• Populasjonsovervåking av sopp 

   Venn, Kåre; Fossdal, Carl Gunnar (Others, 2007)
   En systematisk overvåking av utvalgte sopparter kan gjøres ved å utvikle et system med fangst av soppsporer i volumetriske luftprøvetakere og påfølgende identifikasjon og kvantifisering ved hjelp av DNA-baserte metoder. ...
  • Et landskap i endring 

   Dramstad, Wenche (Others, 2007)
   At jordbrukslandskapet i Norge forandrer seg er ikke noe nytt fenomen. Faktum er at dette nærmest har vært en kontinuerlig prosess med ulike faser opp gjennom historien. I enkelte perioder, som for eksempel i årene først ...
  • Fjernmåling av skogens helsetilstand 

   Solberg, Svein; Tømmervik, Hans (Others, 2007)
   Fjernmåling er en metode som har et stort potensial når det gjelder overvåking av skogens helsetilstand, men metodeutvikling er nødvendig. Heldekkende, årlig overvåking av skogarealet kan gjennomføres ved hjelp av ...
  • Strategier for økt avvirkning. Gjennomgang av LMD-prosjektet for Vestlandet 

   Lileng, Jørn Kristian (Viten fra Skog og landskap;2/07, Conference object, 2007)
  • Registreringer av skogskader på permanente felt 

   Solberg, Svein (Others, 2007)
   I Norge har vi hatt overvåking av skogens helsetilstand på permanente felt i over 20 år. En del av disse registreringene kan være av verdi også for en overvåking av skogskader relatert til klimaeendringer, og en videreføring ...
  • Soppsykdommer 

   Venn, Kåre (Viten fra Skog og landskap;3/07, Research report, 2007)
  • Skadegjørere i juletrenæringen – tilfelle sibirsk edelgranlus 

   Thunes, Karl Hilding (Journal article, 2007)
  • Gjengroing - Kan god skjøtsel og riktig bruk gi fornuftig ressursutnytting? 

   Gjølsjø, Simen; Kjøstelsen, Leif (Others, 2007)
   Skog og landskap utførte i 2005 studier av uttak av virke i kulturlandskap. Studiene ble gjort i Arendal kommune. En utfordring med å avvirke trær med små dimensjoner er å finne kostnadseffektive metoder. Bruk av hogstmaskin ...
  • Gjengroing av kulturlandskapet - Konsekvenser for biologisk mangfold? 

   Blom, Hans H. (Others, 2007)
   Gjengroing av kulturlandskapet er antatt å være den pågående prosess som har størst innvirkning på det biologiske mangfoldet i Norge. Fokus på kulturmarksartene har økt sterkt i løpet av de siste 20 år, og den gjengse ...
  • Klimascenarier 

   Hansen-Bauer, Inger; Haugen, Jan Erik (Viten fra Skog og landskap;3/07, Research report, 2007)
  • Skogen i Norge. Statistikk over skogforhold og skogressurser i Norge registrert i perioden 2000-2004 

   Larsson, John Y.; Hylen, Gro (Viten fra Skog og landskap;1/07, Research report, 2007-02)
  • Effekter av klimaendring på skogens helsetilstand, og aktuelle overvåkingsmetoder 

   Solberg, Svein; Dalen, Lars Sandved (Viten fra Skog og landskap;3/07, Research report, 2007-05)
   I følge FNs klimapanel vil økte konsentrasjoner av drivhusgasser i atmosfæren føre til en global oppvarming på mellom 1,4 og 5,8 ºC fra 1990 til 2100. Oppvarmingen medfører en økning i nedbør. Det ventes imidlertid store ...
  • Trevirke - brennverdier og energitetthet 

   Belbo, Helmer; Gjølsjø, Simen (Viten fra Skog og landskap;01/08, Research report, 2008-10)
   Bruken av bioenergi kommer til å øke betraktelig i årene som kommer. Politisk ligger det målsettinger om en dobling av bruken i løpet av 12 år, og utbyggingstakten i fjernvarmesektoren er nær femdoblet siste fem år. Mange ...
  • Økologiske egenskaper for noen utvalgte introduserte bartreslag i Norge 

   Øyen, Bernt-Håvard; Andersen, Heidi Lie; Myking, Tor; Nygaard, Per Holm; Stabbetorp, Odd Egil (Viten fra Skog og landskap;01/09, Research report, 2009-03)
   Økologisk kunnskap for et utvalg av introduserte bartrær er sammenstilt som et grunnlag for senere risikovurderinger. Bartreslagene har blitt plassert inn i såkalte profilskjema for å kunne vurdere hvorvidt deres egenskaper ...
  • Mapping and Monitoring of Nordic Vegetation and Landscapes 

   Bryn, Anders; Dramstad, Wenche; Fjellstad, Wendy Jane (Viten fra Skog og landskap;1/10, Research report, 2010)