• Driftsgranskingane 100 år. Litt om jordbruket i 1910 og det første rekneskapsopplegget 

   Hegrenes, Agnar (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2014)
   Formålet med dette notatet er å sjå på utforminga av det rekneskapsopplegget som Håkon Five utvikla rundt 1910. Bakgrunn for notatet, formål og problemstillingar er nærare omtala i kapittel 1. Håkon Fives argument for å ...
  • Kriteriebasert fordeling av fylkesvise BU-midler. Forslag til fordelingsmodell 

   Sørbye, Stine Evensen; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2014-1, Research report, 2014)
   BU-midlene inngår som ressurser for de såkalte regionale næringsprogrammene (RNP), og er LMDs viktigste økonomiske virkemiddel for å nå målet om næringsutvikling i og i tilknytning til landbruket. Fylkesmannen, Innovasjon ...
  • Oppdatering av tallgrunnlaget for beregning av rovdyr- erstatninger 

   Holien, Svein Olav; Stornes, Ole Kristian; Ystad, Eystein (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2014)
   I 1998 gjennomførte Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) en analyse av kostnader i saueholdet i forbindelse med tap til fredet rovvilt. Sommeren 2014 ble NILF bedt av Miljødirektoratet om å foreta en ...
  • Produktivitetsutvikling i norsk jordbruk 1990–2009. Analyse basert på jordbrukets totalrekneskap 

   Hegrenes, Agnar (NILF Notat;2010-14, Research report, 2010-11)
   Dette notatet er ein del av det strategiske programmer Produktivitet og konkurranseevne i jordbruket – Samanlikning av Noreg og Finland. Programmet er finansiert av Noregs forskingsråd. Formålet med dette notatet er å ...
  • Verdiskaping i jordbruket i Trøndelag 

   Paulsen Rye, Siv Karin; Brunzell, Stefan; Folstad, Kristin Stokke; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2013-4, Research report, 2013)
   Dette notatet presenterer beregninger av verdiskaping og sysselsetting for ulike produksjoner innen jordbruket i Trøndelag på kommunenivå. Omsetning er også beregnet, men kun på fylkesnivå, og fordelt på ulike driftsformer. ...
  • Verdiskaping og sysselsetting av landbruket i Troms 

   Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2014-4, Research report, 2014)
   Hensikten med dette notatet har vært å vise hvor stor verdiskaping jordbruket i Troms står for. Tall for produksjonsinntektene og sysselsettingen er også med på å beskrive jordbrukets betydning i fylket. De samlede ...
  • Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Nord-Trøndelag 

   Kjesbu, Erland; Sjelmo, Otto; Holien, Svein Olav (NILF Notat;2006-11, Research report, 2006-05)
   Hensikten med prosjektet har vært å beregne jordbrukets omsetning, verdiskaping og sysselsetting på kommunenivå i Nord-Trøndelag fylke. Videre har det vært en målsetting å videreutvikle beregningsmodellen slik at den kan ...
  • Verdiskaping og sysselsetting i pelsdyrnæringen i Sør-Tøndelag 

   Sjelmo, Otto (NILF Notat;2006-16, Research report, 2006-11)
   Hovedmålsettingen for prosjektet har vært å beregne verdiskaping og sysselsetting i pelsdyrnæringen i Sør-Trøndelag fylke. Prosjektet har også hatt som målsetting å se på hvilke datakilder som finnes for driftsøkonomiske ...
  • Verdiskapingen og sysselsettingen av jordbruket i Finnmark 

   Stornes, Ole Kristian (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2014)
   Hensikten med dette notatet har vært å vise hvor stor verdiskaping jordbruket i Finnmark står for. Tall for produksjonsinntektene og sysselsettingen er også med på å beskrive jordbrukets betydning i fylket. De samlede ...
  • Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland. Trendar og økonomisk utvikling 2003–2012. Tabellsamling 2008– 2012 

   Kårstad, Signe; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2014-8, Research report, 2014)
   Driftsgranskingane er ei årleg rekneskapsgransking som omfattar om lag 870 bruk over heile landet. Grunnlagsmaterialet for denne granskinga er omfattande, og mange data vert det ikkje plass til i den landsdekkande ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 2002–2011. Tabellsamling 2007–2011 

   Staven, Kjell; Holien, Svein Olav; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin; Knutsen, Inger Sofie Murvold (NILF Notat;2013-8, Research report, 2013)
   «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er en årlig regnskapsundersøkelse, der det på landsbasis er med omlag 850 gardsregnskap hvert år. Trøndelag har de siste årene vært representert med ca. 130 bruk. I tillegg til ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 2003–2012. Tabellsamling 2008–2012 

   Staven, Kjell; Ystad, Eystein; Holien, Svein Olav; Paulsen Rye, Siv Karin; Knutsen, Inger Sofie Murvold (NILF Notat;2014-6, Research report, 2014)
   Trønderske bønder økte sine produksjonsinntekter i 2012. Årets resultat er det beste på fem år når det gjelder familiens arbeidsfortjeneste per årsverk i de fleste driftsformer. Størst inntektsøkning hadde brukene med ...