Now showing items 52-71 of 120

  • Merian (Oreganum majorana), prøvedyrking 1999-2004 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;9(118) 2005, Research report, 2005)
   Åtte navnesortar og tre frøparti av merian vart prøvde ut ved Planteforsk Kise og ein del andre stader i åra 1999 til 2004. Merian må dyrkast som eittårig plante i Norge. Unge stilkar og blad, både friske og tørka, blir ...
  • Mg-mangel 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101F) 2003, Research report, 2003)
   Magnesiummangel fører til store skadar på ulike bartre-artar. I nokre felt med lawsonsypress (Chamaecyparis lawsoniana) er skadane så omfattande at baret ikkje er salsvare. Også i mange juletrefelt, spesielt i nordmannsedelgran ...
  • Minerfluer på korn og gras 

   Andersen, Arild (Grønn kunnskap e;7(117) 2003, Research report, 2003)
   Artikkelen beskriver arter, utbredelse, utseende, biologi, vertplanter, skadeomfang, bekjempelse for forskjellige minerfluer som går på korn og gras. Artikkelen er en revidert utgave av Småskrift 9/89.
  • Nectria spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101S) 2003, Research report, 2003)
   Ulike artar innan soppslekta Nectria er vanleg på mange ulike grøntanleggsplanter her i landet. Både bar- og lauvtre kan verta angrepne, og då særleg etter at plantene er såra ved skjering/klypping. Soppen kan gi sprukken ...
  • Nematodeproblem og jordtrøtthet i frukt 

   Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;8(103) 2004, Research report, 2004)
   Nematoder er en av flere faktorer under benevnelsen jordtrøtthet. I Norge finnes det i dag ikke godkjente kjemiske plantevernmidler til bekjempelse av nematoder. Bruk av biologiske metoder kan være en løsning. Innen ...
  • Nematoder på frukttrær. En pilotstudie, og noen tiltak 

   Magnusson, Christer; Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;7(132) 2003, Research report, 2003)
   Frukttrær er en langsiktig kultur, hvor angrep av planteparasittære nematoder kan føre til avlingstap og tredød. Nematodenes effekter på frukttrær beror av nematodeartenes oppformeringsevne og skadelighet på det aktuelle ...
  • Nematoder som nyttedyr i jordbærproduksjon 

   Salinas, Solveig Haukeland (Grønn kunnskap e;7(128) 2003, Research report, 2003)
   Nyttenematoder (insektpatogene nematoder: Steinernema og Heterorhabditis) kan brukes til mikrobiologisk bekjempelse av insektskadedyr. I dag finnes nematodene på markedet og brukes mest mot hærmygg i veksthus. I Norge er ...
  • Nytteorganismer mot hærmygg i julestjerne 

   Sundbye, Anette; Johansen, Nina S (Grønn kunnskap e;7(116) 2003, Research report, 2003)
   Hærmygg (Sciaridae spp.) kan være et stort problem i dyrking av julestjerne. Per i dag finnes det ingen godkjente kjemiske midler som har tilfredsstillende virkning. Aktuelle biologiske bekjempelsesmidler er nematoder ...
  • Pestalotiopsis spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101J) 2003, Research report, 2003)
   Soppen Pestalotiopsis spp. er svært vanleg her i landet, spesielt på ulike bartre. Denne soppen vert ofte omtala som ein sekundær skadegjerar, men spesielt på ulike sypressartar, tyder mykje på at Pestalotiopsis er ein ...
  • Phaeocryptopus nudus 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101C) 2003, Research report, 2003)
  • Phomopsis spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101A) 2003, Research report, 2003)
  • Phytophthora spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101G) 2003, Research report, 2003)
   Algesoppartar innan slekta Phytophthora gjer stor skade i norske planteskular, klyppegrøntfelt, parkar, anlegg og privathagar. Lawsonsypress er spesielt utsett for denne skadegjeraren.
  • Pithya cupressina (oransje greinbeger) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101T) 2003, Research report, 2003)
   Pithya cupressina (oransje greinbeger) er ein sjeldan sopp som er på lista over truga artar i Noreg. I 2001 vart denne soppen funnen på ein prøve av Juniperus x media ’Mint Julep’ i Ås kommune.
  • Polyfage predatorer i jordbruksområder 

   Andersen, Arild (Grønn kunnskap e;7(114) 2003, Research report, 2003)
   Mange insektgrupper inneholder rovdyr som er nyttige i jordbruksområder ved å spise skadedyr. Mest kjent er vel marihøner, som er spesialister på å spise bladlus. De er fargerike og dagaktive, noe som gjør at vi lett blir ...
  • Potensial for dyrking av fôrmais i Noreg 

   Bakken, Anne Kjersti; Nesheim, Lars; Harbo, Olav; Johansen, Astrid; Wikmark, Thorbjørn (Grønn kunnskap e;9(106) 2005, Research report, 2005)
   Ulike sortar av fôrmais vart i åra 2002-2004 dyrka i forsøk på Jæren og ved Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag. I to av åra vart plastdekke frå våren av lagt inn som forsøksfaktor. På grunnlag av oppnådd avlingsmengde og ...
  • Produksjon av proteinråvarer til økologisk kraftfôr 

   Olberg, Ellen Kristine; Strøm, Turid; Rogneby, Thor Johannes; Abrahamsen, Unni; Eltun, Ragnar (Grønn kunnskap e;9(104) 2005, Research report, 2005)
   Det er skrevet en rapport om dyrking og bruk av proteinråvarer i økologisk landbruk. Proteinvekster som erter, lupin, åkerbønne og rybs/raps er aktuelle fôrmidler både til drøvtyggere, fjørfe og gris. Proteinbehovet til ...
  • Pucciniastrum epilobii (edelgranrust) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101U) 2003, Research report, 2003)
   Edelgranrust er sjeldan eit stort problem i juletrefelt, men det er registrert ein del skade på nordmannsedelgran. Angrepne nåler vert brune, krøllar seg og fell av, og toppskota kan verta skeive. Denne rustsoppen har ...
  • Rasjonelle opplegg for høsting av urter til ulike markeder. En oversikt over teknisk utstyr, resultat og erfaringer 

   Dragland, Steinar (Grønn kunnskap e;8(120F) 2004, Research report, 2004)
   Artikkelen er skrevet som bakgrunn for innlegg på Nordisk konferanse om produksjon, foredling og salg av urter, Hamar, 23.-24. aug. 2004. Sammendrag fra Planteforsk Grønn forskning nr 30, 2002, 25 sider.
  • Redusert jordarbeiding til høstkorn 

   Bakkegard, Mikkel; Lindemark, Per Ove; Strand, Einar; Tørresen, Kirsten (Grønn kunnskap e;9(116) 2005, Research report, 2005)
   Redusert jordarbeiding til høstkorn er lite utbredt i Norge. Forsøk viser imidlertid at det er fullt mulig å få dette til. Håndtering av fersk halm stiller imidlertid krav til utstyret som skal benyttes. Ved direktesåing ...
  • Registreringer av biologiske verdier på Rinnleiret og utkast til skjøtselsplan for Rinnleiret naturreservat, Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag 

   Bele, Bolette; Thingstad, Per Gustav; Norderhaug, Ann (Grønn kunnskap e;9(120) 2005, Research report, 2005)
   Strandengområdene på Rinnleiret er av internasjonal til nasjonal verdi i forhold til botaniske og ornitologiske kvaliteter. Deler av Rinnleiret ble endelig fredet som naturreservat i 1995 og verneområdet har store ...