• Bygdenæringer i Norge. Hvordan kan vi få bedre kunnskap om den næringsaktiviteten som foregår på norske gårdsbruk? 

   Knutsen, Heidi; Kårstad, Signe; Øvren, Eva; Moss, Ole Osvald; Bye, Anne Snellingen (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   I Meld. St. 9 (2011–2012) «Landbruks- og matpolitikken» innfører Landbruks- og matdepartementet betegnelsen bygdenæringer om det som tidligere har vært omtalt som tilleggsnæringer, nye næringer, attåtnæringer eller andre ...
  • Frakttilskudd kjøtt – Evaluering 

   Kårstad, Signe; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2013-16, Research report, 2013)
   Formålet med frakttilskudd kjøtt er å virke utjevnende på pris til produsent over ulike avstander mellom husdyrprodusent og slakteri. Det vektlegges at ordningen ikke skal hindre effektiv og miljøvennlig inntransport. Vi ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Sogn og Fjordane 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Olsen, Anastasia; Berger, Marius; Kårstad, Signe; Lerfald, Merethe; Alnes, Per Kristian (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   På oppdrag frå Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Østlandsforskning oppdatert verdiskapingsberekningar for jordbruk, skogbruk og ...
  • Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland. Trendar og økonomisk utvikling 2003–2012. Tabellsamling 2008– 2012 

   Kårstad, Signe; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2014-8, Research report, 2014)
   Driftsgranskingane er ei årleg rekneskapsgransking som omfattar om lag 870 bruk over heile landet. Grunnlagsmaterialet for denne granskinga er omfattande, og mange data vert det ikkje plass til i den landsdekkande ...