Now showing items 40-59 of 115

  • Jordsmonn utviklet i marin leire i Østfold - egenskaper, opptreden og utbredelse 

   Nyborg, Åge Arild (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;24/2008, Research report, 2008)
   I forbindelse med bevaring av helleristninger langs E-6 traseen gjennom Østfold, ble i 2006 marin leire brukt som en del av dekkmaterialet som ble lagt over disse lokalitetene. For å sikre bevaring av helleristningene over ...
  • Karbondynamikk ved ulike hogstformer og avvirkningsstrategier. En litteraturstudie med fokus på Oslo kommuneskog. 

   Dalsgaard, Lise; Granhus, Aksel; Søgaard, Gunnhild; Andreassen, Kjell; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Kjønaas, O. Janne; Stokland, Jogeir Nicolai (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2015)
   Basert på en litteraturgjennomgang har vi vurdert konsekvenser av ulike hogstformer (flatehogst og lukket hogst med vekt på bledningshogst og konvertering av ensaldret skog til sjiktet skogstruktur egnet for bledning) samt ...
  • Kartlegging av stormskader på skog med ny teknologi 

   Solberg, Svein; Lohne, Tor Peder (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-2, Research report, 2014)
   Skogbrand forsikring har uttrykt behov for å få oversikt over aktuell ny teknologi for å kartlegge skadeomfang i skog etter store stormkatastrofer. Vi gir en oversikt over de mest aktuelle fjernmålingsbaserte metodene og ...
  • Klimaoptimalt skogbruk. En vurdering av utvalgte skogskjøtseltiltak i Akershus fylke 

   Søgaard, Gunnhild; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;09/2012, Research report, 2012)
   Aktuelle skogskjøtseltiltak er vurdert med hensyn på effekten på karbonlagring og karbonopptak i Akershus. Analysene er basert på areal- og skogdata fra Landsskogtakseringen, og prognoser som framskriver skogtilstanden med ...
  • Kontroll av Landsskogtakseringens prøveflatetakst 2007 og 2008 

   Viken, Knut Ole (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;1/2010, Research report, 2010)
   Det ble utført en kontrolltakst av Landsskogtakseringens permanente prøveflater på Østlandet i 2007, og i Nord-Norge i 2008. Til sammen 108 flater fordelt på 17 lagledere ble oppsøkt av en kontrollør, og samsvar og avvik ...
  • Kystlynghei i Froan. Vegetasjon, beite og skjøtsel av kulturlandskap 

   Bryn, Anders (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2008, Research report, 2008)
   Norsk institutt for skog og landskap har utført ressurskartlegging i utmark i Froan. Arbeidet inngår som en del av et større forskningsprosjekt: ”Bruk av scenarier som verktøy for dialog, næringsutvikling og forvaltning i ...
  • Kystskogbruket. Potensial og utfordringer de kommende tiårene 

   Øyen, Bernt-Håvard (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/2008, Research report, 2008)
   • Skogarealene på kysten er i en labil situasjon, preget av stor arealvekst. Det er forventet at de produktive skogarealene på kysten de kommende 50 år vil øke fra 31 til om lag 40 mill dekar. Høyere sommertemperatur kan ...
  • Lagring av skogsbrensel - En orienterende undersøkelse i Halden i 2009 

   Gjølsjø, Simen; Wilhelmsen, Gunnar (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;11/2010, Research report, 2010)
  • Langtidsovervåking av fredete kulturmiljøer: forslag til metode 

   Krøgli, Svein Olav; Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Wallin, Hanne Gro; Dramstad, Wenche (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2012, Research report, 2012)
   Ved fredning av kulturmiljø legges det stor vekt på helheten og en meningsfylt sammenheng i området, og hvordan dette kan bevares for ettertiden. For å sikre at forvaltningen kan fange opp og vurdere tiltak ved eventuelle ...
  • Lokal variasjon i fellefangst - analyse av barkbilledata for Sør-Trøndelag i 2010 

   Økland, Bjørn (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;03/2011, Research report, 2011)
   En analyse av barkbilledata for kommunene i Sør-Trøndelag viser at det er vanskelig å påvise signifikante trender, bortsett fra at fangstene fra Selbu var noe høyere enn i de øvrige kommunene. Den store variasjonen tyder ...
  • Markslag og jordsmonn på Haugehåtveit nedre, 833-97/10, i Tokke kommune, Telemark 

   Klakegg, Ove Mindor; Mjaavatten, Elling (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;12/07, Research report, 2007)
   Norsk Institutt for Skog og Landskap har etter oppdrag for Tove Bringsvær, Bø ajourført markslag og kartlagt jordsmonnet på dyrka mark på garden Haugehåtveit nedre i Tokke kommune. Jordsmonn og markslag er kartlagt etter ...
  • Mengde og utvikling av død ved i produktiv skog i Norge. Med basis i data fra Landsskogtakseringens 7. (1994-1998) og 10. takst (2010-2013) 

   Storaunet, Ken Olaf; Rolstad, Jørund (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2015)
   Døde trær er viktige for artsmangfoldet i skog, og for mange arter brukes utvikling av mengde død ved over tid som et av flere kriterier for rødlisting og truethetsvurdering. Landsskogtakseringen gjennomførte en ...
  • Mengde og utvikling av død ved i produktiv skog i Norge. Med basis i data fra Landsskogtakseringens 7., 8. og 9. takst 

   Storaunet, Ken Olaf; Eriksen, Rune; Rolstad, Jørund (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2011, Research report, 2011-07-26)
   Død ved er viktig for artsmangfoldet i skog, og for mange sjeldne arter brukes antatt utvikling av mengde død ved som et kriterium for rødlisting og truethetsvurdering. Landsskogtakseringen gjennomførte en totalinventering ...
  • Miljøeffekter ved bruk av tre. Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter 

   Alfredsen, Gry; Asbjørnsen, Bjørn Roger; Flæte, Per Otto; Larnøy, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;03/2008, Research report, 2008)
   - Hvis man tar utgangspunkt i den energien som tømmeret representerer, går mindre enn 3 % av denne med til å fremskaffe dette tømmeret til industrien. Om lag halvparten av energiforbruket fra skogetablering til industritomt ...
  • Olivinfuruskogen i Bjørkedalen: Skogshistorikk, økologi og forvaltning 

   Rolstad, Jørund (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/09, Research report, 2009)
   Furuskogen i Bjørkedalen, Volda, har vært gjenstand for konflikt mellom naturvern og skogbruk på grunn av en rekke særegne arter knyttet til olivinholdig berggrunn. På oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning er ...
  • Opptak og utslipp av CO2 i skog. Vurdering av omløpstid, hogstmetode og hogstfredning for CO2-binding i jord og trær 

   Nilsen, Petter; Hobbelstad, Kåre; Clarke, Nicholas (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;06/2008, Research report, 2008)
   Rapporten vurderer ut fra eksisterende litteratur og ved hjelp av modell- og prognosekjøringer konsekvensen av ”hogstfredning” og ulike omløpstider i skog på karbonbinding. Resultatene antyder at høyest samlet karbonbinding ...
  • Overvåking av bjørkeskog på Kårstø, Tysvær, Rogaland 

   Aamlid, Dan; Røsberg, Ingvald (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/2007, Research report, 2007)
   Kronevurdering av trærne på observasjonsflatene i 2006 viste at tilstanden fortsatt var god og som forventet ut fra vekstforholdene, og bekrefter de foregående undersøkelser. Vi kan ikke se at variasjon og forskjeller fra ...
  • Overvåking av bjørkeskog på Kårstø, Tysvær, Rogaland 

   Aamlid, Dan; Røsberg, Ingvald (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;07/2008, Research report, 2008)
   Kronevurdering av trærne på observasjonsflatene i 2007 viste at tilstanden fortsatt var god og som forventet ut fra vekstforholdene, og bekrefter de foregående års undersøkelser. Vi kan ikke tilskrive variasjon og forskjeller ...
  • Overvåking av fredete kulturmiljøer - utvikling av metode for langsiktig overvåking 

   Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;22/2011, Research report, 2011-06-29)
   Rapporten presenterer en metode egnet til å overvåke fredete kulturmiljøer, og er et resultat av et oppdrag gitt av Riksantikvaren. I samråd med oppdragsgiver ble det valgt ut to fredete kulturmiljøer for å eksemplifisere ...
  • Påvirkning på biologisk mangfold fra veger og vegtrafikk. Forprosjekt 

   Thunes, Karl H; Bratli, Harald; Øyen, Bernt-Håvard (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;14/2010, Research report, 2010)
   Denne rapporten sammenfatter det meste av den informasjon som er tilgjengelig om påvirkninger fra veganlegg og vegtrafikk på biologisk mangfold på karplanter, epifyttiske moser og lav, og virvelløse dyr som kan relateres ...