• Arealrepresentativ overvåking av skog i verneområder. Registreringsopplegg, metodikk og erfaringer fra feltarbeid i 2012 

   Hylen, Gro; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Astrup, Rasmus Andreas (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;14/2012, Research report, 2012)
   Direktoratet for naturforvaltning (DN) har siden 2009 arbeidet med å etablere et overvåkingssystem for verneområder. Etter en offentlig anbudsrunde vinteren 2012, ble det besluttet at overvåkingen av naturtypen skog i ...
  • Arealrepresentativ overvåking av skog i verneområder. Registreringsopplegg, metodikk og erfaringer fra feltarbeidet i 2013 

   Eriksen, Rune; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;07/2013, Research report, 2013)
   Direktoratet for naturforvaltning (DN) har siden 2009 arbeidet med å etablere et overvåkingssystem for verneområder. Etter en offentlig anbudsrunde vinteren 2012, ble det besluttet at overvåkingen av naturtypen skog i ...
  • Arealrepresentativ overvåking av skog i verneområder. Registreringsopplegg, metodikk og erfaringer fra feltarbeidet i 2014 

   Eriksen, Rune; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2014)
   Direktoratet for naturforvaltning (DN) (Miljødirektoratet f.o.m. 1.juli 2013) har siden 2009 arbeidet med å etablere et overvåkingssystem for verneområder. Etter en offentlig anbudsrunde vinteren 2012, ble det besluttet ...
  • En vurdering av utvalgte skogtiltak - innspill på veien mot Lavutslippssamfunnet 2050 

   Søgaard, Gunnhild; Granhus, Aksel; Gizachew, Belachew; Clarke, Nicholas; Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2015)
   Miljødirektoratet utarbeidet i 2014 et kunnskapsgrunnlag for hvordan vi kan omstille Norge til et lavutslippssamfunn (Miljødirektoratet 2014). I rapporten ble en rekke tiltak i skog beskrevet. Denne rapporten er en del av ...
  • Mengde og utvikling av død ved i produktiv skog i Norge. Med basis i data fra Landsskogtakseringens 7., 8. og 9. takst 

   Storaunet, Ken Olaf; Eriksen, Rune; Rolstad, Jørund (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2011, Research report, 2011-07-26)
   Død ved er viktig for artsmangfoldet i skog, og for mange sjeldne arter brukes antatt utvikling av mengde død ved som et kriterium for rødlisting og truethetsvurdering. Landsskogtakseringen gjennomførte en totalinventering ...
  • Om eiendommer og skogressursene på kysten 

   Øyen, Bernt-Håvard; Eriksen, Rune (Others, 2008)
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2009 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;23/2010, Research report, 2010)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2009, som omfatter foryngelseskontroll, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra foryngelseskontrollen er basert på kontroll ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2010 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2011, Research report, 2011)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2010, som omfatter foryngelseskontroll, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Foryngelseskontrollen er fra og med 2010 noe endret i forhold ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2011 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2012, Research report, 2012)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2011, som omfatter foryngelseskontroll, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra foryngelseskontrollen er basert på 1 018 ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2012 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;05/2013, Research report, 2013)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2012, som omfatter foryngelseskontroll, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra foryngelseskontrollen er basert på 990 ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2013 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-08, Research report, 2014)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2013, som omfatter resultatkontrollen for foryngelse, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra resultatkontrollen for ...
  • Skogarealressursene i kystskogbruket. Status og utviklingstrekk 

   Øyen, Bernt-Håvard; Eriksen, Rune (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/08, Report, 2008)
   Etter om lag 50 år med målrettet skogreising har kyst- og fjordstrøkene i Norge fått etablert et betydelig ressursgrunnlag, antakelig det største vi har hatt de siste 300 år. Situasjonen på kysten har særlig de siste 50 ...
  • Skogtilstanden i verneområder og vurderinger av mulighetene for intensivert overvåking gjennom Landsskogtakseringen 

   Astrup, Rasmus Andreas; Eriksen, Rune; Antón-Fernández, Clara; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;19/2011, Research report, 2011-11-04)
   Med grunnlag i Landsskogtakseringens prøveflater beskriver denne rapport skogtilstanden på vernet areal samt vurder mulighetene for økt overvåking av vernet areal gjennom Landsskogtakseringen. I henhold til Landsskogtakseringens ...
  • Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2012 for noen utvalgte miljøegenskaper 

   Stokland, Jogeir Nicolai; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-03, Research report, 2014)
   Denne rapporten belyser utviklingstrekk for utvalgte skogegenskaper i perioden 1994-2012, hovedsakelig basert på data fra Landsskogtakseringen. Dette er utviklingstrekk som reflekterer hvordan norsk skogbruk praktiseres i ...
  • Utviklingsscenarioer for karbonbinding i Norges skoger 

   Astrup, Rasmus Andreas; Dalsgaard, Lise; Eriksen, Rune; Hylen, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2010, Research report, 2010)
   I juni 2009 ble Norsk Institutt for Skog og Landskap bedt om å bistå Landbruks- og Matdepartementet samt Statens Forurensningstilsyn med en analyse av endringene i skogens fremtidige karbonlager under alternative ...