært vanlig i blåbærskog og rishei, holdt energiverdien ...
  • Utprøving av endret manøvreringsreglement i Vansjø - Resultater fra sommeren 2008 

   Skarbøvik, Eva; Rohrlack, Thomas (Bioforsk rapport;4(168) 2009, Research report, 2009-09)
   Vannkvaliteten i Vansjø og Mosseelva sommeren 2008 er vurdert i forhold til manøvreringen av innsjøen. Sommeren 2008 var meget spesiell med store ras og derfor høy partikkeltilførsel til innsjøen. Det er derfor vanskelig ...
  • Utprøving av endret manøvreringsreglement i Vansjø. Resultater fra sommeren 2007 

   Skarbøvik, Eva (Bioforsk rapport;3(76) 2008, Research report, 2008-04-26)
   Bioforsk har på oppdrag for Moss kommune vurdert vannkvaliteten i Vansjø sett i forhold til manøvrering av innsjøen sommeren 2007. Sommeren var preget av uvanlig store nedbørmengder og derfor ikke representativ for vanlige ...
  • Utprøving av NoFence elektronisk gjerde i forhold til dyrevelferd, Prototype 1 

   Henriksen, Britt; Berntsen, Oscar Hovde (Bioforsk rapport;6(95) 2011, Research report, 2011-08-30)
   Denne rapporten er frå dei første kontrollerte utprøvingane på dyr av NoFence elektroniske gjerdesystem, prototype1, utvikla av Oscar Hovde Berntsen. NoFence er eit elektronisk gjerdesystem som skal fungere som eit usynleg ...
  • Utprøving av NoFence på reinsdyr. Prototype 2 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Eilertsen, Svein (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Formålet med dette forsøket var å prøve ut prototype 2 av NoFence virtuelle gjerder på reinsdyr og registrere effekten av systemet på atferd hos forsøksdyra. Åtte voksne dyr ble merket og satt inn i et gjerdeanlegg der de ...
  • Utprøving av NoFence på reinsdyr. Vurdering av atferd og velferd hos rein ved bruk av et virtuelt gjerdesystem 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Eilertsen, Svein (Bioforsk rapport;7(59) 2012, Research report, 2012-03-05)
   Formålet med dette forsøket var å prøve ut NoFence virtuelle gjerder på reinsdyr og registrere effekten av systemet på atferd og hjertefrekvensvariabilitet hos forsøksdyra. Seks voksne simler ble merket og satt inn i et ...
  • UTPRØVING AV PERLITT OG SLAMKOMPOST I VEKSTMEDIET PÅ USGA-GREENER Rapport fra etableringsåret 2007 og første greenår 2008 

   Kvalbein, Agnar; Aamlid, Trygve; Espevig, Tatsiana; Susort, Åge; Steensohn, Anne; Pettersen, Trond (Bioforsk rapport;4(46) 2009, Research report, 2009-03-27)
   Denne rapporten gir resulater fra to års forsøk med med tilsetning av perlitt, kloakkslamkompost eller en blanding av perlitt og slamkompost til vekstmassen på USGA-greener . Forsøket utføres i lysimeteranlegget ved Bioforsk ...
  • Utredning av biologiske verdier i Bjerkaauren i hemnes kommune, Nordland 

   Thorvaldsen, Pål (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Bioforsk Nord Tjøtta har utredet verdiene for deltema naturmiljø i forbindelse med vurdering før mulig utfylling i Bjerkaauren i Hemnes kommune. Naturmangfoldet i utredingsområdet er beskrevet og forekomst av verdifulle ...
  • Utredning Skalsavassdraget. Forprosjekt 

   Jensen, Hallvard; Muladal, Rune; Haug, Lise (Bioforsk rapport;9(50) 2014, Research report, 2014-04-03)
   Det ble gjennomført prøvefiske og el-fiske i Skalsavassdraget, Kvænangen kommune, 20-21. september 2013. I Skalsavatnet er det en tett røyebestand med tidlig kjønnsmodning og liten tilvekst på rundt 3 cm årlig. Røye over ...