• SAT-SKOG. Et skogkart basert på tolking av satellittbilder 

      Gjertsen, Arnt Kristian; Nilsen, Jan-Erik (Rapport fra Skog og landskap;23/2012, Research report, 2012)
      SAT-SKOG er et oversiktskart over skogressursene og gir informasjon om treslag, volum og alder. Tolkingen er basert på bildedata fra jordobservasjonssatellittene Landsat 5 og -7. Bildene sammenstilles med prøveflater fra ...