• Avrenning av næringsstoff fra Landbruk og spredt avløp i Fredrikstad kommune 

   Borch, Håkon; Hauge, Atle (Bioforsk rapport;3(136) 2008, Research report, 2008-11-10)
   Fredrikstad kommune har både gjennom sporadisk og mer systematisk overvåking av vannkvaliteten avdekket at det er dårlig tilstand i mange av de små nedbørfeltene i kommunen. I denne rapporten er det laget et teoretisk ...
  • Beregning av landbruksavrenning i et utvalg av vannområder i vannregion Glomma 

   Kværnø, Sigrun; Borch, Håkon; Greipsland, Inga; Blankenberg, Anne-Grete; Eggestad, Hans; Bechmann, Marianne (Bioforsk rapport;9(37) 2014, Research report, 2014-02-28)
   På oppdrag fra vannregion Glomma/Østfold fylkeskommune er det brukt modeller for å beregne jordbruksavrenning fra utvalgte nedbørfelter i vannregion Glomma. Det er to delprosjekt. I det ene delprosjektet har man brukt ...
  • Enkelttiltak mot landbruksforurensing ved noen sårbare kalksjøer på Hadeland 

   Borch, Håkon; Greipsland, Inga; Hauge, Atle; Blankenberg, Anne-Grete (Bioforsk rapport;7(139) 2012, Research report, 2012-11-15)
   Rapporten tar for seg 20 landbrukstiltak i 9 små nedbørfelt med verdifulle kalksjøer på Hadeland. Berggrunnsgeologi er dominert av kalkrike bergarter. Kalksjøene har kransalgevegetasjon og er verdifulle for biologisk ...
  • Jordbrukets arealavrenning i Vestfold 2008 

   Turtumøygard, Stein; Eggestad, Hans; Borch, Håkon (Bioforsk rapport;5(46) 2010, Research report, 2010-11-24)
   Som ledd i arbeidet med FMVE’s samlede forurensingsregnskap er det beregnet tilførsler av fosfor og nitrogen fra jordbruksarealer i Vestfold. Erosjonsmodellen GIS avrenning fra Bioforsk er benyttet til beregning av ...
  • Modellering av næringsstofftilførsler i et vassdragsavsnitt på Hadeland 

   Borch, Håkon; Turtumøygard, Stein; Eggestad, Hans (Bioforsk rapport;6(132) 2011, Research report, 2012-02-01)
   Rapporten omhandler vannområdet øst for Randsfjorden fra utløpet av Vigga og sørover til Jevnaker. Innsjøens nedbørfelt er på 354 km2. Arealet er dekket av skog (≈70%) og jordbruk (28%). Husdyrtettheten er ikke høy og ...
  • Nytt Rusasetvatn. Plan for restaurering av Rusasetvatn – Ørland kommune 

   Borch, Håkon (Bioforsk rapport;1(78) 2006, Research report, 2006-09-20)
   Rusasetvatnet er av Ørland kommune vedtatt restaurert med en vannhøyde 14,8 moh og areal 250 daa. Denne rapporten er en plan for restaureringen av vatnet med detaljert beskrivelse av arbeidet. Dette dokumentet er også ...
  • Overvåking av miljøgifter i resipient for avfallsdeponier 

   Haarstad, Ketil; Borch, Håkon (Bioforsk rapport;1(38) 2006, Research report, 2006-10-15)
  • P-AL status i 11 kommuner i Akershus 

   Øgaard, Anne Falk; Borch, Håkon (Bioforsk rapport;2(133) 2007, Research report, 2007-10-30)
  • Sonekart for spredt avløp – Kystsonen i Sarpsborg kommune 

   Borch, Håkon; Hensel, Guro Randem; Køhler, Jens Chr. (Bioforsk rapport;1(8) 2006, Research report, 2006-01-15)
   Det har vært gjennomført en kartlegging av kystsonen i Sarpsborg for å finne frem til egnede områder for ulike avløpsløsninger for spredt avløp. Området er mye brukt for friluftsliv og bading, og det er stor tetthet av ...
  • Tiltaksplan for Årungen 

   Borch, Håkon; Yri, Anders; Løvstad, Øivind; Turtumøygard, Stein (Bioforsk rapport;2(52) 2007, Research report, 2007-08-06)
  • Verktøy for beregning av fosfortilførsler fra jordbruksdominerte områder. Dokumentasjon av modellen Agricat 

   Borch, Håkon; Kværnø, Sigrun; Bechmann, Marianne (Bioforsk rapport;9(38) 2014, Research report, 2014-02-28)
   Denne rapporten dokumenterer beregningsmetodikken i den empiriske fosfortapsmodellen Agricat, slik den forelå og ble brukt i 2013. Inndata til modellen er i utgangspunktet lett tilgjengelige, og omfatter kart (f.eks. ...
  • WebGIS avrenning - planleggingsverktøy for registrering og rapportering av tiltak mot erosjon i nedbørfelt 

   Turtumøygard, Stein; Borch, Håkon; Rød, Line Meinert (Bioforsk rapport;5(154) 2010, Research report, 2010-11-01)
   WebGIS avrenning er et internettbasert kartverktøy for planlegging og oppfølging av tiltak mot erosjon fra landbruksarealer. For å bedre kvaliteten i datagrunnlaget til modellen, og dessuten bidra til å effektivisere ...