Now showing items 213-232 of 338

  • Tilleggsnæringer og annen næringsaktivitet på yrkesmessig drevne gardsbruk 

   Kjesbu, Erland; Hegrenes, Agnar; Paulsen Rye, Siv Karin; Sjelmo, Otto; Stokke, Kristin (NILF Notat;2007-9, Research report, 2007-07)
   Dette notatet har flere formål og mange problemstillinger er forsøkt besvart. Et hovedformål er å beskrive de metoder som nyttes for å definere og måle det som kalles tilleggsnæringer og annen næring på gardsbruk. Videre ...
  • Tilrettelegging for bygdeutvikling – på rett vei, men fortsatt et stykke frem. -Hvordan brukes fylkesvise bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging for å øke verdiskapingen av landbrukets og bygdenes ressurser? 

   Nordlund, Anders; Forsberg, Ellen-Marie (NILF Notat;2007-5, Research report, 2007-02)
   Midlene til utredning og tilrettelegging innenfor Bygdeutviklingsordningen (BU) skal bidra til mer effektivt arbeid for bygdeutvikling og bedre utnyttelse av landbrukets ressurser. Blant personer som arbeider med landbruksbasert ...
  • Tollkvoter i landbruksforhandlingene i WTO 

   Bergset, Nils Øyvind; Mittenzwei, Klaus; Søyland, Viil; Nordlund, Anders; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2006-12, Research report, 2006-05)
   Formålet med dette notatet er å belyse mulige effekter av økte tollkvoter på det norske markedet med bakgrunn i de pågående forhandlingene i WTO. En tollkvote er definert som en toll i to lag. I en gitt periode (gjerne ett ...
  • Towards some principles of good practice for decision analysis in agriculture 

   Hardaker, J. Brian; Lien, Gudbrand (NILF Notat;2005-1, Research report, 2005-01)
   Because the analysis of risky choice in agriculture and rural resource management is important but difficult, we argue that there is a need for some agreed principles on how to proceed. This paper is intended as a first ...
  • Trender i forbruket av brus 

   Gustavsen, Geir Wæhler (NILF Notat;2003-12, Research report, 2003-04)
  • Trygg mat - begreper, erfaringer og strategier 

   Veggeland, Frode; Berge, Sigrid (NILF Notat;2001-4, Research report, 2001-02)
  • Trygg mat - samfunnsmessige beslutningsverktøy 

   Strøm, Øystein (NILF Notat;2000:20, Research report, 2000-12)
  • Utbyggingsbruk i Hordaland 

   Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2012-3, Research report, 2012-02)
   Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking har på oppdrag frå Storfeprosjektet i Hordaland utført ei undersøking av økonomi og trivsel blant mjølkeprodusentar i Hordaland som har hatt stor utbygging av produksjonen i ...
  • Utbyggingsbruk i Hordaland. Del 2 

   Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2012-16, Research report, 2012-09)
   Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking har på oppdrag frå Storfeprosjektet i Hordaland utført ei oppfølging av eit tidlegare prosjekt. Resultat frå spørjeundersøking, gjennomgang av driftsplanar og rekneskapsresultat ...
  • Utbyggingsbruk i Østfold og Akershus 

   Ruud-Wethal, Gry-Heidi; Rustad, Lars Johan; Fjellstad Luke, Ingrid (NILF Notat;2012-18, Research report, 2012-10)
   Det er de senere årene gjennomført flere store utbygginger innen tradisjonelt landbruk, og Innovasjon Norge har gjennom investeringsstøtte innenfor Bygdutviklingsordningen bidratt med relativt store beløp i finansieringen ...
  • Utmark i Selbu 

   Sjelmo, Otto (NILF Notat;2004-31, Research report, 2004-12)
  • Utvikling i produksjon og foredling av jordbruksvarer i Nord-Norge – konsekvenser for forsyningssikkerheten 

   Søyland, Viil; Solvoll, Gisle; Øksne, Ole Christian; Nersten, Nils Kristian (NILF Notat;2002-18, Research report, 2002-04)
  • Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar 

   Asheim, Leif Jarle; Hegrenes, Agnar (NILF Notat;2006-15, Research report, 2006-08)
   Utmark har lenge vore og er viktig for mange gardsbruk. Skogen gir tømmer og ved til sal og eige bruk. I tillegg betyr jakt og fiske mykje for mange. Mange husdyr beiter i utmarka. I eldre tider var utmarka ein viktig ...
  • Verdikjedevurdering i Hordaland 

   Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi; Rye, Rolf (NILF Notat;2006-5, Research report, 2006-01)
   På oppdrag frå Landbruksavdelinga i Hordaland, har NILF utført verdikjedevurdering for to av satsingsområda omtalt i rundskriv av 15. juli 2004 frå Landbruks- og matdepartementet, «Utarbeiding av regionale strategier for ...
  • Verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringar i Hordaland og Sogn og Fjordane 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Solberg, Lars Ragnar; Olsen, Anastasia (NILF Notat;2009-14, Research report, 2009-10)
   Formålet med analysen har vore å vise utviklingstrekk for jordbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane og å kartlegge verdiskaping, omsetning og sysselsetting innan hovudproduksjonane i jordbruket på fylkes- og kommunebasis. ...
  • Verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringar i Rogaland 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2012-19, Research report, 2012-10)
   Det var 7 676 landbrukseigedomar med busetting i Rogaland i 2010. I alt var 32 455 personar busette på ein landbrukseigedom. Frå 2001 til 2010 gjekk talet på jordbruksbedrifter ned frå 5 977 til 4 753. Av desse søkte 4 657 ...
  • Verdiskaping i jordbruket i Aust- og Vest-Agder 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2011-18, Research report, 2011)
   I 2008 berekna NILF verdiskaping frå jordbruk og tilleggsnæringar i Agder-fylka på bakgrunn av data frå 2006. Hovudmålet for dette prosjektet, som er gjennomført i 2011, har vore å oppdatere desse berekningane. Dei oppdaterte ...
  • Verdiskaping i jordbruket i Aust- og Vest-Agder 

   Lyng, Ane Margrethe; Haukås, Torbjørn; Ommedal, Rune (NILF Notat;2008-11, Research report, 2008-04)
   Hovudmålet for dette prosjektet har vore å finne den økonomiske verdiskapinga frå jordbruk og tilleggsnæringar i jordbruksverksemder. Bakgrunnen for prosjektet er at fylkesmannen frå 2005 fekk eit større ansvar med å ...
  • Verdiskaping i jordbruket i Trøndelag 

   Paulsen Rye, Siv Karin; Brunzell, Stefan; Folstad, Kristin Stokke; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2013-4, Research report, 2013)
   Dette notatet presenterer beregninger av verdiskaping og sysselsetting for ulike produksjoner innen jordbruket i Trøndelag på kommunenivå. Omsetning er også beregnet, men kun på fylkesnivå, og fordelt på ulike driftsformer. ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Hordaland 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Olsen, Anastasia; Berger, Marius; Lerfald, Merethe; Alnes, Per Kristian (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   På oppdrag frå Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Østlandsforskning oppdatert verdiskapingsberekningar for jordbruk, skogbruk og ...