• Dokumentasjon og erfaringer etter skogbrannen i Mykland 2008 - Sluttrapport 

   Nygaard, Per Holm; Brean, Roald (Rapport fra Skog og landskap;2014-2, Research report, 2014)
   Tilstanden på ei brannflate vil være bestemt av forholdene før brannen, slik som biomassefordeling, topografi, fuktighet og jordsmonn. Men også brannforløpet, hvor vindforholdene er helt avgjørende for en branns intensitet ...
  • Hogst og foryngelse av granskog: Tilstandsbeskrivelse basert på Resultatkontroll skogbruk/miljø og Landsskogtakseringen 

   Granhus, Aksel; Fløistad, Inger; Eriksen, Rune (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
   I denne rapporten gis en beskrivelse av dagens praksis og status med hensyn på gjennomføring av foryngelseshogster og etterfølgende tiltak for å etablere foryngelse i norsk granskog. Datamaterialet er i hovedsak basert på ...
  • Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt verdiskaping og bærekraftig skogbruk (askeverdi) 

   Dibdiakova, Janka; Horn, Henning (Rapport fra Skog og landskap;2014-12, Research report, 2014)
   I de kommende årene forventes det en økende satsing på etablering av biobrenselanlegg i Norge. Økt forbrenning av trebasert biobrensel vil også medføre økt produksjon av betydelige mengder aske som må håndteres på en ...
  • Omsetning av fyringsved - Fuktighet, vekt og energimerking av ved 

   Nordhagen, Eirik; Wilhelmsen, Gunnar; Kjøstelsen, Leif; Gjølsjø, Simen (Rapport fra Skog og landskap;2014-4, Research report, 2014)
   Fyringsved er en viktig energibærer i Norge. På landsbasis brukte hver innbygger i 2011 i gjennomsnitt om lag 245 kilo. Fyringsved omsettes i dag i hovedsak etter volum-, løst eller stablet og fortrinnsvis i sekker. Denne ...
  • Skogens helsetilstand i Norge - resultater fra skogskadeovervåkingen i 2013 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Skogovervåking i Norge og andre land i Europa har blitt utført siden midten av 1980-tallet, med tidsserier som beskriver skogens helsetilstand i tid og rom og dokumenterer endringer i skogøkosystemet både på nasjonalt og ...
  • Solid biofuels from forest - Fuel specification and quality assurance 

   Dibdiakova, Janka; Gjølsjø, Simen; Wang, Liang (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Biomass from forestry sector is able to provide an important contribution to meet the government’s targets for increasing bioenergy use. Traditionally it has been stem wood which is used as raw material for energy. For a ...
  • Tilbakeføring av treaske til skog - Egenskaper, effekter og metoder 

   Hanssen, Kjersti Holt; Clarke, Nicholas; Dibdiakova, Janka (Rapport fra Skog og landskap;2014-9, Research report, 2014)
   Produksjon av aske fra trevirke har økt kraftig de siste ti årene, fordi biobrensel i stadig større grad blir tatt i bruk til fornybar varme- og energiproduksjon. Aske fra trevirke inneholder viktige næringsstoffer og kalk ...