Now showing items 104-123 of 128

  • Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2012 for noen utvalgte miljøegenskaper 

   Stokland, Jogeir Nicolai; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-03, Research report, 2014)
   Denne rapporten belyser utviklingstrekk for utvalgte skogegenskaper i perioden 1994-2012, hovedsakelig basert på data fra Landsskogtakseringen. Dette er utviklingstrekk som reflekterer hvordan norsk skogbruk praktiseres i ...
  • Tømmerressursene på kysten. Status, utvikling og kvantumsprognoser 

   Øyen, Bernt-Håvard; Hobbelstad, Kåre; Ørnelund Nilsen, Jan-Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/08, Report, 2008)
   Basert på nye og eldre data fra Landsskogtakseringen er virkeskvantum og tilvekstmassen på kysten beskrevet. På grunnlag av den historiske utviklingen og kvantumsprognoser er den forventede utvikling i tømmerressursene ...
  • Utkjøring av ukomprimert heltrebiomasse fra vegkantrydding 

   Belbo, Helmer; Kjøstelsen, Leif (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;19/2009, Research report, 2009)
   I denne rapporten redegjøres for et mindre studie av produktiviteten ved uttransport av ukomprimert vegkantvirke som er tenkt benyttet som biobrensel. Tre forskjellige maskiner har blitt studert; tømmerbil, lassbærer og ...
  • Utmarksbeite i området Nordaberget/Blåenga. Våler kommune 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;06/2006, Research report, 2006-11-27)
   På oppdrag fra Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett er det i denne rapporten gitt ei vurdering av utmarksbeite for området Nordaberget/Blåenga nordvest i Våler kommune i Hedmark. Vurderingene omfatter beitekvalitet ...
  • Utvikling av plantemateriale med fjelledelgran (Abies lasiocarpa) til produksjon av juletrær. Femte prosjektfase for perioden 2010-2011 

   Skage, Jan-Ole; Nyeggen, Hans; Østgård, Åge (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;12/2012, Research report, 2012)
   Norsk Juletre – rådgiving juletre og pyntegrønt har i samarbeid med Det norske Skogfrøverk på Hamar og Norsk institutt for skog og landskap i Fana deltatt i prosjektet «Utvikling av plantemateriale av fjelledelgran (Abies ...
  • Utviklingsscenarioer for karbonbinding i Norges skoger 

   Astrup, Rasmus Andreas; Dalsgaard, Lise; Eriksen, Rune; Hylen, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2010, Research report, 2010)
   I juni 2009 ble Norsk Institutt for Skog og Landskap bedt om å bistå Landbruks- og Matdepartementet samt Statens Forurensningstilsyn med en analyse av endringene i skogens fremtidige karbonlager under alternative ...
  • Vedlevende rødliste-sopper og norsk skogbruk. En kritisk gjennomgang av Norsk Rødliste for Arter 2010 

   Rolstad, Jørund; Storaunet, Ken Olaf (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2015)
   I følge Landsskogtakseringens data har mengden død ved i norske skoger økt betydelig de siste 15-20 årene, og også de siste 100 årene fra et minimum trolig på slutten av 1800-tallet. Likevel viser Norsk Rødliste for arter ...
  • Vegetasjon og beite aust for Lona. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Vingelen i Tolga kommune 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2008, Research report, 2008)
   Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
  • Vegetasjon og beite i Gammeldalen. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Tynset kommune 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;04/08, Research report, 2008)
   Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
  • Vegetasjon og beite i Lokkarfjorden beiteområde 

   Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;02/2007, Research report, 2007-03)
   I Lokkarfjorden beiteområde i Alta kommune er det vegetasjonskartlagt et areal på 10 km². Kartlegginga er utført etter Skog og Landskap sitt system for vegetasjonskartlegging i M 1:20 000 - 50 000. Det er framstilt ...
  • Vegetasjon og beite i områda Bergeby-Jakobselv og Meskelv vest. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Nesseby og Vadsø kommuner 

   Bjørklund, Per K. (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;12/2009, Research report, 2009)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. ...
  • Vegetasjon og beite i området Kvalvikelva - Koppangen i Lyngen kommune. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

   Haugen, Finn-Arne; Bjørklund, Per K.; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;10/2007, Research report, 2007-03)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. ...
  • Vegetasjon og beite i Rendalen Østfjell. Spekedalen, Sølendalen og Joten 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;11/2007, Research report, 2007-03)
   Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
  • Vegetasjon og beite i Setesdal Vesthei 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2007, Research report, 2007-02)
   På oppdrag frå Stasskog SF, Forvaltningssekretariatet SVR og kommunane Bykle, Sirdal og Valle har Norsk inst. for skog og landskap utført ei beitegransking for delar av beiteområdet til Jæren smalelag i Setesdal vesthei. ...
  • Vegetasjon og beite i Vangrøftdalen, Kjerrudalen og kringliggande fjellomrade. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Os kommune 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;11/2008, Research report, 2008-05)
   Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
  • Vegetasjon og beite kring Savalen. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Tynset og Alvdal kommunar 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;04/2009, Research report, 2009)
   Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
  • Vegetasjon og beite på Hardangervidda 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael; Hofsten, Johnny (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;11/2009, Research report, 2009)
   På oppdrag frå prosjektet ”Ecological effects of sheep grazing and the economy of sustainable husbandry in alpine habitats” (NFR, program ”Landskap i endring”) har Norsk inst. for skog og landskap utført ei beitegransking ...
  • Vegetasjon og beite på Stonglandet og i området Skatvikfjellet-Sollia. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Tranøy kommune 

   Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;12/2008, Research report, 2008)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. ...
  • Vegetasjon og beite på øyer i Bjarkøy og Harstad. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

   Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;17/2007, Research report, 2007-04)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. ...
  • Vegetasjon og utmarksbeite i Vingelen. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Tolga kommune 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;13/2009, Research report, 2009)
   Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...