• Skogreisingen på kysten – et streiftog gjennom historien 

   Øyen, Bernt-Håvard (Others, 2008)
  • Skogressurser i Åfetdalen, Feios, Vik i Sogn 2010 

   Nyeggen, Hans; Øyen, Bernt-Håvard (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/2011, Research report, 2011)
   Som ein del av prosjektet ”Frå ti til ein”, eit eigedomsoverbyggjande samarbeid for private, personlege skogeigarar i kystskogbruket, gjennomførte Skog og landskap sommaren 2010 ein ekstensiv skogtakst i Åfetdalen i Feios. ...
  • Skogtilstanden i verneområder og vurderinger av mulighetene for intensivert overvåking gjennom Landsskogtakseringen 

   Astrup, Rasmus Andreas; Eriksen, Rune; Antón-Fernández, Clara; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;19/2011, Research report, 2011-11-04)
   Med grunnlag i Landsskogtakseringens prøveflater beskriver denne rapport skogtilstanden på vernet areal samt vurder mulighetene for økt overvåking av vernet areal gjennom Landsskogtakseringen. I henhold til Landsskogtakseringens ...
  • Snutebilleundersøkelsen 2010 - Hedmark og Oppland 

   Hanssen, Kjersti Holt (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;02/2012, Research report, 2012)
   Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse om skader i skogplantefelt etter gnag fra gransnutebille (Hylobius abietis). Til sammen 154 foryngelsesfelt på Sør- og Østlandet ble undersøkt, de fleste på høsten 2010, ...
  • Sprekkdannelser i laftevirke. Effekt av å lage sagsnitt i virket 

   Flæte, Per Otto; Larnøy, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;22/2009, Research report, 2009)
   Til laftevirke benyttes som regel grove tverrsnittsdimensjoner med innesluttet marg. Sprekker oppstår når virket tørker. Sprekkene vil normalt ta korteste vei fra overflaten og inn mot margen, noe som medfører at det på ...
  • State of plant genetic resources for food and agriculture in Norway 

   Asdal, Åsmund (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;19/2008, Research report, 2008)
   The Second Norwegian National Report on PGR describes the current state of plant genetic resources (PGR) in Norway. Changes and developments since the first national PGR report in 1996 was issued are commented in particular. ...
  • Storfebeite i beiteområdet til Kletten seter. Rendalen kommune 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2008, Research report, 2008-10)
   Denne rapporten inneholder en beskrivelse av beiteforhold og vurdering av beitekapasitet for beiteområdet til Kletten seter gnr. 4 bnr. 13, i Flendalen sør i Rendalen kommune. Landarealet i området er 39 368 dekar. Av dette ...
  • Storfebeite i utmark for eiendommene Løsset, Deset og Rød. Åmot kommune 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;3/06, Research report, 2006-11-12)
  • Sudan forestry sector program 2008 GIS unit. Establishing the Land Resource Survey and Information Centre 

   Wallin, Hanne Gro; Kristiansen, Tom Joar (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;13/2010, Research report, 2010)
   Our primary mission is to create an office in Juba with the necessary knowledge, computer equipment, GIS-software and the necessary satellite images. The office and its employees are going to be the independent land cover ...
  • Sudan forestry sector program 2009 GIS unit. Establishing the Land Resource Survey and Information Centre 

   Wallin, Hanne Gro; Kristiansen, Tom Joar (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2010, Research report, 2010)
   The primary mission of the project is to create a Land Resource Survey and Information Centre in Juba with the necessary knowledge, computer equipment, GIS-software and the satellite images to map and monitor land resources. ...
  • Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2012 for noen utvalgte miljøegenskaper 

   Stokland, Jogeir Nicolai; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-03, Research report, 2014)
   Denne rapporten belyser utviklingstrekk for utvalgte skogegenskaper i perioden 1994-2012, hovedsakelig basert på data fra Landsskogtakseringen. Dette er utviklingstrekk som reflekterer hvordan norsk skogbruk praktiseres i ...
  • Tømmerressursene på kysten. Status, utvikling og kvantumsprognoser 

   Øyen, Bernt-Håvard; Hobbelstad, Kåre; Ørnelund Nilsen, Jan-Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/08, Report, 2008)
   Basert på nye og eldre data fra Landsskogtakseringen er virkeskvantum og tilvekstmassen på kysten beskrevet. På grunnlag av den historiske utviklingen og kvantumsprognoser er den forventede utvikling i tømmerressursene ...
  • Utkjøring av ukomprimert heltrebiomasse fra vegkantrydding 

   Belbo, Helmer; Kjøstelsen, Leif (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;19/2009, Research report, 2009)
   I denne rapporten redegjøres for et mindre studie av produktiviteten ved uttransport av ukomprimert vegkantvirke som er tenkt benyttet som biobrensel. Tre forskjellige maskiner har blitt studert; tømmerbil, lassbærer og ...
  • Utmarksbeite i området Nordaberget/Blåenga. Våler kommune 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;06/2006, Research report, 2006-11-27)
   På oppdrag fra Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett er det i denne rapporten gitt ei vurdering av utmarksbeite for området Nordaberget/Blåenga nordvest i Våler kommune i Hedmark. Vurderingene omfatter beitekvalitet ...
  • Utvikling av plantemateriale med fjelledelgran (Abies lasiocarpa) til produksjon av juletrær. Femte prosjektfase for perioden 2010-2011 

   Skage, Jan-Ole; Nyeggen, Hans; Østgård, Åge (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;12/2012, Research report, 2012)
   Norsk Juletre – rådgiving juletre og pyntegrønt har i samarbeid med Det norske Skogfrøverk på Hamar og Norsk institutt for skog og landskap i Fana deltatt i prosjektet «Utvikling av plantemateriale av fjelledelgran (Abies ...
  • Utviklingsscenarioer for karbonbinding i Norges skoger 

   Astrup, Rasmus Andreas; Dalsgaard, Lise; Eriksen, Rune; Hylen, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2010, Research report, 2010)
   I juni 2009 ble Norsk Institutt for Skog og Landskap bedt om å bistå Landbruks- og Matdepartementet samt Statens Forurensningstilsyn med en analyse av endringene i skogens fremtidige karbonlager under alternative ...
  • Vedlevende rødliste-sopper og norsk skogbruk. En kritisk gjennomgang av Norsk Rødliste for Arter 2010 

   Rolstad, Jørund; Storaunet, Ken Olaf (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2015)
   I følge Landsskogtakseringens data har mengden død ved i norske skoger økt betydelig de siste 15-20 årene, og også de siste 100 årene fra et minimum trolig på slutten av 1800-tallet. Likevel viser Norsk Rødliste for arter ...
  • Vegetasjon og beite aust for Lona. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Vingelen i Tolga kommune 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2008, Research report, 2008)
   Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
  • Vegetasjon og beite i Gammeldalen. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Tynset kommune 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;04/08, Research report, 2008)
   Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
  • Vegetasjon og beite i Lokkarfjorden beiteområde 

   Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;02/2007, Research report, 2007-03)
   I Lokkarfjorden beiteområde i Alta kommune er det vegetasjonskartlagt et areal på 10 km². Kartlegginga er utført etter Skog og Landskap sitt system for vegetasjonskartlegging i M 1:20 000 - 50 000. Det er framstilt ...