• Beskytta nemningar – Marknaden i Noreg 

      Fannemel, Eline (NILF Notat;2013-6, Research report, 2013-02)
      Problemstillinga for oppgåva er å vurdere korleis den norske marknaden med beskytta nemning (BB) fungerer per dags dato. Følgjande hypotesar byggjer opp om problemstillinga: 1) Dei fleste konsumentar oppfattar norsk mat ...