• Arealrepresentativ overvåking av skog i verneområder. Registreringsopplegg, metodikk og erfaringer fra feltarbeid i 2012 

   Hylen, Gro; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Astrup, Rasmus Andreas (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;14/2012, Research report, 2012)
   Direktoratet for naturforvaltning (DN) har siden 2009 arbeidet med å etablere et overvåkingssystem for verneområder. Etter en offentlig anbudsrunde vinteren 2012, ble det besluttet at overvåkingen av naturtypen skog i ...
  • Arealrepresentativ overvåking av skog i verneområder. Registreringsopplegg, metodikk og erfaringer fra feltarbeidet i 2013 

   Eriksen, Rune; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;07/2013, Research report, 2013)
   Direktoratet for naturforvaltning (DN) har siden 2009 arbeidet med å etablere et overvåkingssystem for verneområder. Etter en offentlig anbudsrunde vinteren 2012, ble det besluttet at overvåkingen av naturtypen skog i ...
  • Arealrepresentativ overvåking av skog i verneområder. Registreringsopplegg, metodikk og erfaringer fra feltarbeidet i 2014 

   Eriksen, Rune; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2014)
   Direktoratet for naturforvaltning (DN) (Miljødirektoratet f.o.m. 1.juli 2013) har siden 2009 arbeidet med å etablere et overvåkingssystem for verneområder. Etter en offentlig anbudsrunde vinteren 2012, ble det besluttet ...
  • Effekt av små snauflater og avstand til kant på frekvens av tørrgran og vindfall i Oslo og Akershus 

   Solberg, Svein; Granhus, Aksel; Bjørkelo, Knut (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2012, Research report, 2012)
   Bakgrunnen for denne rapporten er dels indikasjoner på mer vind- og tørkeskader i eldre granskog i oslo og akershus, og dels de ekstra utfordringene slike skader gir for skogbehandlingen i oslomarka med de restriksjoner ...
  • En vurdering av utvalgte skogtiltak - innspill på veien mot Lavutslippssamfunnet 2050 

   Søgaard, Gunnhild; Granhus, Aksel; Gizachew, Belachew; Clarke, Nicholas; Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2015)
   Miljødirektoratet utarbeidet i 2014 et kunnskapsgrunnlag for hvordan vi kan omstille Norge til et lavutslippssamfunn (Miljødirektoratet 2014). I rapporten ble en rekke tiltak i skog beskrevet. Denne rapporten er en del av ...
  • Karbondynamikk ved ulike hogstformer og avvirkningsstrategier. En litteraturstudie med fokus på Oslo kommuneskog. 

   Dalsgaard, Lise; Granhus, Aksel; Søgaard, Gunnhild; Andreassen, Kjell; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Kjønaas, O. Janne; Stokland, Jogeir Nicolai (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2015)
   Basert på en litteraturgjennomgang har vi vurdert konsekvenser av ulike hogstformer (flatehogst og lukket hogst med vekt på bledningshogst og konvertering av ensaldret skog til sjiktet skogstruktur egnet for bledning) samt ...
  • Klimaoptimalt skogbruk. En vurdering av utvalgte skogskjøtseltiltak i Akershus fylke 

   Søgaard, Gunnhild; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;09/2012, Research report, 2012)
   Aktuelle skogskjøtseltiltak er vurdert med hensyn på effekten på karbonlagring og karbonopptak i Akershus. Analysene er basert på areal- og skogdata fra Landsskogtakseringen, og prognoser som framskriver skogtilstanden med ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Foryngelse og miljøhensyn på 1200 hogstfelt kontrollert i Glåmdalsregionen i perioden 1994 til 2011 

   Granhus, Aksel; Rudi, Per (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;10/2012, Research report, 2012)
   I denne rapporten presenteres resultater som er framkommet gjennom den årlige resultatkontrollen for skogbruk og miljø i de syv kommunene i Glåmdalsregionen. Kontrollen utføres av kommunal skogbruksmyndigehet og ble første ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2009 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;23/2010, Research report, 2010)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2009, som omfatter foryngelseskontroll, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra foryngelseskontrollen er basert på kontroll ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2010 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2011, Research report, 2011)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2010, som omfatter foryngelseskontroll, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Foryngelseskontrollen er fra og med 2010 noe endret i forhold ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2011 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2012, Research report, 2012)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2011, som omfatter foryngelseskontroll, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra foryngelseskontrollen er basert på 1 018 ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2012 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;05/2013, Research report, 2013)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2012, som omfatter foryngelseskontroll, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra foryngelseskontrollen er basert på 990 ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2013 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-08, Research report, 2014)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2013, som omfatter resultatkontrollen for foryngelse, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra resultatkontrollen for ...
  • Skogtilstanden i verneområder og vurderinger av mulighetene for intensivert overvåking gjennom Landsskogtakseringen 

   Astrup, Rasmus Andreas; Eriksen, Rune; Antón-Fernández, Clara; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;19/2011, Research report, 2011-11-04)
   Med grunnlag i Landsskogtakseringens prøveflater beskriver denne rapport skogtilstanden på vernet areal samt vurder mulighetene for økt overvåking av vernet areal gjennom Landsskogtakseringen. I henhold til Landsskogtakseringens ...
  • Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2012 for noen utvalgte miljøegenskaper 

   Stokland, Jogeir Nicolai; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-03, Research report, 2014)
   Denne rapporten belyser utviklingstrekk for utvalgte skogegenskaper i perioden 1994-2012, hovedsakelig basert på data fra Landsskogtakseringen. Dette er utviklingstrekk som reflekterer hvordan norsk skogbruk praktiseres i ...