• 3Q feltkontroll av flybildetolking. 2. omdrev, 2004-2008 

   Engan, Gunnar (Rapport fra Skog og landskap;05/2012, Research report, 2012)
   I første omdrev av 3Q ble det utarbeidet årlige feltkontroll-rapporter, men det ble av økonomiske årsaker ikke prioritert å utarbeide en samlet rapport med totaldata fra hele Norge. Derfor presenterer vi ikke her en detaljert ...
  • Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder. Rapport for registreringer utført i 2012 

   Strand, Geir-Harald; Bentzen, Frode (Rapport fra Skog og landskap;15/2012, Research report, 2012)
   Prosjektet «Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep, drenering, linjeelement, gjengroing og arealendringer i norske verneområder. Metodikken ...
  • Arealstatistikk: Eiendommer og utmark 

   Lågbu, Roar; Aune-Lundberg, Linda; Bye, Anne Snellingen; Gundersen, Geir Inge; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;14/2012, Research report, 2012)
   I denne rapporten er snaumark, myr, uproduktiv skog, vann og breer omtalt som utmark. Disse arealene, som totalt dekker drøyt 72 prosent av landarealet i Norge, utgjør en betydelig ressurs. Bruksområdene for disse arealene ...
  • Arealstatistikk: Eiendommer og utmark. Over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Lågbu, Roar; Bye, Anne Snellingen (Rapport fra Skog og landskap;21/2013, Research report, 2013)
   Den første rapporten i denne serien ga en landsdekkende oversikt over alle eiendommer og enkeltteiger som er større enn 5 dekar. Rapporten viste at det finnes 372 000 slike enheter fordelt på 311,7 millioner dekar. Dette ...
  • Comparison of a photogrammetric canopy height model (CHM) with a lidar derived CHM in Vestfold county 

   Breidenbach, Johannes (Chapter, 2011)
   Digital aerial images over Vestfold county were acquired by TerraTec in summer 2007 with a Vexcel UltraCamX sensor. The flying height above-ground was approximately 2800-3000 m which resulted in images of approximately ...
  • CORINE Land Cover 2000. The Norwegian CLC2000 project 

   Heggem, Eva Solbjørg Flo; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;10/2010, Research report, 2010)
   CORINE Land Cover (CLC) is a seamless European land cover vector database. The Norwegian CLC2000 was completed by the Norwegian Forest and Landscape Institute (Skog og landskap) in 2008 and was produced from existing ...
  • CORINE Land Cover 2006. The Norwegian CLC2006 project 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;11/2010, Research report, 2010)
   CORINE Land Cover (CLC) is a seamless European land cover vector database. The Norwegian CLC for the reference year 2006 (CLC2006) was completed by the Norwegian Forest and Landscape Institute (Skog og landskap) in 2009 ...
  • CORINE land cover classes. Examination of the content of CLC classes in Norway 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;05/2010, Research report, 2010)
   All the Norwegian CLC2006 classes are documented through descriptive statistical “profiles” of the actual contents in each class. The CLC2006 profiles are worked through based on an overlay operation between CLC2006 and ...
  • CORINE Land Cover. Norges bidrag til et samordnet arealdekkekart for Europa 

   Heggem, Eva Solbjørg Flo; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;03/2011, Research report, 2011)
   CORINE Land Cover (CLC) er en sammenstilling av nasjonale arealdekkekart som til sammen utgjør et sømløst arealdekkekart for Europa. Kartet er laget i henhold til standardiserte krav til geometri og nomenklatur. CLC2000 ...
  • Creation of digital elevation models from aerial images for forest monitoring purposes. Proceedings, 9. June 2011, Ås, Norway 

   Breidenbach, Johannes; Astrup, Rasmus Andreas (Rapport fra Skog og landskap;16/2011, Research report, 2011)
   Vegetation height information is one of the most important variables for predicting forest attributes such as timber volume and biomass. Although airborne laser scanning (ALS) data are operationally used in forest planning ...
  • Emissions and methodologies for cropland and grassland used in the Norwegian national greenhouse inventory 

   Borgen, Signe Kynding; Hylen, Gro (Rapport fra Skog og landskap;11/2013, Research report, 2013)
   Every year the Norwegian Forest and Landscape Institute submits the national GHG inventory for the land use, land-use change and forestry sector as part of the National Inventory Report (NIR). The methodology and activity ...
  • Extracting data for single trees from photogrammetric canopy height models and true orthophotographs 

   Solberg, Svein; Breidenbach, Johannes (Chapter, 2011)
   Top dieback and mortality of Norway spruce is a particular forest damage that has severe occurrences in scattered forest stands in southeast Norway. As a part of a project to study the extent and causes of the damage we ...
  • Helsetilstanden i norske skoger. Resultater fra den landsrepresentative skogovervåkingen i 2011 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Hylen, Gro (Rapport fra Skog og landskap;11/2012, Research report, 2012)
   Hos alle de overvåkete treslagene, gran, furu og bjørk, ble det i 2011 registrert en nedgang i kronetetthet i forhold til året før. Dette er første året med synkende kronetetthet etter tre sesonger på rad med en tydelig ...
  • Intensiv skogovervåking i 2009. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar (Rapport fra Skog og landskap;08/2010, Research report, 2010)
   I 2009 inngikk åtte flater i den intensive skogovervåkingen der utviklingen av skogøkosystemet i Norge blir fulgt. Disse flatene inngår i det nasjonale "Overvåkingsprogram for skogskader", og de er også en del av det ...
  • Intensiv skogovervåking i 2011. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Timmermann, Volkmar (Rapport fra Skog og landskap;17/2012, Research report, 2012)
   I 2011 inngikk seks flater i den intensive skogovervåkingen der utviklingen av skogøkosystemet i Norge blir fulgt. Disse flatene inngår i det nasjonale ”Overvåkingsprogram for skogskader”, og de er også en del av det ...
  • Kontroll av Landsskogtakseringens prøveflatetakst 2009 

   Viken, Knut Ole (Rapport fra Skog og landskap;21/2011, Research report, 2011)
   Det ble utført en kontrolltakst av Landsskogtakseringens permanente prøveflater på Vestlandet, Trøndelag og Nordland sør for Saltfjellet i 2009. Til sammen 60 flater fordelt på 8 lagledere ble oppsøkt av en kontrollør, og ...
  • Kulturminner og kulturmiljøer i jordbrukets kulturlandskap. Rapport for prosjektårene 2004-2008 

   Stensgaard, Kari (Rapport fra Skog og landskap;24/2011, Research report, 2011)
   Det er regjeringens målsetting å forvalte mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer i landbruket som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Overvåkingsprogrammet 3Q (Tilstandsovervåking og resultatkontroll i ...
  • Land Resource Classification in Mountain Areas. Examination of the classification system used in land resource mapping of Norwegian mountain areas 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;01/2011, Research report, 2011)
   AR-FJELL is the Norwegian land resource database for the mountain areas. AR-FJELL is not distributed as a separate product from Skog og landskap, but does – together with topographic data (series N50) from the Norwegian ...
  • Overvåking i verneområder - test av metodikk for overvåking av kulturlandskap og myr 

   Bratli, Harald (Rapport fra Skog og landskap;10/2011, Research report, 2011)
   Direktoratet for naturforvaltning utvikler et overvåkingsprogram for alle verneområder i Norge, der fastsettelse av bevaringsmål står sentralt. Overvåkingen har til hensikt å følge opp om fastsatte bevaringsmål for ...
  • Registrering av setermiljøer. Feltinstruks 

   Stensgaard, Kari (Rapport fra Skog og landskap;18/2013, Research report, 2013)
   Norsk institutt for skog og landskap har siden 1998 hatt ansvar for gjennomføring av overvåkingsprogrammet Tilstand og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (3Q). Programmets formål er å gi oversikt over tilstand ...