Recent Submissions

 • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsen i 2006 

  Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro; Halvorsen, Ingermari; Christiansen, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;4/06, Research report, 2006)
  Bestanden av granbarkbillen viser en økende trend på Østlandet og i Trøndelag etter en periode med relativt lave nivåer i foregående år. Økningen kan ha sammenheng med en uvanlig god vekstsesong. I noen områder kan tidligere ...
 • Emissions and removals of greenhouse gases associated by LULUCF in Norway. Documentation of the 2006 submission to UNFCCC 

  Hylen, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2006, Research report, 2006)
  The Intergovernmental Panel on Climate Change under the UN finalised in 2004 the report “Good Practice Guidance for Estimating and Reporting of Emissions and Removals from Land Use, Land-use Change and Forestry”. The present ...
 • Estimates of emissions and removals resulting from activities under article 3.3 and 3.4 of the Kyoto Protocol 

  Bloch, V.V.H.; Flugsrud, Ketil; Gobakken, Terje; Hylen, Gro; Rypdal, Kristin; Tomter, Stein Michael (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2-2006, Research report, 2006)
  As a party to the Kyoto Protocol, Norway will be required to report its emissions by sources and removals by sinks of CO2 and other greenhouse gases resulting from afforestation, reforestation and deforestation (Article ...
 • Framework for reporting under article 3.3 and 3.4 of the Kyoto protocol 

  Strand, Geir-Harald (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;1-2006, Research report, 2006)
  This report describes a methodology for Norwegian reporting under Article 3.3 and Article 3.4 (if elected) of the Kyoto protocol. The proposal is to report Afforestation/Reforestation (AR) and Deforestation (D) under Article ...
 • Risikovurdering av Ips amitinus ved tømmerimport - Sannsynlighet for introduksjon og effekt på barkbilleutbrudd 

  Økland, Bjørn; Skarpaas, Olav (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;07/06, Research report, 2006)
  En ny barkbilleart Ips amitinus har vært påvist i importtømmer i 2002. Vi har studert muligheten for at denne arten kan bidra til hyppigere eller forsterkete barkbilleutbrudd i samspill med granbarkbillen. Undersøkelsen ...
 • Storfebeite i utmark for eiendommene Løsset, Deset og Rød. Åmot kommune 

  Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;3/06, Research report, 2006-11-12)
 • Utmarksbeite i området Nordaberget/Blåenga. Våler kommune 

  Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;06/2006, Research report, 2006-11-27)
  På oppdrag fra Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett er det i denne rapporten gitt ei vurdering av utmarksbeite for området Nordaberget/Blåenga nordvest i Våler kommune i Hedmark. Vurderingene omfatter beitekvalitet ...
 • Vegetasjon og beite i Rendalen Østfjell. Spekedalen, Sølendalen og Joten 

  Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;11/2007, Research report, 2007-03)
  Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
 • Vegetasjon og beite i Setesdal Vesthei 

  Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2007, Research report, 2007-02)
  På oppdrag frå Stasskog SF, Forvaltningssekretariatet SVR og kommunane Bykle, Sirdal og Valle har Norsk inst. for skog og landskap utført ei beitegransking for delar av beiteområdet til Jæren smalelag i Setesdal vesthei. ...
 • Vegetasjon og beite i Lokkarfjorden beiteområde 

  Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;02/2007, Research report, 2007-03)
  I Lokkarfjorden beiteområde i Alta kommune er det vegetasjonskartlagt et areal på 10 km². Kartlegginga er utført etter Skog og Landskap sitt system for vegetasjonskartlegging i M 1:20 000 - 50 000. Det er framstilt ...
 • Vegetasjon og beite på øyer i Bjarkøy og Harstad. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

  Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;17/2007, Research report, 2007-04)
  Vegetasjonskartet gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. ...
 • Vegetasjon og beite i området Kvalvikelva - Koppangen i Lyngen kommune. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

  Haugen, Finn-Arne; Bjørklund, Per K.; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;10/2007, Research report, 2007-03)
  Vegetasjonskartet gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. ...
 • 3Q - Kulturminner og -miljøer i jordbrukets kulturlandskap. Rapport for prosjektårene 2004-2006 

  Stensgaard, Kari; Reid, Svein Johan (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;07/2007, Research report, 2007)
  Norsk institutt for skog og landskap driver et nasjonalt program for registrering av tilstand og endring i jordbrukets kulturlandskap. Utgangspunktet er kartlegging og statistiske analyser av et representativt utvalg av ...
 • Økologisk landskapsplan for Østmarka (og Sørmarka) - en faglig vurdering 

  Rolstad, Jørund (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;03/2007, Research report, 2007)
 • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2007 

  Økland, Bjørn; Christiansen, Erik; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2007, Research report, 2007)
  Barkbillebestandene i Trøndelag og Nordland har vist en økende trend fram til i år og vil trolig øke ytterligere etter den varme sommeren i 2007. Nivået i disse fylkene er for tiden blant de høyeste i landet, og i ...
 • Foryngelsesresultat etter lukkede hogster i Oslo og Akershus 

  Hanssen, Kjersti Holt (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;18/2007, Research report, 2007)
  Rapporten tar for seg foryngelsesresultatet etter lukkede hogster i barskog innenfor Markagrensen i Oslo og Akershus. Med utgangspunkt i alle hogstmeldinger i dette området i perioden 1992- 1997, ble alle flater hvor det ...
 • Overvåking av bjørkeskog på Kårstø, Tysvær, Rogaland 

  Aamlid, Dan; Røsberg, Ingvald (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/2007, Research report, 2007)
  Kronevurdering av trærne på observasjonsflatene i 2006 viste at tilstanden fortsatt var god og som forventet ut fra vekstforholdene, og bekrefter de foregående undersøkelser. Vi kan ikke se at variasjon og forskjeller fra ...
 • Markslag og jordsmonn på Haugehåtveit nedre, 833-97/10, i Tokke kommune, Telemark 

  Klakegg, Ove Mindor; Mjaavatten, Elling (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;12/07, Research report, 2007)
  Norsk Institutt for Skog og Landskap har etter oppdrag for Tove Bringsvær, Bø ajourført markslag og kartlagt jordsmonnet på dyrka mark på garden Haugehåtveit nedre i Tokke kommune. Jordsmonn og markslag er kartlagt etter ...
 • Fagutgreiing tema 'Jordbruk og seterdrift' for utvidingsprosjekt Markbulia/Einunna 

  Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2007, Research report, 2007)
  På oppdrag frå Glommens og Laagens brukseierforening har Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) utført ei vurdering av konsekvensar for jordbruk og seterdrift ut frå planer om auka reguleringshøgd for ...
 • Vegetasjon, skog og biologisk mangfold i Evenes, Narvik og Tjeldsund. Ressurskartlegging i Ofoten 

  Bryn, Anders; Haugen, Finn-Arne; Angeloff, Michael (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;05/2007, Research report, 2007)
  Norsk institutt for skog og landskap har utført ressursregistreringer i utmark i Evenes, Narvik og Tjeldsund kommuner. Dette omfatter skoglige registreringer i plantefelt og produktiv skog, samt inndeling av bjørkeskogen ...

View more