Now showing items 21-40 of 661

  • GIS i avløp for Halden kommune 

   Turtumøygard, Stein; Yri, Anders (Bioforsk rapport;1(48) 2006, Research report, 2006-03-29)
   Mangelfulle renseløsninger for avløpsvann fra spredt bebyggelse er et forurensingsproblem i deler av Halden kommune. Mange av resipientene i kommunen drenerer til Haldenvassdraget. Dette vassdraget er sterkt eutrofiert som ...
  • Kompetanseheving innen dyrking av korn til krossing i Finnmark. Tiltak i handlingsplan for økologisk landbruk i 2005 

   Røthe, Gunnlaug (Bioforsk rapport;1(49) 2006, Research report, 2006-04-06)
   De siste årene har det vært en økende interesse for korndyrking i Finnmark. I løpet av fem år (2001-2005) er det gjennomført en kartlegging av praktisk korndyrking i Finnmark. Dyrkingsforhold og fôrkvalitet av krossa bygg ...
  • Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2005-2008 : Rapport for Sør-Varanger, Finnmark for 2004 og 2005 

   Eiken, Hans Geir; Wikan, Steinar; Smith, Martin; Jensen, Lars; Brøseth, Henrik; Knappskog, Per; Bjørn, Tor; Ollila, Leif E.; Aspholm, Paul Eric (Bioforsk rapport;1(62) 2006, Research report, 2006-04-11)
   Populasjonsovervåkning av brunbjørn (Ursus arctos) i Sør-Varanger, Finnmark ble gjennomført med hjelp av DNA-analyse av faeces. I 2004 og 2005 ble det samlet inn henholdsvis 104 prøver og 166 prøver, og DNA ble ekstrahert ...
  • Kvantifisering av tap av nitrogen, fosfor og erosjon fra ikke-jordbruksarealer i JOVA-programmet (Jord og vannovervåking i landbruket) - Fokus på utmarksavrenning 

   Vandsemb, Stine Marie (Bioforsk rapport;1(56) 2006, Research report, 2006-04-17)
   I det nasjonale overvåkingsprogram, Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) måles og kvantifiseres avrenning av nitrogen (N), fosfor (P) og erosjon (suspendert stoff, SS) fra nedbørfelt dominert av jordbruk. Formålet ...
  • Fra kartlegging til oppfølging 

   Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;1(66) 2006, Research report, 2006-05-01)
   Prosjektet ”Fra Kartlegging til oppfølging” har sett på forvaltning og virkemiddelbruk av de biologisk verdifulle arealene i kulturlandskapet. Det er gjennomført en spørreundersøkelse som landbruksansvarlig i 26 kommuner ...
  • Economic and Environmental impacts of the introduction of Western flower thrips (Fvankliniella occidentalis) and Potato late blight (Phytopthova infestans) to Norway 

   Sæthre, May; Hermansen, Arne; Nærstad, Ragnhild (Bioforsk rapport;1(64) 2006, Research report, 2006-05-02)
   The western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande), is a highly polyphagous species with a host range including over 250 species of herbaceous and woody plants belonging to 62 families. F. occidentalis ...
  • GIS avrenning for Vestfold 2005 

   Turtumøygard, Stein; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;1(47) 2006, Research report, 2006-05-02)
   På oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold har Bioforsk Jord og miljø beregnet flateerosjon fra landbruksarealer i Vestfold i 2005. Beregningene er utført med erosjonsmodellen GIS avrenning, som kombinerer NIJOS’ erosjonsrisikokart ...
  • Velferd hos kalver i kaldfjøs 

   Hansen, Inger; Jørgensen, Erik (Bioforsk rapport;1(67) 2006, Research report, 2006-05-31)
   Velferd hos kalver fra 0-6 måneders alder oppstallet i et kaldfjøs på Helgelandskysten er evaluert på grunnlag av atferd, helse og tilvekstresultater. Kalver (1-6 mnd.) i uisolerte gruppebinger lå mindre og sto desto mer ...
  • Økologisk sauekjøttproduksjon i Troms og Finnmark – Statusrapport 2005 

   Røthe, Gunnlaug (Bioforsk rapport;1(55) 2006, Research report, 2006-06-01)
   Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom forsøksringene i Troms og Finnmark og Bioforsk Nord Holt. I 2005, som er andre prosjektår, gikk det mye tid til gårdsbesøk og vurderinger av muligheter og begrensinger for omlegging ...
  • Partikler i drensvann 

   Eggestad, Hans (Bioforsk rapport;1(93) 2006, Research report, 2006-06-06)
   Tilskudd til endret jordarbeiding blir gjerne prioritert til arealer med høy erosjonsrisiko. Men også drensvann fra flate arealer kan være tydelig påvirket av partikler i avrenningsepiosder. Erosjon på flate arealer er ...
  • Utlekking av plantevernmiddel frå jordbærfelt 

   Lode, Olav; Bolli, Randi; Sola, Kjetil; Stensland, Bente; Ekeberg, Bjørn; Eklo, Ole Martin (Bioforsk rapport;1(4) 2006, Research report, 2006-06-12)
   Eit feltlysimeterforsøk i jordbær der det er nytta ulike plantevernmiddel mot ugras, skadedyr og plantesjukdomar er utført på Foss gard i Lier (Buskerud) under dagleg leiing av Landbrukets Fagsenter Østlandet, frukt og ...
  • Opptak av bromerte flammehemmere i planter 

   Hanslin, Hans Martin; Eggen, Trine (Bioforsk rapport;1(83) 2006, Research report, 2006-07-02)
  • Underkultur i krossa korn. Tiltak i handlingsplan for økologisk landbruk i Troms 2005 

   Røthe, Gunnlaug (Bioforsk rapport;1(84) 2006, Research report, 2006-07-07)
   Flere arter kan brukes som underkultur i korn til krossing. Kvitkløver og italiensk raigras ble sådd som underkultur i 2005 i korn til krossing i forsøksfelt i Nordreisa og Tromsø. Resultatene viser at det ikke ser ut til ...
  • Køyesenger til sau i økologisk drift? 

   Hansen, Inger; Lukkassen, Arne; Lind, Vibeke (Bioforsk rapport;1(109) 2006, Research report, 2006-08-10)
   Tett liggeareal i to etasjer (”køyesenger”) ble testet på lam ved ½ år, 1 års og 1 ½ års alder. Halvårige lam prefererte å ligge på strekkmetallet framfor i køyesengene før klipping, mens det etter klipping ikke kunne ...
  • Energi til norsk veksthusnæring - bruk av naturgass som energibærer og CO2-kilde 

   Bævre, Olav Arne; Bø, Lund Øystein; Jelsa, Rune; Randeberg, Erlend; Verheul, Michel (Bioforsk rapport;1(119) 2006, Research report, 2006-09-20)
   Norsk gartnerinæring bruker anslagsvis 1 000 GWh per år. Planteproduksjon i veksthus her i landet har stort behov for elektrisk energi og avhengig av kultur og produksjonsopplegg varierer andelen elektrisk energi fra 50-80 ...
  • Nytt Rusasetvatn. Plan for restaurering av Rusasetvatn – Ørland kommune 

   Borch, Håkon (Bioforsk rapport;1(78) 2006, Research report, 2006-09-20)
   Rusasetvatnet er av Ørland kommune vedtatt restaurert med en vannhøyde 14,8 moh og areal 250 daa. Denne rapporten er en plan for restaureringen av vatnet med detaljert beskrivelse av arbeidet. Dette dokumentet er også ...
  • Biologiske prosesser i sedimenter – en litteraturstudie 

   Briseid, Tormod; Eek, Espen; Linjordet, Roar (Bioforsk rapport;1(123) 2006, Research report, 2006-09-22)
   På bakgrunn av St. meld. nr. 12 ”Rent og rikt hav”, hvor forurensede sedimenter i kyst og fjordområder fikk stor oppmerksomhet, er det nå planlagt en rekke tiltak langs norskekysten. Enkelte av tiltakene innebærer at ...
  • NKJ-report: Maintenance of the cultural landscape as a resource for sustainable agricultural development 

   Norderhaug, Ann; Hermansen, John Eilif; Bergils, Lena; Kurppa, Sirpa; Thorhallsdottir, Anna; Rosef, Line (Bioforsk rapport;1(117) 2006, Research report, 2006-09-22)
   The Nordic Joint Committee for Agricultural Research (NKJ) promotes and supports cooperation between the Nordic Research Councils. The main goal for NKJ is to support a sustainable agricultural development. In June 2005 ...
  • Evaluering og forslag til revidering av grovfôrdelen i Fôrtabellen 2006 

   Johansen, Astrid (Bioforsk rapport;1(134) 2006, Research report, 2006-09-30)
   Subjektiv, og dermed ulik vurdering av fenologisk utviklingstrinn er årsak til store variasjonar i kjemisk samansetjing og næringsverdi av fôr frå ulike forsøk innom same fôrnummer i Fôrtabellen 2006. • Same forhold kan ...
  • Fangdamsedimenter på Jæren – undersøkelse av mengden og kvaliteten av sedimentene for å finne effekten av 7 fangdammer på Jæren 

   Hauge, Atle (Bioforsk rapport;1(133) 2006, Research report, 2006-10-11)
   For å dokumentere effekten av fangdammer under forholdene på Jæren, er sedimentene i 7 fangdammer på Jæren oppmålt og analysert for fosforinnhold (Tot-P) og glødetap. Det er bestemt volumvekt, og beregnet oppsamlet mengde ...