Now showing items 3-22 of 110

  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2012 

   Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2014)
   Det ble i 2012 dyrket vårhvete på feltet. Det høstpløyes hvert år. Tilførte gjødselmengder i 2012 var på omtrent samme nivå som i tidligere år med hvete. Tapene av fosfor (21 g/daa) og suspendert stoff (7 kg/daa) var, som ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2013 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2014 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2016)
   Det ble i 2014 dyrket potet i Bye-feltet. All gjødsling var i form av mineralgjødsel, og det ble tilført noe mindre av både nitrogen og fosfor enn tidligere år med poteter. Feltet høstpløyes hvert år. Fosfortapet var lavt ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2015 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2017)
   Det ble i 2015 dyrket vårhvete i Bye-feltet. Det ble gjødslet med både mineralgjødsel og husdyrgjødsel dette året. Nitrogentilførselen (18,7 kg/daa) lå betydelig over gjennomsnittet til høsthvete for perioden 1990–2014 ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Heiabekken 2011. Korn, grønnsaker og potet i Østfold 

   Bechmann, Marianne (Research report, 2011)
   I 2011 ble det i gjennomsnitt tilført 15 kg nitrogen og 1,9 kg fosfor per dekar jordbruksareal. Det har vært en stor reduksjon (60 %) i fosforgjødslingen i feltet siden 2007, blant annet på grunn av redusert potetproduksjon. ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Heiabekken 2012. Korn, grønnsaker og potet i Østfold 

   Bechmann, Marianne (Research report, 2012)
   Det har vært en stor reduksjon (60 %) i fosforgjødslingen i nedbørfeltet til Heiabekken siden 2008, blant annet på grunn av redusert potetproduksjon. Men i bekken var det svært høye konsentrasjoner av næringsstoffer i ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Heiabekken 2013 

   Øgaard, Anne Falk (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Heiabekken 2014 

   Øgaard, Anne Falk (Research report, 2016)
   I gjennomsnitt ble det gjødslet med 16,4 kg nitrogen og 2,6 kg fosfor per dekar jordbruksareal i 2014. En større andel fosforkrevende vekster i 2014 ga en økning i fosforgjødslingen sammenlignet med de tre foregående årene. ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Heiabekken 2015 

   Stenrød, Marianne (Research report, 2017)
   I gjennomsnitt ble det gjødslet med 13,7 kg nitrogen og 1,7 kg fosfor per dekar jordbruksareal i 2015, noe som var på nivå med perioden etter 2008. I bekken er det høye konsentrasjoner av næringsstoffer. Konsentrasjonen ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Hotranfeltet 2011 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2013)
   Dyrket areal i nedbørfeltet til Hotran domineres av kornproduksjon, med betydelig innslag av eng og beite. Årsmiddelkonsentrasjonene av fosfor og partikler i 2011/12 var på henholdsvis 663 μg/l og 555 mg/l. Dette er de ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Hotranfeltet 2012 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2014)
   Dyrket areal i nedbørfeltet til Hotran domineres av kornproduksjon, med betydelig innslag av eng og beite. Årsmiddelkonsentrasjonene av totalfosfor og suspendert stoff i 2012/2013 var på henholdsvis 425 μg/L og 274 mg/L, ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Hotranfeltet 2013 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Hotranfeltet 2014 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2016)
   Hotranfeltet ligger i Levanger kommune i Nord-Trøndelag. Det totale arealet er på 20 000 daa mens jordbruksareal utgjør 11 500 daa. Dyrket areal er dominert av korndyrking (53 %) med bygg som viktigste kornvekst. Stubbareal ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Hotranfeltet 2015 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2017)
   Hotranfeltet ligger i Levanger kommune i Nord-Trøndelag. Det totale arealet er på 20 000 daa mens jordbruksarealet utgjør 11 500 daa. Dyrket areal er dominert av korndyrking (55 %), særlig bygg. Stubbareal gjennom vinteren ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2011 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2013)
   Det ble dyrket korn på 66 % av jordbruksarealet, mens gras og grønnfôr utgjorde 27 % i 2011. Totale gjødseltilførsler i 2011 var betydelig over gjennomsnitt for perioden 1991-2010. Andelen av mineralgjødsel er redusert, ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2012 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2014)
   Det ble dyrket korn på 69 % av arealet, mens gras og grønnfôr utgjorde 23 %. Totale gjødseltilførsler i 2012 var litt mindre enn gjennomsnitt for perioden 1991-2011. Andelen av mineralgjødsel er økt noe i 2012, mens bruk ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2013 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2014 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2016)
   Det dyrkes stort sett korn og gras i feltet, og i 2014 var det korn på 66 % og gras på 31 % av jordbruksarealet. Det ble i gjennomsnitt gjødslet med 17,5 kg N/daa og 2,5 kg P/daa, som er noe mer nitrogen og noe mindre ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2015 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2017)
   Det dyrkes stort sett korn og gras i feltet, og i 2015 var det korn på 67 % og gras på 26 % av jordbruksarealet. Det ble i gjennomsnitt gjødslet med 16,9 kg N/daa og 3,4 kg P/daa, som er noe mer nitrogen og også fosfor enn ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2011 

   Hauken, Marit (Research report, 2013)
   Dyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. Vinteren 2011/2012 overvintret 70 % av kornarealene i stubb, hvilket er om lag som gjennomsnittet. I 2011 ble det gjødslet med lite fosfor i forhold til tidligere år i ...