• Automatiske melkingssystemer – en gjennomgang av internasjonal forskning og status i Norge 

   Kjesbu, Erland; Flaten, Ola; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2006-6, Research report, 2006-05)
   I automatiske melkingssystemer (AMS) er melkinga fullstendig automatisert. Systemene med enkeltbokser kan melke besetninger på opptil 50-70 kyr med inntil 3 melkinger per dag. Det er også utviklet flerbokssystemer, samt ...
  • Bygdenæringer i Norge. Hvordan kan vi få bedre kunnskap om den næringsaktiviteten som foregår på norske gårdsbruk? 

   Knutsen, Heidi; Kårstad, Signe; Øvren, Eva; Moss, Ole Osvald; Bye, Anne Snellingen (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   I Meld. St. 9 (2011–2012) «Landbruks- og matpolitikken» innfører Landbruks- og matdepartementet betegnelsen bygdenæringer om det som tidligere har vært omtalt som tilleggsnæringer, nye næringer, attåtnæringer eller andre ...
  • Dekningsbidragskalkylar Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 2009/2010 

   Olsen, Anastasia; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2009-9, Research report, 2009-03)
   Dekningsbidragskalkylar for 2009/2010 er utarbeida av NILF, distriktskontoret i Bergen. Kalkylane dekkjer Rogaland og Agder, og er ei oppdatering av tidlegare utgjevne kalkylehefte. Kalkylane er no tekne inn i NILFs ...
  • Dekningsbidragskalkylar Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal 2009/2010 

   Olsen, Anastasia; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2009-10, Research report, 2009-03)
   Dekningsbidragskalkylar for Vestlandet for 2009/2010 er utarbeida av NILF, distriktskontoret i Bergen. Kalkylane dekkjer dei tre vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og er ei oppdatering av tidlegare ...
  • Eple eller pærer? Aroma eller Gravenstein? – spesialgransking på tre bruk i Hardanger 

   Ommedal, Rune; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi; Sværen, Jon (NILF Notat;2008-3, Research report, 2008-02)
  • Evaluering av kommunale tilskot til landbruket i Sirdal 

   Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2003-5, Research report, 2003-01)
  • Gjødselvareforskriften er under revisjon – mulige konsekvenser for jordbruket i Rogaland 

   Knutsen, Heidi; van Zanten Magnussen, Aart (NILF Notat;2011-10, Research report, 2011)
   Rammedirektivet for vann er et av EUs viktigste miljødirektiver og ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Målet med direktivet er å sikre god miljøtilstand for vann i vassdrag, grunnvann og kystvann. For å møte kravene om ...
  • Hest som tilleggsnæring 

   Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi; Lyng, Ane Margrethe (NILF Notat;2009-19, Research report, 2009-12)
   Interessen for bruk av hest til sports- og fritidsaktiviteter er økende i Norge. En vesentlig del av hesteholdet drives med utgangspunkt i landbrukseiendommer, og hestenæring er en viktig del av drifta på mange bruk, enten ...
  • Inn på tunet. Resultater fra en spørreundersøkelse 

   Knutsen, Heidi; Milford, Anna Birgitte (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   I januar/februar 2015 ble det gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant Inn på tunet-bruk som enten er godkjente eller under godkjenning hos Matmerk. Undersøkelsen ble gjennomført som en elektronisk undersøkelse, ...
  • Næringsaktivitet på ulike typer landbrukseiendommer 

   Knutsen, Heidi; Olsen, Anastasia; Paulsen Rye, Siv Karin; Sjelmo, Otto; Spissøy, Arild; Stokke, Kristin (NILF Notat;2008-25, Research report, 2008-12)
   Næringsaktivitet på landbrukseiendommer kan deles i tradisjonelt jord- og skogbruk, annen aktivitet som tar utgangspunkt i eiendommens ressurser i form av arealer, bygninger og jord- og skogbruksmaskiner (tilleggsnæring), ...
  • Samdrifter i mjølkeproduksjonen – resultat frå rekneskapsgransking 2000 og 2001 

   Knutsen, Heidi (NILF Notat;2004-9, Research report, 2004-03)
  • Verdikjedevurdering i Hordaland 

   Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi; Rye, Rolf (NILF Notat;2006-5, Research report, 2006-01)
   På oppdrag frå Landbruksavdelinga i Hordaland, har NILF utført verdikjedevurdering for to av satsingsområda omtalt i rundskriv av 15. juli 2004 frå Landbruks- og matdepartementet, «Utarbeiding av regionale strategier for ...
  • Verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringar i Hordaland og Sogn og Fjordane 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Solberg, Lars Ragnar; Olsen, Anastasia (NILF Notat;2009-14, Research report, 2009-10)
   Formålet med analysen har vore å vise utviklingstrekk for jordbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane og å kartlegge verdiskaping, omsetning og sysselsetting innan hovudproduksjonane i jordbruket på fylkes- og kommunebasis. ...
  • Verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringar i Rogaland 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2012-19, Research report, 2012-10)
   Det var 7 676 landbrukseigedomar med busetting i Rogaland i 2010. I alt var 32 455 personar busette på ein landbrukseigedom. Frå 2001 til 2010 gjekk talet på jordbruksbedrifter ned frå 5 977 til 4 753. Av desse søkte 4 657 ...
  • Verdiskaping i jordbruket i Aust- og Vest-Agder 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2011-18, Research report, 2011)
   I 2008 berekna NILF verdiskaping frå jordbruk og tilleggsnæringar i Agder-fylka på bakgrunn av data frå 2006. Hovudmålet for dette prosjektet, som er gjennomført i 2011, har vore å oppdatere desse berekningane. Dei oppdaterte ...
  • Verdiskaping i jordbruket i Trøndelag 

   Paulsen Rye, Siv Karin; Brunzell, Stefan; Folstad, Kristin Stokke; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2013-4, Research report, 2013)
   Dette notatet presenterer beregninger av verdiskaping og sysselsetting for ulike produksjoner innen jordbruket i Trøndelag på kommunenivå. Omsetning er også beregnet, men kun på fylkesnivå, og fordelt på ulike driftsformer. ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Hordaland 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Olsen, Anastasia; Berger, Marius; Lerfald, Merethe; Alnes, Per Kristian (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   På oppdrag frå Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Østlandsforskning oppdatert verdiskapingsberekningar for jordbruk, skogbruk og ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Sogn og Fjordane 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Olsen, Anastasia; Berger, Marius; Kårstad, Signe; Lerfald, Merethe; Alnes, Per Kristian (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   På oppdrag frå Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Østlandsforskning oppdatert verdiskapingsberekningar for jordbruk, skogbruk og ...
  • Verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Buskerud. Beregninger basert på 2011-tall 

   Knutsen, Heidi; Lerfald, Merethe; Øvren, Eva; Paulsen Rye, Siv Karin; Alnes, Per Kristian (NILF Notat;2013-14, Research report, 2013)
   Prosjektets formål har vært å øke kunnskapen om hvordan landbruk gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i landbruksvirksomhet og øvrig virksomhet i Buskerud. Dette er blant annet gjort gjennom kartlegging av ...
  • Verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Telemark. Beregninger basert på 2011-tall 

   Knutsen, Heidi; Lerfald, Merethe; Øvren, Eva; Paulsen Rye, Siv Karin; Alnes, Per Kristian (NILF Notat;2013-13, Research report, 2013)
   Prosjektets formål har vært å øke kunnskapen om hvordan landbruk gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i landbruksvirksomhet og øvrig virksomhet i Telemark. Dette er blant annet gjort gjennom kartlegging av ...