• Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2009 

   Økland, Bjørn; Christiansen, Erik; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;21/2009, Research report, 2009)
   Barkbillenivået i Trøndelag og Nordland har vært økende siden 2002 og er nå høyere eller like høyt som flere fylker i Sør-Norge. En kombinasjon av store vindfellinger og enda høyere temperaturer i fremtiden kan tenkes å ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2010 

   Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Christiansen, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;21/2010, Research report, 2010)
   Etter en økning av barkbillenivået over flere år viser fellefangstene for 2010 en gjennomgående nedgang for hele landet. Dette kan trolig forklares med en våtere og kjøligere sesong sammenlignet med de foregående årene. ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2011 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro; Christiansen, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;23/2011, Research report, 2011)
   Også i 2011 viser fangstene av granbarkbiller en generell nedgang. Fram til 2009 hadde billebestanden økt gjennom en årrekke, men deretter snudde utviklingen. Nedgangen kan ses i sammenheng med sommerværet, som har vært ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2012 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;13/2012, Research report, 2012)
   De fleste fylkene i Norge har hatt synkende barkbillenivå i de siste årene og viser også en nedgang i 2012. Nedgangen skyldes trolig at en våt og kjølig sommer har virket negativt på billenes flukt og formering, men også ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2013 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;06/2013, Research report, 2013)
   Sesongen 2013 viser en nedgang i billefangstene sammenlignet med forrige år. Nedgangen for de fleste områdene skyldes trolig at en våt og kjølig sommer har gitt ugunstige betingelser for billenes flukt og formering, men ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2014 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2014)
   Etter flere år med en nedadgående trend ser vi en generell økning i barkbillefangstene i 2014. Denne økningen settes i sammenheng med at denne sommeren har vært tørr og varm, fordi høy temperatur og lite nedbør på forsommeren ...
  • Granbarkbillens utviklingshastighet i liggende grantrær. Prosjekt barkbilleutvikling 2010 

   Krokene, Paal (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;17/2011, Research report, 2011)
   Skog og landskap har utviklet en enkel temperaturd0072evet modell som beskriver granbarkbillens utvikling fra egg til voksent insekt (Lange m.fl. 2009). Modellen drives av daglige middeltemperaturer og beregner hvor langt ...
  • Helsetilstanden i norske skoger - resultater fra landsrepresentativ overvåking 2008 

   Timmermann, Volkmar; Hylen, Gro; Larsson, John Y. (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;14/2009, Research report, 2009)
   For alle de observerte treslagene, gran, furu og bjørk, ble det i 2008 registrert en økning i kronetettheten i forhold til året før. Dette er første gangen siden 2004 at det ble registrert en tydelig bedring for bartrærne. ...
  • Helsetilstanden i norske skoger. Resultater fra den landsrepresentative skogovervåkingen i 2010 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Hylen, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;13/2011, Research report, 2011)
   Hos alle de overvåkete treslagene, gran, furu og bjørk, ble det i 2010 registrert en økning i kronetetthet i forhold til året før. Dette er tredje år på rad med en tydelig bedring for de tre overvåkete treslagene etter ...
  • Helsetilstanden i norske skoger. Resultater fra landsrepresentativ overvåking 1988-2007 

   Hylen, Gro; Larsson, John Y. (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;05/2008, Research report, 2008)
   For alle de observerte treslagene, gran, furu og bjørk, ble det registrert en nedgang i kronetettheten i 2007 i forhold til året før. Dette er det 4. året på rad at det blir registrert en tydelig nedgang for bartrærne, ...
  • Helsetilstanden i norske skoger. Resultater fra landsrepresentativ overvåking 1989-2006 

   Hylen, Gro; Larsson, John Y. (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;09/2007, Research report, 2007)
   Resultetene for registreringsåret 2006 viser en nedgang i kronetetthet for alle treslagene og i begge aldersgruppene i forhold til 2005. Etter 6 år med bedring i kronetettheten ble det i 2005 registrert en nedgang for ...
  • Heltretørking av bjørk. Syrefelling som metode for reduksjon av fuktighet i en heltrevelt av bjørk i Aumdalen, Tynset 

   Nordhagen, Eirik; Gjølsjø, Simen (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;04/13, Research report, 2013)
   Sommeren 2011 var fuktig på Østlandet. Fylkesmannen i Hedmark ønsket å se på metoder for å redusere fuktigheten i en heltrevelte i Aumlia 770 moh. på Tynset i 2012. Syrefelling er en gammel og kjent metode for å redusere ...
  • Jordsmonn utviklet i marin leire i Østfold - egenskaper, opptreden og utbredelse 

   Nyborg, Åge Arild (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;24/2008, Research report, 2008)
   I forbindelse med bevaring av helleristninger langs E-6 traseen gjennom Østfold, ble i 2006 marin leire brukt som en del av dekkmaterialet som ble lagt over disse lokalitetene. For å sikre bevaring av helleristningene over ...
  • Karbonbinding i kystskogene, status og potensial 

   Øyen, Bernt-Håvard; Nilsen, Petter; Hylen, Gro (Others, 2008)
  • Karbondynamikk ved ulike hogstformer og avvirkningsstrategier. En litteraturstudie med fokus på Oslo kommuneskog. 

   Dalsgaard, Lise; Granhus, Aksel; Søgaard, Gunnhild; Andreassen, Kjell; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Kjønaas, O. Janne; Stokland, Jogeir Nicolai (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2015)
   Basert på en litteraturgjennomgang har vi vurdert konsekvenser av ulike hogstformer (flatehogst og lukket hogst med vekt på bledningshogst og konvertering av ensaldret skog til sjiktet skogstruktur egnet for bledning) samt ...
  • Kartlegging av naturtyper i Innherred 2009-2010 med vekt på Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag 

   Bratli, Harald; Holien, Håkon; Rønning, Gunhild (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;03/2012, Report, 2012)
  • Kartlegging av stormskader på skog med ny teknologi 

   Solberg, Svein; Lohne, Tor Peder (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-2, Research report, 2014)
   Skogbrand forsikring har uttrykt behov for å få oversikt over aktuell ny teknologi for å kartlegge skadeomfang i skog etter store stormkatastrofer. Vi gir en oversikt over de mest aktuelle fjernmålingsbaserte metodene og ...
  • Klimaoptimalt skogbruk. En vurdering av utvalgte skogskjøtseltiltak i Akershus fylke 

   Søgaard, Gunnhild; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;09/2012, Research report, 2012)
   Aktuelle skogskjøtseltiltak er vurdert med hensyn på effekten på karbonlagring og karbonopptak i Akershus. Analysene er basert på areal- og skogdata fra Landsskogtakseringen, og prognoser som framskriver skogtilstanden med ...
  • Kontroll av Landsskogtakseringens prøveflatetakst 2007 og 2008 

   Viken, Knut Ole (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;1/2010, Research report, 2010)
   Det ble utført en kontrolltakst av Landsskogtakseringens permanente prøveflater på Østlandet i 2007, og i Nord-Norge i 2008. Til sammen 108 flater fordelt på 17 lagledere ble oppsøkt av en kontrollør, og samsvar og avvik ...
  • Kystlynghei i Froan. Vegetasjon, beite og skjøtsel av kulturlandskap 

   Bryn, Anders (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2008, Research report, 2008)
   Norsk institutt for skog og landskap har utført ressurskartlegging i utmark i Froan. Arbeidet inngår som en del av et større forskningsprosjekt: ”Bruk av scenarier som verktøy for dialog, næringsutvikling og forvaltning i ...