• Betydningen av landbruket for verdiskaping og sysselsetting i Nord-Norge 

   Stornes, Ole Kristian; Køhn, Espen; Grevsrud, Reidun (NILF Notat;2005-8, Research report, 2005-06)
  • Landbrukets rolle og framtid i distriktspolitisk sammenheng 

   Nersten, Nils Kristian; Hegrenes, Agnar (NILF Notat;2003-26, Research report, 2003-09)
  • Oppdatering av tallgrunnlaget for beregning av rovdyr- erstatninger 

   Holien, Svein Olav; Stornes, Ole Kristian; Ystad, Eystein (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2014)
   I 1998 gjennomførte Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) en analyse av kostnader i saueholdet i forbindelse med tap til fredet rovvilt. Sommeren 2014 ble NILF bedt av Miljødirektoratet om å foreta en ...
  • Pelsdyrholdet i Norge – utvalgte emner 

   Hovland, Ivar (NILF Notat;2008-18, Research report, 2008-10)
   På oppdrag fra Dyrevernalliansen og Dyrebeskyttelsen i Norge har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gjennomført en undersøkelse av pelsdyrnæringen. Undersøkelsen er i hovedsak basert på data fra ...
  • Verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringar i Hordaland og Sogn og Fjordane 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Solberg, Lars Ragnar; Olsen, Anastasia (NILF Notat;2009-14, Research report, 2009-10)
   Formålet med analysen har vore å vise utviklingstrekk for jordbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane og å kartlegge verdiskaping, omsetning og sysselsetting innan hovudproduksjonane i jordbruket på fylkes- og kommunebasis. ...
  • Verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringar i Rogaland 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2012-19, Research report, 2012-10)
   Det var 7 676 landbrukseigedomar med busetting i Rogaland i 2010. I alt var 32 455 personar busette på ein landbrukseigedom. Frå 2001 til 2010 gjekk talet på jordbruksbedrifter ned frå 5 977 til 4 753. Av desse søkte 4 657 ...
  • Verdiskaping i jordbruket i Aust- og Vest-Agder 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2011-18, Research report, 2011)
   I 2008 berekna NILF verdiskaping frå jordbruk og tilleggsnæringar i Agder-fylka på bakgrunn av data frå 2006. Hovudmålet for dette prosjektet, som er gjennomført i 2011, har vore å oppdatere desse berekningane. Dei oppdaterte ...
  • Verdiskaping i jordbruket i Aust- og Vest-Agder 

   Lyng, Ane Margrethe; Haukås, Torbjørn; Ommedal, Rune (NILF Notat;2008-11, Research report, 2008-04)
   Hovudmålet for dette prosjektet har vore å finne den økonomiske verdiskapinga frå jordbruk og tilleggsnæringar i jordbruksverksemder. Bakgrunnen for prosjektet er at fylkesmannen frå 2005 fekk eit større ansvar med å ...
  • Verdiskaping i jordbruket i Trøndelag 

   Paulsen Rye, Siv Karin; Brunzell, Stefan; Folstad, Kristin Stokke; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2013-4, Research report, 2013)
   Dette notatet presenterer beregninger av verdiskaping og sysselsetting for ulike produksjoner innen jordbruket i Trøndelag på kommunenivå. Omsetning er også beregnet, men kun på fylkesnivå, og fordelt på ulike driftsformer. ...
  • Verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Buskerud. Beregninger basert på 2011-tall 

   Knutsen, Heidi; Lerfald, Merethe; Øvren, Eva; Paulsen Rye, Siv Karin; Alnes, Per Kristian (NILF Notat;2013-14, Research report, 2013)
   Prosjektets formål har vært å øke kunnskapen om hvordan landbruk gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i landbruksvirksomhet og øvrig virksomhet i Buskerud. Dette er blant annet gjort gjennom kartlegging av ...
  • Verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Telemark. Beregninger basert på 2011-tall 

   Knutsen, Heidi; Lerfald, Merethe; Øvren, Eva; Paulsen Rye, Siv Karin; Alnes, Per Kristian (NILF Notat;2013-13, Research report, 2013)
   Prosjektets formål har vært å øke kunnskapen om hvordan landbruk gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i landbruksvirksomhet og øvrig virksomhet i Telemark. Dette er blant annet gjort gjennom kartlegging av ...
  • Verdiskaping i Møre og Romsdal 

   Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Notat;2012-20, Research report, 2012-11)
   Dette notatet presenterer beregninger av verdiskaping og sysselsetting for ulike produksjoner innen jordbruket i Møre og Romsdal på kommunenivå. Omsetning er også beregnet, men kun på fylkesnivå, og fordelt på ulike ...
  • Verdiskaping og sysselsetting av landbruket i Troms 

   Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2014-4, Research report, 2014)
   Hensikten med dette notatet har vært å vise hvor stor verdiskaping jordbruket i Troms står for. Tall for produksjonsinntektene og sysselsettingen er også med på å beskrive jordbrukets betydning i fylket. De samlede ...
  • Verdiskaping og sysselsetting i Hedmarksjordbruket 

   Lien, Gudbrand; Skarsem, Knut; Ørbeck, Morten; Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2004-10, Research report, 2004-03)
  • Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Møre og Romsdal 

   Kjesbu, Erland; Sjelmo, Otto (NILF Notat;2007-10, Research report, 2007-06)
   Dette notatet presenterer beregninger av omsetning, verdiskaping og sysselsetting for ulike produksjoner innen jordbruket i Møre og Romsdal på kommunenivå. Videre har det vært en målsetting å tilpasse beregningsmodellen ...
  • Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Nord-Trøndelag 

   Kjesbu, Erland; Sjelmo, Otto; Holien, Svein Olav (NILF Notat;2006-11, Research report, 2006-05)
   Hensikten med prosjektet har vært å beregne jordbrukets omsetning, verdiskaping og sysselsetting på kommunenivå i Nord-Trøndelag fylke. Videre har det vært en målsetting å videreutvikle beregningsmodellen slik at den kan ...
  • Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Sør-Trøndelag 

   Sjelmo, Otto; Holien, Svein Olav; Skarsem, Knut (NILF Notat;2005-12, Research report, 2005-11)
   Siktemålet med dette notatet har vært å vise jordbrukets bidrag til verdiskaping og sysselsetting på kommunenivå i Sør-Trøndelag fylke. I den sammenhengen har det også vært viktig å vise sårbarheten for endringer i ...
  • Verdiskaping og sysselsetting i pelsdyrnæringen i Sør-Tøndelag 

   Sjelmo, Otto (NILF Notat;2006-16, Research report, 2006-11)
   Hovedmålsettingen for prosjektet har vært å beregne verdiskaping og sysselsetting i pelsdyrnæringen i Sør-Trøndelag fylke. Prosjektet har også hatt som målsetting å se på hvilke datakilder som finnes for driftsøkonomiske ...
  • Verdiskaping og sysselsetting i tilleggsnæring i Trøndelag 

   Sjelmo, Otto; Stokke, Kristin; Paulsen Rye, Siv Karin; Kjesbu, Erland (NILF Notat;2006-9, Research report, 2006-05)
   Hovedmål for dette prosjektet har vært å finne den økonomiske verdiskapingen og sysselsettingen i tilleggsnæringer i trøndelagsfylkene. Målet har også vært å se på hvilke driftsformer innen tilleggsnæringer som er av størst ...
  • Verdiskapingen og sysselsettingen av jordbruket i Finnmark 

   Stornes, Ole Kristian (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2014)
   Hensikten med dette notatet har vært å vise hvor stor verdiskaping jordbruket i Finnmark står for. Tall for produksjonsinntektene og sysselsettingen er også med på å beskrive jordbrukets betydning i fylket. De samlede ...