• Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2015 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2017)
   Skuterudfeltet er dominert av korndyrking. I 2015/2016 var årstemperaturen (6,7 °C) høyere enn normaltemperaturen (5,3 °C). Årsnedbøren (1139 mm) var høyere enn normal årsnedbør (785 mm), og årsavrenningen (658 mm) var ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Timebekken 2011 

   Hauken, Marit (Research report, 2013)
   Dyrket mark i Timefeltet er dominert av eng. I 2011 ble det gjødslet med 4,7 kg fosfor per dekar, hvorav 0,4 kg per dekar var mineralgjødsel. Det representerer en liten økning i forhold til året før. Det var mye nedbør og ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Timebekken 2012 

   Hauken, Marit (Research report, 2014)
   Dyrket mark i Timefeltet er dominert av eng. I 2012 ble det gjødslet med 4,9 kg fosfor per dekar, noe som er en liten økning fra året før. Kun 0,1 kg per dekar av det tilførte fosforet var fra mineralgjødsel. Året 2012/2013 ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Timebekken 2013 

   Hauken, Marit (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Timebekken 2014 

   Hauken, Marit (Research report, 2016)
   Dyrket mark i Timefeltet er dominert av eng. I 2014 ble det gjødslet med 4,4 kg fosfor per dekar, som tilsvarer gjennomsnittet for overvåkingsperioden. Det ble ikke tilført fosfor med mineralgjødsel. Overvåkingsåret 2014/2015 ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Timebekken 2015 

   Skaalsveen, Kamilla (Research report, 2017)
   Dyrket mark i Timefeltet er dominert av eng. I 2015 ble det gjødslet med 5 kg fosfor per dekar jordbruksareal, hvorav 90 % kom fra husdyrgjødsel. I løpet av overvåkingsåret 2015/2016 ble det registrert 1131 mm nedbør, ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2011 

   Bechmann, Marianne (Research report, 2013)
   I 2011 var både nitrogengjødslingen (17,1 kg/daa) og fosforgjødslingen (3,8 kg/ daa) lav sammenlignet med tidligere i overvåkingsperioden. Det var forholdsvis stor avrenning i dette rapporteringsåret, men tapene av partikler ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2012 

   Bechmann, Marianne (Research report, 2014)
   I Vasshaglona blir det dyrket potet og grønnsaker på om lag halvparten av arealet. I 2012 var den gjennomsnittlige nitrogen- (19,5 kg/daa) og fosforgjødslingen (4,8 kg/ daa) på nivå med gjennomsnittet for overvåkingsperioden. ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2013 

   Øgaard, Anne Falk (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2014 

   Øgaard, Anne Falk (Research report, 2016)
   I gjennomsnitt ble det tilført 23,6 kg nitrogen og 7,1 kg fosfor per dekar jordbruksareal i 2014. Dette er en del mer enn gjennomsnittet for overvåkingsperioden. En større andel av arealet ble jordarbeidet på høsten ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2015 

   Bechmann, Marianne (Research report, 2017)
   I gjennomsnitt ble det tilført 20 kg nitrogen og 5,7 kg fosfor per dekar jordbruksareal i 2015. Dette er om lag som gjennomsnittet for overvåkingsperioden. Arealet med korn og potet har økt de siste årene. Gjennomsnittlig ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbu-feltet 2012 

   Fystro, Gustav; Pedersen, Rikard (Research report, 2014)
   Dyrket mark i Volbu-feltet benyttes hovedsakelig til grasdyrking (78 %) med mjølkeku og storfe som de viktigste husdyrslagene. Husdyrtallet er kraftig redusert over den siste 10-årsperioden. Både husdyrgjødselmengder og ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbufeltet 2011 

   Fystro, Gustav; Hauken, Marit (Research report, 2013)
   Dyrket mark i nedbørfeltet benyttes hovedsakelig til grasdyrking (84 %), og mjølkeku og sau er de viktigste husdyrslagene. Husdyrtallet er kraftig redusert over den siste 10-årsperioden. Både husdyrgjødselmengder og ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbufeltet 2013 

   Fystro, Gustav; Hauken, Marit (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbufeltet 2014 

   Lunnan, Tor; Hauken, Marit (Research report, 2016)
   Dyrket mark i Volbufeltet benyttes hovedsakelig til grasdyrking (83 %) med mjølkeku, storfe og sau som de viktigste husdyrslagene i 2014/2015. Husdyrtallet er kraftig redusert over den siste 10-årsperioden. Både ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbufeltet 2015 

   Lunnan, Tor; Skaalsveen, Kamilla (Research report, 2017)
   Dyrket mark i Volbufeltet benyttes hovedsakelig til grasdyrking (90 %) med mjølkeku, storfé og sau som de viktigste husdyrslagene i 2015/2016. Husdyrtallet er kraftig redusert over den siste 10-årsperioden. Både ...
  • Gjødslingspraksis ved bruk av husdyrgjødsel. Resultater fra fire nedbørfelt i JOVA-programmet 

   Øgaard, Anne Falk (Bioforsk rapport;3(60) 2008, Research report, 2008-05-30)
   Gjødslingspraksis ved bruk av husdyrgjødsel er undersøkt i fire av feltene i det nasjonale Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Tilført mengde fosfor til eng og bygg var til dels betydelig over anbefalt ...
  • Hobølelva 2010 

   Stenrød, Marianne (Research report, 2012)
   Nedbørfeltet til Hobølelva er 331 km2, og i jordbruket er det kornproduksjon som dominerer. Overvåkingen har pågått siden 1997. Det ble påvist plantevernmidler i 5 av 11 prøver i 2010, til sammen 14 funn. Ingen funn var ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket JOVA. Bye 2010 

   Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2012)
   Det ble i 2010 dyrket høsthvete på feltet. Det høstpløyes hvert år. Tilførte gjødselmengder i 2010 var mindre enn noen gang tidligere i måleperioden. Tapene av fosfor og suspendert stoff var, som i de fleste av de tidligere ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket JOVA. Hotranelva 2009 

   Rød, Line Meinert; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav; Bechmann, Marianne; Paulsen, Leif Inge (Research report, 2011)
   Dyrket areal i nedbørfeltet til Hotran domineres av kornproduksjon, med betydelig innslag av eng og beite. Konsentrasjoner målt i Hotranelva viser at elva er preget av høye nivåer med fosfor, nitrogen og særlig partikler. ...