• Import av tømmer og andre treprodukter som innførselvei for fremmede insekter, sopp og planter - trendanalyse av importstatistikk 

   Økland, Bjørn; Børja, Isabella; Often, Anders; Solheim, Halvor; Flø, Daniel (Rapport fra Skog og landskap;10/2012, Research report, 2012)
   Import av tømmer og andre treprodukter kan bringe fremmede arter av insekter, sopp og planter som kan gi store skadeeffekter om de etableres i Norge. I verden kan det vises til flere eksempler på at import av nye arter med ...
  • Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt verdiskaping og bærekraftig skogbruk (askeverdi) 

   Dibdiakova, Janka; Horn, Henning (Rapport fra Skog og landskap;2014-12, Research report, 2014)
   I de kommende årene forventes det en økende satsing på etablering av biobrenselanlegg i Norge. Økt forbrenning av trebasert biobrensel vil også medføre økt produksjon av betydelige mengder aske som må håndteres på en ...
  • Intensiv skogovervåking i 2009. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar (Rapport fra Skog og landskap;08/2010, Research report, 2010)
   I 2009 inngikk åtte flater i den intensive skogovervåkingen der utviklingen av skogøkosystemet i Norge blir fulgt. Disse flatene inngår i det nasjonale "Overvåkingsprogram for skogskader", og de er også en del av det ...
  • Intensiv skogovervåking i 2010. Resultater fra ICP Forest Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar (Rapport fra Skog og landskap;17/2011, Research report, 2011)
   I 2010 inngikk åtte flater i den intensive skogovervåkingen der utviklingen av skogøkosystemet i Norge blir fulgt. Disse flatene inngår i det nasjonale ”Overvåkingsprogram for skogskader”, og de er også en del av det ...
  • Intensiv skogovervåking i 2011. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Timmermann, Volkmar (Rapport fra Skog og landskap;17/2012, Research report, 2012)
   I 2011 inngikk seks flater i den intensive skogovervåkingen der utviklingen av skogøkosystemet i Norge blir fulgt. Disse flatene inngår i det nasjonale ”Overvåkingsprogram for skogskader”, og de er også en del av det ...
  • Jordsmonnstatistikk. Aust-Agder og Vest-Agder 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Rapport fra Skog og landskap;20/2011, Research report, 2011)
   Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for jordbruksareal i Aust-Agder og Vest-Agder. Jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket ligger til grunn for statistikken. Kartleggingen er gjort i 1997-1999 og ...
  • Jordsmonnstatistikk. Hordaland 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Rapport fra Skog og landskap;15/2013, Research report, 2013)
   Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for jordbruksareal i Hordaland. Jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket ligger til grunn for statistikken. Kartleggingen er utført i henhold til standard ...
  • Jordsmonnstatistikk. Rogaland 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Rapport fra Skog og landskap;02/2013, Research report, 2013)
   Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for jordbruksareal i Rogaland. Jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket ligger til grunn for statistikken. Kartleggingen er utført i henhold til standard ...
  • Kartografi for AR5 

   Bjørkelo, Knut; Bjørnerød, Astrid; Nilsen, Anne-Barbi (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Dokumentet gir en oversikt over kartografien som blir brukt til AR5. Dette dokumentet erstatter notatet ”Kartografi for AR5. Norsk institutt for skog og landskap, 03/2009». Det er gjort følgende endringer: Arealtypen Vann ...
  • Kjenn din Sorbus. Rogn og asal i Norge 

   Grundt, Hanne Hegre; Salvesen, Per Harald (Rapport fra skog og landskap;23/11, Research report, 2011)
   Rapporten beskriver slekta rogn og asal (Sorbus) i Norge. Rapporten ønsker å spre kunnskap om variasjonen i slekta og være et hjelpemiddel for å gjenkjenne artene og for å kunne forvalte både artene og de genetiske ressursene ...
  • Klimagassutslipp i skogbruket - fra frø til industriport. Vugge-til-port livsløpsanalyse (LCA). Prosjektrapport fra KlimaTre 

   Timmermann, Volkmar; Dibdiakova, Janka (Rapport fra Skog og landskap;20/2013, Research report, 2013)
   Klimaendringer har vært sterkt i fokus den siste tiden, både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor økende interesse for fornybare energikilder fra forskjellige hold. Økt høsting av biomasse til industri- og energiformål ...
  • Kontroll av Landsskogtakseringens prøveflatetakst 2009 

   Viken, Knut Ole (Rapport fra Skog og landskap;21/2011, Research report, 2011)
   Det ble utført en kontrolltakst av Landsskogtakseringens permanente prøveflater på Vestlandet, Trøndelag og Nordland sør for Saltfjellet i 2009. Til sammen 60 flater fordelt på 8 lagledere ble oppsøkt av en kontrollør, og ...
  • Kulturminner og kulturmiljøer i jordbrukets kulturlandskap. Rapport for prosjektårene 2004-2008 

   Stensgaard, Kari (Rapport fra Skog og landskap;24/2011, Research report, 2011)
   Det er regjeringens målsetting å forvalte mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer i landbruket som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Overvåkingsprogrammet 3Q (Tilstandsovervåking og resultatkontroll i ...
  • Lammas shoots in spruce - occurrence, genetics and climate 

   Søgaard, Gunnhild; Fløistad, Inger; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Kvaalen, Harald; Skrøppa, Tore; Steffenrem, Arne (Chapter, 2011)
  • Land Resource Classification in Mountain Areas. Examination of the classification system used in land resource mapping of Norwegian mountain areas 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;01/2011, Research report, 2011)
   AR-FJELL is the Norwegian land resource database for the mountain areas. AR-FJELL is not distributed as a separate product from Skog og landskap, but does – together with topographic data (series N50) from the Norwegian ...
  • Landskapselementer i jordbrukets kulturlandskap 

   Stokstad, Grete (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Tema i dette dokumentet er forekomst og endring i landskapselementer i jordbrukets kulturlandskap1. Dette er elementer som er registrert fra flyfoto gjennom Skog og landskaps overvåkingsprogram 3Q. Fordeling og status ...
  • Leaching of commonly used impregnation agents affected by wood properties 

   Kängsepp, Kärt; Larnøy, Erik; Meier, Pille (Chapter, 2011)
   The objective of the study was to assess the influence of wood properties on copper leaching from wood treated with preservatives. Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees were harvested from two different stands in Norway ...
  • Levetid for tre i utendørs konstruksjoner i Norge: Klimatre-prosjektet 

   Gobakken, Lone Ross; Alfredsen, Gry; Brischke, Christian; Flæte, Per Otto (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Kunnskap om levetid til trebaserte produkter brukt utendørs er viktig for at sluttbruker skal få en riktig forventning til materialets ytelse. Videre er levetidsdata for treprodukter avgjørende for å kalkulere totalkostnaden ...
  • Lønnsomhet ved ulike skogskjøtselstiltak i ytre kyststrøk 

   Øyen, Bernt-Håvard (Rapport fra Skog og landskap;08/2012, Research report, 2012)
   Ved bruk av en stokastisk modell er det beregnet sannsynlighet for å oppnå ulike nivåer av økonomisk avkastning ved forvaltning og bruk av arealer i kyststrøk. Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i innsamlede data fra ...
  • Natural durability of wood in Norway - results after eight years above ground exposure 

   Evans, Fred G.; Alfredsen, Gry; Flæte, Per Otto (Chapter, 2011)
   Some of the most common Norwegian wood species were tested in a Double layer test in South East Norway. After eight years of exposure the highest decay rating (≥3) was found in Scots pine sapwood, Norway spruce, alder, ...