• Driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2004 

   Hovland, Ivar; Paulsen Rye, Siv Karin; Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2005-18, Research report, 2005-12)
   På oppdrag fra Landkreditt har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gjennomført en undersøkelse på driftskredittkonto på basis av driftsgranskingene for 2004. Driftsgranskingsmaterialet for 2004 omfattet ...
  • Eple eller pærer? Aroma eller Gravenstein? – spesialgransking på tre bruk i Hardanger 

   Ommedal, Rune; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi; Sværen, Jon (NILF Notat;2008-3, Research report, 2008-02)
  • Evaluering av kommunale tilskot til landbruket i Sirdal 

   Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2003-5, Research report, 2003-01)
  • Gjeld og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 

   Haukås, Torbjørn; Hovland, Ivar; Olsen, Anastasia (NILF Notat;2009-20, Research report, 2009-12)
   På oppdrag fra Landkreditt har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gjennomført en gjeldsundersøkelse på basis av driftsgranskingene for 2008. Formålet med undersøkelsen er å se på gjeldsforhold og ...
  • Gjeld, driftskreditt og leasing i driftsgranskingsmaterialet for 2006 

   Hovland, Ivar; Olsen, Anastasia; Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2007-18, Research report, 2007-12)
   På oppdrag fra Landkreditt har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gjennomført en gjeldsundersøkelse på basis av driftsgranskingene for 2006. Driftsgranskingsmaterialet for 2006 omfattet i alt 912 bruk ...
  • Gjeldsundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet 2001 

   Haukås, Torbjørn; Hovland, Ivar; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Notat;2002-39, Research report, 2002-11)
  • Gjeldsundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet 2003 

   Haukås, Torbjørn; Hovland, Ivar (NILF Notat;2004-25, Research report, 2004-12)
  • Hest som tilleggsnæring 

   Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi; Lyng, Ane Margrethe (NILF Notat;2009-19, Research report, 2009-12)
   Interessen for bruk av hest til sports- og fritidsaktiviteter er økende i Norge. En vesentlig del av hesteholdet drives med utgangspunkt i landbrukseiendommer, og hestenæring er en viktig del av drifta på mange bruk, enten ...
  • Struktur og økonomi ved frøkontrollvirksomheten 

   Haukås, Torbjørn; Rustad, Lars Johan (NILF Notat;2002-17, Research report, 2002-02)
  • Særtrekk ved vestlandsjordbruket 

   Haukås, Torbjørn; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Notat;2004-4, Research report, 2004-01)
  • Utbyggingsbruk i Hordaland 

   Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2012-3, Research report, 2012-02)
   Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking har på oppdrag frå Storfeprosjektet i Hordaland utført ei undersøking av økonomi og trivsel blant mjølkeprodusentar i Hordaland som har hatt stor utbygging av produksjonen i ...
  • Utbyggingsbruk i Hordaland. Del 2 

   Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2012-16, Research report, 2012-09)
   Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking har på oppdrag frå Storfeprosjektet i Hordaland utført ei oppfølging av eit tidlegare prosjekt. Resultat frå spørjeundersøking, gjennomgang av driftsplanar og rekneskapsresultat ...
  • Verdikjedevurdering i Hordaland 

   Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi; Rye, Rolf (NILF Notat;2006-5, Research report, 2006-01)
   På oppdrag frå Landbruksavdelinga i Hordaland, har NILF utført verdikjedevurdering for to av satsingsområda omtalt i rundskriv av 15. juli 2004 frå Landbruks- og matdepartementet, «Utarbeiding av regionale strategier for ...
  • Verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringar i Hordaland og Sogn og Fjordane 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Solberg, Lars Ragnar; Olsen, Anastasia (NILF Notat;2009-14, Research report, 2009-10)
   Formålet med analysen har vore å vise utviklingstrekk for jordbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane og å kartlegge verdiskaping, omsetning og sysselsetting innan hovudproduksjonane i jordbruket på fylkes- og kommunebasis. ...
  • Verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringar i Rogaland 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2012-19, Research report, 2012-10)
   Det var 7 676 landbrukseigedomar med busetting i Rogaland i 2010. I alt var 32 455 personar busette på ein landbrukseigedom. Frå 2001 til 2010 gjekk talet på jordbruksbedrifter ned frå 5 977 til 4 753. Av desse søkte 4 657 ...
  • Verdiskaping i jordbruket i Aust- og Vest-Agder 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2011-18, Research report, 2011)
   I 2008 berekna NILF verdiskaping frå jordbruk og tilleggsnæringar i Agder-fylka på bakgrunn av data frå 2006. Hovudmålet for dette prosjektet, som er gjennomført i 2011, har vore å oppdatere desse berekningane. Dei oppdaterte ...
  • Verdiskaping i jordbruket i Aust- og Vest-Agder 

   Lyng, Ane Margrethe; Haukås, Torbjørn; Ommedal, Rune (NILF Notat;2008-11, Research report, 2008-04)
   Hovudmålet for dette prosjektet har vore å finne den økonomiske verdiskapinga frå jordbruk og tilleggsnæringar i jordbruksverksemder. Bakgrunnen for prosjektet er at fylkesmannen frå 2005 fekk eit større ansvar med å ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Hordaland 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Olsen, Anastasia; Berger, Marius; Lerfald, Merethe; Alnes, Per Kristian (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   På oppdrag frå Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Østlandsforskning oppdatert verdiskapingsberekningar for jordbruk, skogbruk og ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Sogn og Fjordane 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Olsen, Anastasia; Berger, Marius; Kårstad, Signe; Lerfald, Merethe; Alnes, Per Kristian (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   På oppdrag frå Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Østlandsforskning oppdatert verdiskapingsberekningar for jordbruk, skogbruk og ...
  • Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjonen i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2008 

   Haukås, Torbjørn; Solberg, Lars Ragnar (NILF Notat;2010-10, Research report, 2010-06)