Now showing items 1-20 of 110

  • 3Q feltkontroll av flybildetolking. 2. omdrev, 2004-2008 

   Engan, Gunnar (Rapport fra Skog og landskap;05/2012, Research report, 2012)
   I første omdrev av 3Q ble det utarbeidet årlige feltkontroll-rapporter, men det ble av økonomiske årsaker ikke prioritert å utarbeide en samlet rapport med totaldata fra hele Norge. Derfor presenterer vi ikke her en detaljert ...
  • 3Q test av flybildetolking fra IR-bilder 

   Engan, Gunnar (Rapport fra Skog og landskap;03/2013, Research report, 2013)
   Skog og landskap er i tildelingsbrevene fra Landbruks- og matdepartementet de siste åra oppfordret til å arbeide for at mest mulig av vår datafangst skal gjøres ved hjelp av flybilder. Særlig fra svenske fagmiljøer blir ...
  • Agri-environmental policies and their effectiveness in Norway, Austria, Bavaria, France, Switzerland and Wales: Review and recommendations 

   Blumentrath, Christina; Stokstad, Grete; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   This review identifies ‘successful’ policies for biodiversity, cultural heritage, and landscape scenery and recreation in Austria, France, Bavaria (Germany), Wales (UK), and Switzerland, and a comparison with current efforts ...
  • AGRISPACE: Background, concepts and frameworks 

   Stokstad, Grete; Eiter, Sebastian (Rapport fra Skog og landskap;, Research report, 2015)
   This report is a means to help establishing a common foundation through providing a brief summary of different themes of importance for scientists involved in the research project “Space, land and society: challenges and ...
  • AR5 klassifikasjonssystem - klassifikasjon av arealressurser 

   Ahlstrøm, Anja; Bjørkelo, Knut; Frydenlund, Jostein (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   AR5 er et nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene, med vekt på egnethet for plantedyrking og naturlig planteproduksjon. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning og ...
  • AR5 klassifikasjonssystem. Endring av arealtypen åpen fastmark og bebygd 

   Bjørkelo, Knut; Bjørken, Anna M.; Frydenlund, Jostein (Rapport fra Skog og landskap;10/2013, Research report, 2013)
   AR5 (arealressurskart i målestokk 1:5000) er et nasjonalt klassifikasjonssystem og kartdatabase som beskriver arealressursene. Denne rapporten utreder om arealtypen åpen fastmark i AR5 kan brytes ned i underkategorier som ...
  • Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder. Rapport for registreringer utført 2012-2014 

   Strand, Geir Harald Grøtting; Bentzen, Frode (Rapport fra Skog og landskap;03/2015, Research report, 2015)
   Prosjektet «Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep, drenering, linjeelement, gjengroing og arealendringer i norske verneområder. Metodikken ...
  • Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder. Rapport for registreringer utført i 2012 

   Strand, Geir-Harald; Bentzen, Frode (Rapport fra Skog og landskap;15/2012, Research report, 2012)
   Prosjektet «Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep, drenering, linjeelement, gjengroing og arealendringer i norske verneområder. Metodikken ...
  • Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder. Rapport for registreringer utført i 2012 og 2013 

   Strand, Geir-Harald; Bentzen, Frode (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Prosjektet «Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep, drenering, gjengroing og arealendringer i norske verneområder. Metodikken er en ...
  • Arealstatistikk: Eiendommer og utmark 

   Lågbu, Roar; Aune-Lundberg, Linda; Bye, Anne Snellingen; Gundersen, Geir Inge; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;14/2012, Research report, 2012)
   I denne rapporten er snaumark, myr, uproduktiv skog, vann og breer omtalt som utmark. Disse arealene, som totalt dekker drøyt 72 prosent av landarealet i Norge, utgjør en betydelig ressurs. Bruksområdene for disse arealene ...
  • Arealstatistikk: Eiendommer og utmark. Over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Lågbu, Roar; Bye, Anne Snellingen (Rapport fra Skog og landskap;21/2013, Research report, 2013)
   Den første rapporten i denne serien ga en landsdekkende oversikt over alle eiendommer og enkeltteiger som er større enn 5 dekar. Rapporten viste at det finnes 372 000 slike enheter fordelt på 311,7 millioner dekar. Dette ...
  • Arealstatistikk: Indikasjoner på bruk av utmark. Eiendommer over 1000 dekar uten tilknytning til Landbruksregisteret 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Lågbu, Roar; Bye, Anne Snellingen (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
   Delrapport 3 fra arbeidet med utvikling av et grunnlag for statistikk for eiendommer med utmark, utført på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og i samarbeid med SSB. Rapporten tar for seg de 5 400 eiendommene og ...
  • Barkvalitet i nobeledelgran 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Rapport fra Skog og landskap;04/2012, Research report, 2012)
   For å få kunnskap om barkvalitet på nobeledelgran til pyntegrønt, har det vore etablert og følgd i alt 13 feltforsøk på Sør- og Vestlandet, frå 1982 og fram til i dag. Åtte felt er proveniensforsøk, og fem felt er avkomforsøk ...
  • Bunting av vegkantvirke. Produktivitet og økonomi 

   Belbo, Helmer; Kjøstelsen, Leif (Rapport fra Skog og landskap;01/2012, Research report, 2012)
   Hovedutfordringen ved transport av heltre og hogstavfall er lav utnyttelse av lastekapasiteten til lassbærere, tømmerbiler eller andre transportmidler. Per i dag blir to metoder nyttet for å øke utnyttelsesgraden til ...
  • Bønders rettigheter og bidrag til bevaring og utvikling av plantegenetiske ressurser i Norge. Innspill til norsk genressurspolitikk 

   Asdal, Åsmund (Rapport fra Skog og landskap;04/2013, Research report, 2013)
   Rapporten Bønders rettigheter og bidrag til bevaring og utvikling av plantegenetiske ressurser i Norge. Innspill til norsk genressurspolitikk fokuserer på faktorer som begrenser genetisk mangfold / sortsmangfold i norsk ...
  • Contractor forestry. Proceedings of the 2013 OSCAR workshop held in Honne, Norway, 11-13 November 2013 

   Belbo, Helmer (Rapport fra Skog og landskap;17/2013, Research report, 2013)
   Skilled, motivated and well-informed contractors today form the backbone of a professional, cost-effective, and environmentally friendly forest sector in the Nordic countries. This understanding forms the playground for ...
  • CORINE Land Cover 2000. The Norwegian CLC2000 project 

   Heggem, Eva Solbjørg Flo; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;10/2010, Research report, 2010)
   CORINE Land Cover (CLC) is a seamless European land cover vector database. The Norwegian CLC2000 was completed by the Norwegian Forest and Landscape Institute (Skog og landskap) in 2008 and was produced from existing ...
  • CORINE Land Cover 2006. The Norwegian CLC2006 project 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;11/2010, Research report, 2010)
   CORINE Land Cover (CLC) is a seamless European land cover vector database. The Norwegian CLC for the reference year 2006 (CLC2006) was completed by the Norwegian Forest and Landscape Institute (Skog og landskap) in 2009 ...
  • CORINE land cover classes. Examination of the content of CLC classes in Norway 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;05/2010, Research report, 2010)
   All the Norwegian CLC2006 classes are documented through descriptive statistical “profiles” of the actual contents in each class. The CLC2006 profiles are worked through based on an overlay operation between CLC2006 and ...
  • CORINE Land Cover. Norges bidrag til et samordnet arealdekkekart for Europa 

   Heggem, Eva Solbjørg Flo; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;03/2011, Research report, 2011)
   CORINE Land Cover (CLC) er en sammenstilling av nasjonale arealdekkekart som til sammen utgjør et sømløst arealdekkekart for Europa. Kartet er laget i henhold til standardiserte krav til geometri og nomenklatur. CLC2000 ...