• Pesticider i grunnvann i jordbruksområder. Resultater fra prøvetaking i 2007 

   Ludvigsen, Gro Hege; Pengerud, Annelene; Haarstad, Ketil; Kværner, Jens (Bioforsk rapport;3(110) 2008, Research report, 2008-08-28)
   Det ble i 2007 gjennomført prøvetaking av grunnvannsbrønner i 9 områder i Norge, med det formål å kartlegge forekomst av pesticider i viktige norske grunnvannsforekomster i tilknytning til jordbruksarealer. I hvert område ...
  • Pesticider i grunnvann i jordbruksområder. Resultater fra prøvetaking i 2009 

   Rød, Line Meinert; Ludvigsen, Gro Hege (Bioforsk rapport;5(43) 2010, Research report, 2010-03-09)
   Det ble i 2009 gjennomført prøvetaking av grunnvannsbrønner i 9 områder i Norge. Prosjektet er en videreføring fra 2007 og 2008 – og har som formål å kartlegge forekomst av pesticider i viktige norske grunnvannsforekomster ...
  • Plantetilgjengelig fosfor i avløpsslam - Testing av analysemetodikk for tilgjengelig fosfor 

   Øgaard, Anne K. Falk (Bioforsk rapport;8(34) 2013, Research report, 2013-02-02)
   Planteopptak av fosfor fra 12 ulike slamtyper er testet i potteforsøk og sammenlignet med fosforopptak fra mineralfosfor. Effektiviteten av fosfor i de ulike slamtypene varierte fra 12 til 39 % av mineralfosfor, beregnet ...
  • Plantevernmidler i grunnvann i jordbruksområder. Resultater fra prøvetaking i 2010 - 2012 

   Roseth, Roger (Bioforsk Rapport; 8(46) 2013, Research report; Report, 2013-06-05)
   I perioden 2010 – 2012 har det blitt gjennomført prøvetaking av grunnvannsbrønner i 9 områder i Norge – Klepp, Kongsberg, Grue, Ullensaker/Nannestad, Nesodden, Larvik, Råde, Grimstad og Overhalla. Prosjektet er en videreføring ...
  • Populasjonsovervåking av brunbjørn 2009-2012: DNA-analyse av prøver samlet i Norge i 2011 

   Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bakke, Beate Banken; Aarnes, Siv; Hagen, Snorre B.; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;7(57) 2012, Research report, 2012-03-28)
   I 2011 ble det for tredje år på rad gjennomført en landsdekkende prøveinnsamling for brunbjørn i det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Denne rapporten omhandler DNA-analysen av 1208 prøver (877 ekskrementprøver, ...
  • Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2013 

   Aarnes, Siv; Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bakke, Beate Banken; Hansen, Berit; Spachmo, Bård; Hagen, Snorre; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;9(48) 2014, Research report, 2014)
   I 2013 ble det for femte år på rad samlet inn prøver med antatt opphav fra brunbjørn (Ursus arctos) gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt i Norge. Av de 1222 prøvene som ble samlet inn i 2013 var 806 ...
  • Populasjonsovervåkning av brunbjørn (Ursus Arctos) 2005-2008 

   Bjervamoen, Siv Grete; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;2(74) 2007, Research report, 2007-07-06)
  • Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2005-2008 : Rapport for Sør-Varanger, Finnmark for 2004 og 2005 

   Eiken, Hans Geir; Wikan, Steinar; Smith, Martin; Jensen, Lars; Brøseth, Henrik; Knappskog, Per; Bjørn, Tor; Ollila, Leif E.; Aspholm, Paul Eric (Bioforsk rapport;1(62) 2006, Research report, 2006-04-11)
   Populasjonsovervåkning av brunbjørn (Ursus arctos) i Sør-Varanger, Finnmark ble gjennomført med hjelp av DNA-analyse av faeces. I 2004 og 2005 ble det samlet inn henholdsvis 104 prøver og 166 prøver, og DNA ble ekstrahert ...
  • Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2005-2008: DNA analyse av prøver samlet i Norge i 2008 

   Wartiainen, Ingvild; Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bjervamoen, Siv Grete; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;4(58) 2009, Research report, 2009-04-06)
   I 2008 ble det for første gang i det nasjonale overvåkningsprogrammet for brunbjørn (Ursus arctos) samtidig samlet inn hår- og ekskrementprøver fra alle områder der det tidligere er funnet hunnbjørn i Norge. Det ble samlet ...
  • Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2005-2008: Rapport for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark 2006 

   Eiken, Hans Geir; Bjervamoen, Siv Grete; Smith, Martin; Brøseth, Henrik; Wikan, Steinar; Jensen, Lars; Knappskog, Per; Bjørn, Tor-Arne; Ollila, Leif E.; Aspholm, Paul Eric (Bioforsk rapport;2(47) 2007, Research report, 2007-04-02)
   Populasjonsovervåkning av brunbjørn (Ursus arctos) i Norges fem nordligste fylker ble gjennomført med hjelp av DNA-analyse av ekskrementer og hårprøver. Totalt ble det analysert 750 ulike prøver i undersøkelsen. Av disse ...
  • Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2009-2012: DNA analyse av prøver samlet i Norge i 2009 

   Wartiainen, Ingvild; Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bergsvåg, Mari; Aarnes, Siv; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;5(72) 2010, Research report, 2010)
   I 2009 ble det for femte år på rad samlet inn ekskrementer og hårprøver fra brunbjørn gjennom det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt. I tillegg ble det samlet inn vevsprøver fra døde bjørner. Innsamlingen i 2009 ...
  • Potensielle miljøeffekter av å tilføre avløpsslam til jordbruksarealer. Resultater fra to feltforsøk i korn, 1. forsøksår 2007 

   Øgaard, Anne Falk; Grønsten, Heidi Anette; Sveistrup, Tore E.; Bøen, Anne; Kværnø, Sigrun; Haraldsen, Trond (Bioforsk rapport;3(59) 2008, Research report, 2008-06-12)
   I denne rapporten presenteres resultater fra to feltforsøk i korn, anlagt på leirjord våren 2007, med tilførsel av tre typer avløpsslam (FREVAR, VEAS, TAU), husdyrgjødsel og mineralgjødsel. Formålet var å undersøke den ...
  • Potetdrank – lokal fôrressurs. Mulegheiter og avgrensingar for auka bruk i storfehaldet på Innherred 

   Nesheim, Lars (Bioforsk rapport;5(175) 2010, Research report, 2010-03-09)
   Ved produksjon av potetsprit vert det att eit flytande biprodukt som vert kalla drank. Dranken inneheld alle dei stoffa i poteta som ikkje er gjæra til alkohol. Praktiske erfaringar har vist at potetdrank er eit smakeleg ...
  • Praktisk dyking av molte. Statusrapport for 2005 

   Røthe, Gunnlaug (Bioforsk rapport;1(106) 2006, Research report, 2006)
   Målet i prosjektet er å etablere dyrkingsfelt med molte for lønnsom produksjon i større skala og deltakerne i prosjektet er i gang med dette arbeidet. Planting av småplanter og rhizomer er nesten fullført. Utplanting av ...
  • Praktisk dyrking av molte. Sluttrapport 

   Røthe, Gunnlaug; Martinussen, Inger (Bioforsk rapport;3(162) 2008, Research report, 2008-12-19)
   Hovedmålet i prosjektet har vært å etablere dyrkingsfelt med molte for lønnsom produksjon. Det har vært med dyrkere fra Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag. Fiberduk har vært prøvd for å gi raskere etablering. ...
  • Produksjon av 2. generasjons- biodrivstoff via termokjemiske prosesser. Kunnskapsstatus, kostnader, og potensial for klimagassreduksjon i Norge 

   O'toole, Adam; Grønlund, Arne (Bioforsk rapport;7(112) 2012, Research report, 2012-08-06)
   Termisk behandling av biomasse for produksjon av biodrivstoff og biokull antas å være en strategi med stort potensial som klimatiltak. Det er stort behov for kunnskap om kostnader ved slik produksjon og mulighet til ...
  • Prøvetaking av jordvæske i umettet sone ved hjelp av jordvæskesugere - Praktisk veiledning 

   Amundsen, Carl Einar; Hartnik, Thomas (Bioforsk rapport;1(2) 2006, Research report, 2006-01-02)
   Denne veilederen består av en generell del som omhandler jordvæske og ulike metoder for å ta prøver av jordvæske, deretter en del som omhandler hvilke faktorer som er viktig ved prøvetaking av forurenset grunn og hvilken ...
  • Punktkilder av plantevernmidler - Kartlegging, risikovurdering og mulige tiltak. Sluttrapport 

   Stenrød, Marianne; Eklo, Ole Martin; Bolli, Randi; Romstad, Eirik (Bioforsk rapport;8(101) 2013, Research report, 2013-08-12)
   De senere år har det blitt større oppmerksomhet rundt behovet for å redusere risikoen knyttet til tap av plantevernmidler fra punktkilder. Hovedmålet for prosjektet var å klarlegge behov og mulige metoder for å redusere ...
  • Pupils’ Conception of Organic Foods and Healthy Eating in School 

   Andersen, Stine; Burkal, Anna; Olsen, Malene Falster; Mikkelsen, Bent Egberg (Bioforsk rapport;5(37) 2010, Research report, 2010-01-25)
   Adult habits, including unhealthy eating patterns, are largely established during a person´s childhood and early youth. In this connection, public schools are important health promoting platforms due to their potential for ...
  • Quinoa – Opprinnelse, dyrking og anvendelse 

   Friis Pedersen, Susanne (Bioforsk rapport;8(155) 2013, Research report, 2013-11-25)
   Quinoa er i mange henseender en spennende vekst. Den har historisk spilt en viktig rolle i fortidens Inka-rike i Sør-Amerika, men kan også i dag være en interessant vekst for matsikkerhet og bærekraftig landbruk. Rapporten ...