Now showing items 211-230 of 338

  • The economics of surface grading of peat soils in northern Norway 

   Hegrenes, Agnar; Lien, Gudbrand; Haraldsen, Trond; Sveistrup, Tore E. (NILF Notat;2001-20, Research report, 2001-08)
   Farmers in northern Norway have experienced frequent winter damages of grassland, especially on flat areas and peat soils. The use of open ditches and surface grading has become the common method to drain such fields and ...
  • Tid for satsing på landbruk i Afrika 

   Aalerud, Ellen Henrikke; Milford, Anna Birgitte (NILF Notat;2011-13, Research report, 2011)
   Dette notatet drøfter behovet for forretningsmessige investeringer i jordbruket i Afrika sør for Sahara, og noen forutsetninger for at slike investeringer kan gi utviklingseffekt. Notatet presenterer noe av bakgrunnen for ...
  • Tilleggsnæringer og annen næringsaktivitet på yrkesmessig drevne gardsbruk 

   Kjesbu, Erland; Hegrenes, Agnar; Paulsen Rye, Siv Karin; Sjelmo, Otto; Stokke, Kristin (NILF Notat;2007-9, Research report, 2007-07)
   Dette notatet har flere formål og mange problemstillinger er forsøkt besvart. Et hovedformål er å beskrive de metoder som nyttes for å definere og måle det som kalles tilleggsnæringer og annen næring på gardsbruk. Videre ...
  • Tilrettelegging for bygdeutvikling – på rett vei, men fortsatt et stykke frem. -Hvordan brukes fylkesvise bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging for å øke verdiskapingen av landbrukets og bygdenes ressurser? 

   Nordlund, Anders; Forsberg, Ellen-Marie (NILF Notat;2007-5, Research report, 2007-02)
   Midlene til utredning og tilrettelegging innenfor Bygdeutviklingsordningen (BU) skal bidra til mer effektivt arbeid for bygdeutvikling og bedre utnyttelse av landbrukets ressurser. Blant personer som arbeider med landbruksbasert ...
  • Tollkvoter i landbruksforhandlingene i WTO 

   Bergset, Nils Øyvind; Mittenzwei, Klaus; Søyland, Viil; Nordlund, Anders; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2006-12, Research report, 2006-05)
   Formålet med dette notatet er å belyse mulige effekter av økte tollkvoter på det norske markedet med bakgrunn i de pågående forhandlingene i WTO. En tollkvote er definert som en toll i to lag. I en gitt periode (gjerne ett ...
  • Towards some principles of good practice for decision analysis in agriculture 

   Hardaker, J. Brian; Lien, Gudbrand (NILF Notat;2005-1, Research report, 2005-01)
   Because the analysis of risky choice in agriculture and rural resource management is important but difficult, we argue that there is a need for some agreed principles on how to proceed. This paper is intended as a first ...
  • Trender i forbruket av brus 

   Gustavsen, Geir Wæhler (NILF Notat;2003-12, Research report, 2003-04)
  • Trygg mat - begreper, erfaringer og strategier 

   Veggeland, Frode; Berge, Sigrid (NILF Notat;2001-4, Research report, 2001-02)
  • Trygg mat - samfunnsmessige beslutningsverktøy 

   Strøm, Øystein (NILF Notat;2000:20, Research report, 2000-12)
  • Utbyggingsbruk i Hordaland 

   Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2012-3, Research report, 2012-02)
   Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking har på oppdrag frå Storfeprosjektet i Hordaland utført ei undersøking av økonomi og trivsel blant mjølkeprodusentar i Hordaland som har hatt stor utbygging av produksjonen i ...
  • Utbyggingsbruk i Hordaland. Del 2 

   Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2012-16, Research report, 2012-09)
   Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking har på oppdrag frå Storfeprosjektet i Hordaland utført ei oppfølging av eit tidlegare prosjekt. Resultat frå spørjeundersøking, gjennomgang av driftsplanar og rekneskapsresultat ...
  • Utbyggingsbruk i Østfold og Akershus 

   Ruud-Wethal, Gry-Heidi; Rustad, Lars Johan; Fjellstad Luke, Ingrid (NILF Notat;2012-18, Research report, 2012-10)
   Det er de senere årene gjennomført flere store utbygginger innen tradisjonelt landbruk, og Innovasjon Norge har gjennom investeringsstøtte innenfor Bygdutviklingsordningen bidratt med relativt store beløp i finansieringen ...
  • Utmark i Selbu 

   Sjelmo, Otto (NILF Notat;2004-31, Research report, 2004-12)
  • Utvikling i produksjon og foredling av jordbruksvarer i Nord-Norge – konsekvenser for forsyningssikkerheten 

   Søyland, Viil; Solvoll, Gisle; Øksne, Ole Christian; Nersten, Nils Kristian (NILF Notat;2002-18, Research report, 2002-04)
  • Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar 

   Asheim, Leif Jarle; Hegrenes, Agnar (NILF Notat;2006-15, Research report, 2006-08)
   Utmark har lenge vore og er viktig for mange gardsbruk. Skogen gir tømmer og ved til sal og eige bruk. I tillegg betyr jakt og fiske mykje for mange. Mange husdyr beiter i utmarka. I eldre tider var utmarka ein viktig ...
  • Verdikjedevurdering i Hordaland 

   Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi; Rye, Rolf (NILF Notat;2006-5, Research report, 2006-01)
   På oppdrag frå Landbruksavdelinga i Hordaland, har NILF utført verdikjedevurdering for to av satsingsområda omtalt i rundskriv av 15. juli 2004 frå Landbruks- og matdepartementet, «Utarbeiding av regionale strategier for ...
  • Verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringar i Hordaland og Sogn og Fjordane 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Solberg, Lars Ragnar; Olsen, Anastasia (NILF Notat;2009-14, Research report, 2009-10)
   Formålet med analysen har vore å vise utviklingstrekk for jordbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane og å kartlegge verdiskaping, omsetning og sysselsetting innan hovudproduksjonane i jordbruket på fylkes- og kommunebasis. ...
  • Verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringar i Rogaland 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2012-19, Research report, 2012-10)
   Det var 7 676 landbrukseigedomar med busetting i Rogaland i 2010. I alt var 32 455 personar busette på ein landbrukseigedom. Frå 2001 til 2010 gjekk talet på jordbruksbedrifter ned frå 5 977 til 4 753. Av desse søkte 4 657 ...
  • Verdiskaping i jordbruket i Aust- og Vest-Agder 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2011-18, Research report, 2011)
   I 2008 berekna NILF verdiskaping frå jordbruk og tilleggsnæringar i Agder-fylka på bakgrunn av data frå 2006. Hovudmålet for dette prosjektet, som er gjennomført i 2011, har vore å oppdatere desse berekningane. Dei oppdaterte ...
  • Verdiskaping i jordbruket i Aust- og Vest-Agder 

   Lyng, Ane Margrethe; Haukås, Torbjørn; Ommedal, Rune (NILF Notat;2008-11, Research report, 2008-04)
   Hovudmålet for dette prosjektet har vore å finne den økonomiske verdiskapinga frå jordbruk og tilleggsnæringar i jordbruksverksemder. Bakgrunnen for prosjektet er at fylkesmannen frå 2005 fekk eit større ansvar med å ...