Now showing items 78-97 of 141

  • Natural durability of wood in Norway - results after eight years above ground exposure 

   Evans, Fred G.; Alfredsen, Gry; Flæte, Per Otto (Chapter, 2011)
   Some of the most common Norwegian wood species were tested in a Double layer test in South East Norway. After eight years of exposure the highest decay rating (≥3) was found in Scots pine sapwood, Norway spruce, alder, ...
  • NECK MUSCLE ACTIVITY PATTERNS AMONG NORWEGIAN MACHINE OPERATORS IN DIFFERENT BRANDS OF FOREST HARVESTERS 

   Østensvik, Tove Maria; Nilsen, Petter; Veiersted, Kaj Bo (Chapter, 2010)
  • Norsk perspektiv på nordisk samarbeid i skogfrøforsyningen 

   Skrøppa, Tore; Edvardsen, Øyvind Meland; Steffenrem, Arne; Kvaalen, Harald; Myking, Tor (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
   I 2012 ba Landbruks- og matdepartementet Skog og landskap om å undersøke mulighetene for økt nordisk samarbeid om skogfrøforsyningen, herunder mulige biologiske grenser for flytting av frø og planter, risikomomenter ved ...
  • Norway's country report on the state of biodiversity for food and agriculture. Executive summary 

   Mezzera, Kim-Anh Tempelman; Sæther, Nina Alvilde Hovden (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
   Biodiversity underpins food security, ecosystem resilience, coping strategies for climate change, adequate nutritional requirements and the management of biological processes needed for sustainable agricultural production. ...
  • Omsetning av fyringsved - Fuktighet, vekt og energimerking av ved 

   Nordhagen, Eirik; Wilhelmsen, Gunnar; Kjøstelsen, Leif; Gjølsjø, Simen (Rapport fra Skog og landskap;2014-4, Research report, 2014)
   Fyringsved er en viktig energibærer i Norge. På landsbasis brukte hver innbygger i 2011 i gjennomsnitt om lag 245 kilo. Fyringsved omsettes i dag i hovedsak etter volum-, løst eller stablet og fortrinnsvis i sekker. Denne ...
  • Overvåking i verneområder - test av metodikk for overvåking av kulturlandskap og myr 

   Bratli, Harald (Rapport fra Skog og landskap;10/2011, Research report, 2011)
   Direktoratet for naturforvaltning utvikler et overvåkingsprogram for alle verneområder i Norge, der fastsettelse av bevaringsmål står sentralt. Overvåkingen har til hensikt å følge opp om fastsatte bevaringsmål for ...
  • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2011 

   Andreassen, Kjell; Timmermann, Volkmar; Clarke, Nicholas; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Rapport fra Skog og landskap;18/2012, Research report, 2012)
   I 2011 var det en nedgang i helsetilstanden hos bartrær, og hos gran ble det observert en del toppskranting og avdøing i hogstklasse 3 og 4. Vi registrerte få insekt- og soppskader på gran der 1 % av trærne var angrepet, ...
  • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport for 2010 

   Andreassen, Kjell; Timmermann, Volkmar; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Rapport fra Skog og landskap;18/2011, Research report, 2011)
   Helsetilstanden hos bartrær må betegnes som tilfredsstillende, men hos gran ble det observert en del toppskranting og avdøing i hogstklasse 3 og 4. Vi registrerte få insekt- og soppskader på gran der 0,4 % av trærne var ...
  • Pine weevils - a threat to successful regeneration 

   Hanssen, Kjersti Holt (Chapter, 2011)
   The pine weevil (Hylobius abietis) is an important pest to conifer seedlings in large parts of Europe. To get an objective measure of the extent of damages related to pine weevils in South-Eastern Norway, a survey was ...
  • Prestasjonsstudie og systemanalyse på Zöggeler bardunfri taubane 

   Talbot, Bruce; Nitteberg, Morten; Kyllo, Nils Olaf (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Den 3-tromlede, gravemaskinmonterte taubanen fra Zöggeler i Østerrike ble studert i drift i et blandet gran-/furubestand ved Kvam i Gudbrandsdalen. Maskinen er unik i det den er utstyrt med både vinsj og opparbeidingsaggregat. ...
  • Proceedings of the 7th meeting of the NORDIC-BALTIC NETWORK IN WOOD MATERIAL SCIENCE & ENGINEERING (WSE) 

   Larnøy, Erik; Alfredsen, Gry (Rapport fra Skog og landskap;15/2011, Research report, 2011)
   This report presents presentations and summaries of posters presented during the conference "7th meeting of the Nordic-Baltic Network in Wood Materials & Engineering". The conference was held Oct. 27 to 28, 2011 in Oslo, ...
  • Prosjektrapport KlimaTre. Energiforbruk og kostnader - Skog og bioenergi 

   Vennesland, Birger; Hohle, Anders Møyner Eid; Kjøstelsen, Leif; Gobakken, Lone Ross (Rapport fra Skog og landskap;14/2013, Research report, 2013)
   KlimaTre er et prosjekt i BioNær, hvor Norges Skogeierforbund er prosjekteier og kontraktspartner med Norges forskningsråd. KlimaTre består av tre delprosjekter: DP1 KlimaVerdi. Dokumentere de skogbaserte verdikjedene i ...
  • Pyntegrønt i edelgran. Klippemetodar og barproduksjon 

   Nyeggen, Hans; Østgård, Åge; Skage, Jan-Ole (Rapport fra Skog og landskap;06/2012, Research report, 2012)
   For å få meir kunnskap om barproduksjon på nobeledelgran og andre edelgraner til pyntegrønt, har det vore gjennomført i alt åtte feltforsøk på Vestlandet. I desse forsøka inngår artane nobeledelgran, nordmannsedelgran, ...
  • Quantifying fungi in logging residues with real-time PCR 

   Alfredsen, Gry; Børja, Isabella; Filbakk, Tore; Fossdal, Carl Gunnar (Chapter, 2011)
   Logging residues, branches and treetops after logging, were considered in the past as unsalable portions of the felled trees and remained on the landing. Currently, logging residues are harvested, stored in piles for ...
  • Registrering av setermiljøer. Feltinstruks 

   Stensgaard, Kari (Rapport fra Skog og landskap;18/2013, Research report, 2013)
   Norsk institutt for skog og landskap har siden 1998 hatt ansvar for gjennomføring av overvåkingsprogrammet Tilstand og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (3Q). Programmets formål er å gi oversikt over tilstand ...
  • Registrering og genetisk karakterisering av villeple i Norge 

   Tollefsrud, Mari Mette; Sønstebø, Jørn Henrik; Åsen, Per Arvid (Rapport fra Skog og landskap;2014-18, Research report, 2014)
   Villeple er en relativt sjelden art i Norge med spredt utbredelse. Den er antatt å hybridisere med hageeple siden man hos viltvoksende trær finner glidende overganger fra villeple til hageeple. I dette prosjektet har det ...
  • SAT-SKOG. Et skogkart basert på tolking av satellittbilder 

   Gjertsen, Arnt Kristian; Nilsen, Jan-Erik (Rapport fra Skog og landskap;23/2012, Research report, 2012)
   SAT-SKOG er et oversiktskart over skogressursene og gir informasjon om treslag, volum og alder. Tolkingen er basert på bildedata fra jordobservasjonssatellittene Landsat 5 og -7. Bildene sammenstilles med prøveflater fra ...
  • Short and long-term effects of whole-tree thinning on forest growth 

   Hanssen, Kjersti Holt; Tveite, Bjørn (Chapter, 2011)
   The use of logging residues for bioenergy is encouraged in many countries, due to an increasing demand for renewable energy. However, there is concern that removal of logging residues may cause a long-term reduction in ...
  • SIMULATION OF SKYLINE SYSTEMS IN NORWEGIAN CONDITIONS 

   Asikainen, Antti; Stampfer, Karl; Talbot, Bruce; Belbo, Helmer (Chapter, 2010)
  • Skogens helsetilstand i Norge - resultater fra skogskadeovervåkingen i 2013 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Skogovervåking i Norge og andre land i Europa har blitt utført siden midten av 1980-tallet, med tidsserier som beskriver skogens helsetilstand i tid og rom og dokumenterer endringer i skogøkosystemet både på nasjonalt og ...