Now showing items 9-28 of 128

  • Dokumentasjon av sopp, lav og insekter etter Froland-brannen 

   Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Sverdrup-Thygeson, Anne (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap, Research report, 2010)
  • Draft pest risk assessment report on the small spruce bark beetle, Ips amitinus 

   Økland, Bjørn; Skarpaas, Olav (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;10/2008, Research report, 2008)
   The current report is a background for a Pest Risk Assessment (PRA) of the bark beetle species Ips amitinus in the PRA area of Norway, following the International Standards for Phytosanitary Measures ISPM 11 (FAO 2004). ...
  • Effekt av små snauflater og avstand til kant på frekvens av tørrgran og vindfall i Oslo og Akershus 

   Solberg, Svein; Granhus, Aksel; Bjørkelo, Knut (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2012, Research report, 2012)
   Bakgrunnen for denne rapporten er dels indikasjoner på mer vind- og tørkeskader i eldre granskog i oslo og akershus, og dels de ekstra utfordringene slike skader gir for skogbehandlingen i oslomarka med de restriksjoner ...
  • Effekter av hogst på huldrestry (Usnea longissima) i Saksumdalen, Lillehammer 

   Storaunet, Ken Olaf; Rolstad, Jørund; Rolstad, Erlend (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/2013, Research report, 2013)
   Huldrestry (Usnea longissima) er en epifyttisk hengelav kategorisert som sterkt truet på Rødlista fordi det de siste 10-årene er registrert en betydelig bestandsreduksjon. I 2005-2006 gjennomførte vi undersøkelser av ...
  • Effekter av insekticidene Merit Forest og Karate Zeon på gnag og planteutvikling 

   Kohmann, Ketil; Hanssen, Kjersti Holt; Ødegården, Vebjørn (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;05/2009, Research report, 2009)
   Rapporten tar for seg effekten av insekticidene Karate Zeon og Merit Forest på snutebillegnag og planteutvikling hos granplanter. Forskjellige konsentrasjoner av midlene (1, 2 og 3 % bruksløsning) ble testet ved både ...
  • Ekstern evaluering av Programmet för odlad mångfald, POM 

   Asdal, Åsmund (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2013, Research report, 2013)
   Rapporten inneholder en evaluering av Program för odlad mångfald halvveis i programperioden, som varer fra 2010 til 2015. Evalueringen har vurdert programmets innretning, organisering, gjennomføring og måloppnåelse samt ...
  • Emissions and removals of greenhouse gases associated by LULUCF in Norway. Documentation of the 2006 submission to UNFCCC 

   Hylen, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2006, Research report, 2006)
   The Intergovernmental Panel on Climate Change under the UN finalised in 2004 the report “Good Practice Guidance for Estimating and Reporting of Emissions and Removals from Land Use, Land-use Change and Forestry”. The present ...
  • En vurdering av utvalgte skogtiltak - innspill på veien mot Lavutslippssamfunnet 2050 

   Søgaard, Gunnhild; Granhus, Aksel; Gizachew, Belachew; Clarke, Nicholas; Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2015)
   Miljødirektoratet utarbeidet i 2014 et kunnskapsgrunnlag for hvordan vi kan omstille Norge til et lavutslippssamfunn (Miljødirektoratet 2014). I rapporten ble en rekke tiltak i skog beskrevet. Denne rapporten er en del av ...
  • Energipotensialet fra skogen i Norge 

   Gjølsjø, Simen; Hobbelstad, Kåre (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;09/2009, Research report, 2009)
   Denne oppdragsrapporten er utarbeidet for å få en oversikt over energipotensialet fra skogen i Norge. Grunnlaget for dataene er Landskogtakseringens materiale samt Marklunds funksjoner for beregning av greiner, topper og stubber.
  • Environmental status and challenges in and around the Fergana Valley, Central Asia 

   Arnoldussen, Arnold (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;18/2010, Research report, 2010)
   In 2004 the Terrestrial Environmental Monitoring Project in Central Asia (TEMP-CA) was established. The project will be closed in 2010. In the project, financed by the Ministry of Foreign Affairs, Kyrgyzian, Tajik, Uzbek ...
  • Estimates of emissions and removals resulting from activities under article 3.3 and 3.4 of the Kyoto Protocol 

   Bloch, V.V.H.; Flugsrud, Ketil; Gobakken, Terje; Hylen, Gro; Rypdal, Kristin; Tomter, Stein Michael (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2-2006, Research report, 2006)
   As a party to the Kyoto Protocol, Norway will be required to report its emissions by sources and removals by sinks of CO2 and other greenhouse gases resulting from afforestation, reforestation and deforestation (Article ...
  • Evaluering av RMP-2006. Kulturlandskapstiltak 

   Puschmann, Oskar; Reid, Svein Johan; Lågbu, Roar (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;02/2008, Research report, 2008)
   Denne evalueringen av kulturlandskapstiltakene i Regionale Miljøprogram (RMP) er utført på oppdrag fra Statens landbruksforvaltning (SLF). Rapporten er en evaluering av RMPs organisering med hensyn på kulturlandskapstiltak. ...
  • Fagutgreiing tema 'Jordbruk og seterdrift' for utvidingsprosjekt Markbulia/Einunna 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2007, Research report, 2007)
   På oppdrag frå Glommens og Laagens brukseierforening har Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) utført ei vurdering av konsekvensar for jordbruk og seterdrift ut frå planer om auka reguleringshøgd for ...
  • Foryngelsesresultat etter lukkede hogster i Oslo og Akershus 

   Hanssen, Kjersti Holt (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;18/2007, Research report, 2007)
   Rapporten tar for seg foryngelsesresultatet etter lukkede hogster i barskog innenfor Markagrensen i Oslo og Akershus. Med utgangspunkt i alle hogstmeldinger i dette området i perioden 1992- 1997, ble alle flater hvor det ...
  • Framework for reporting under article 3.3 and 3.4 of the Kyoto protocol 

   Strand, Geir-Harald (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;1-2006, Research report, 2006)
   This report describes a methodology for Norwegian reporting under Article 3.3 and Article 3.4 (if elected) of the Kyoto protocol. The proposal is to report Afforestation/Reforestation (AR) and Deforestation (D) under Article ...
  • Gampedalen i Sigdal - En skoghistorisk rekonstruksjon med vekt på skogbrann 

   Rolstad, Jørund; Rolstad, Erlend; Storaunet, Ken Olaf (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;20/2010, Research report, 2010)
   Rapporten gir en oppsummering av skogshistorikken de siste 500 år i Gampedalen, Sigdal. Hovedvekten er lagt på å dokumentere historiske skogbranner, og hvordan disse har bidratt til å forme dagens skogbilde. Resultatene ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsen i 2006 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro; Halvorsen, Ingermari; Christiansen, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;4/06, Research report, 2006)
   Bestanden av granbarkbillen viser en økende trend på Østlandet og i Trøndelag etter en periode med relativt lave nivåer i foregående år. Økningen kan ha sammenheng med en uvanlig god vekstsesong. I noen områder kan tidligere ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2007 

   Økland, Bjørn; Christiansen, Erik; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2007, Research report, 2007)
   Barkbillebestandene i Trøndelag og Nordland har vist en økende trend fram til i år og vil trolig øke ytterligere etter den varme sommeren i 2007. Nivået i disse fylkene er for tiden blant de høyeste i landet, og i ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2008 

   Økland, Bjørn; Christiansen, Erik; Wollebæk, Gro; Krokene, Paal (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;21/2008, Research report, 2008)
   Økningen i barkbillebestandene siden 2002 fortsetter. Alle fylker unntatt ett viser oppgang i 2008; og noen fylker på Østlandet har nær en fordobling fra fjoråret. Økningen settes i sammenheng med de varme somrene, hvor ...