Now showing items 51-70 of 110

  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2015 

   Bechmann, Marianne (Research report, 2017)
   I gjennomsnitt ble det tilført 20 kg nitrogen og 5,7 kg fosfor per dekar jordbruksareal i 2015. Dette er om lag som gjennomsnittet for overvåkingsperioden. Arealet med korn og potet har økt de siste årene. Gjennomsnittlig ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbu-feltet 2012 

   Fystro, Gustav; Pedersen, Rikard (Research report, 2014)
   Dyrket mark i Volbu-feltet benyttes hovedsakelig til grasdyrking (78 %) med mjølkeku og storfe som de viktigste husdyrslagene. Husdyrtallet er kraftig redusert over den siste 10-årsperioden. Både husdyrgjødselmengder og ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbufeltet 2011 

   Fystro, Gustav; Hauken, Marit (Research report, 2013)
   Dyrket mark i nedbørfeltet benyttes hovedsakelig til grasdyrking (84 %), og mjølkeku og sau er de viktigste husdyrslagene. Husdyrtallet er kraftig redusert over den siste 10-årsperioden. Både husdyrgjødselmengder og ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbufeltet 2013 

   Fystro, Gustav; Hauken, Marit (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbufeltet 2014 

   Lunnan, Tor; Hauken, Marit (Research report, 2016)
   Dyrket mark i Volbufeltet benyttes hovedsakelig til grasdyrking (83 %) med mjølkeku, storfe og sau som de viktigste husdyrslagene i 2014/2015. Husdyrtallet er kraftig redusert over den siste 10-årsperioden. Både ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbufeltet 2015 

   Lunnan, Tor; Skaalsveen, Kamilla (Research report, 2017)
   Dyrket mark i Volbufeltet benyttes hovedsakelig til grasdyrking (90 %) med mjølkeku, storfé og sau som de viktigste husdyrslagene i 2015/2016. Husdyrtallet er kraftig redusert over den siste 10-årsperioden. Både ...
  • Gjødslingspraksis ved bruk av husdyrgjødsel. Resultater fra fire nedbørfelt i JOVA-programmet 

   Øgaard, Anne Falk (Bioforsk rapport;3(60) 2008, Research report, 2008-05-30)
   Gjødslingspraksis ved bruk av husdyrgjødsel er undersøkt i fire av feltene i det nasjonale Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Tilført mengde fosfor til eng og bygg var til dels betydelig over anbefalt ...
  • Hobølelva 2010 

   Stenrød, Marianne (Research report, 2012)
   Nedbørfeltet til Hobølelva er 331 km2, og i jordbruket er det kornproduksjon som dominerer. Overvåkingen har pågått siden 1997. Det ble påvist plantevernmidler i 5 av 11 prøver i 2010, til sammen 14 funn. Ingen funn var ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket JOVA. Bye 2010 

   Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2012)
   Det ble i 2010 dyrket høsthvete på feltet. Det høstpløyes hvert år. Tilførte gjødselmengder i 2010 var mindre enn noen gang tidligere i måleperioden. Tapene av fosfor og suspendert stoff var, som i de fleste av de tidligere ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket JOVA. Hotranelva 2009 

   Rød, Line Meinert; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav; Bechmann, Marianne; Paulsen, Leif Inge (Research report, 2011)
   Dyrket areal i nedbørfeltet til Hotran domineres av kornproduksjon, med betydelig innslag av eng og beite. Konsentrasjoner målt i Hotranelva viser at elva er preget av høye nivåer med fosfor, nitrogen og særlig partikler. ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA Heiabekken 2010 

   Øgaard, Anne Falk (Research report, 2010)
   I Heiabekkens nedbørfelt er det betydelig produksjon av grønnsaker og poteter med mye bruk av plantevernmidler. Det er relativt lett sandjord, og Heiabekken er derfor et risikoområde der sannsynligheten for å påvise ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Bye 2009 

   Rød, Line Meinert; Bechmann, Marianne; Eggestad, Hans Olav; Deelstra, Johannes; Selnes, Svein (Research report, 2011)
   Det ble i 2009 dyrket vårhvete på dette skiftet. Det høstpløyes hvert år. Totale gjødseltilførsler i 2009 var litt under gjennomsnittet for perioden 1996-2009 og det laveste registrert når det gjelder fosfor. Tap av fosfor ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Heiabekken 2009 

   Rød, Line Meinert; Bechmann, Marianne (Research report, 2009)
   Heiabekkens nedbørfelt er et intensivt grønnsaksdyrkingsfelt med mye bruk av plantevernmidler og relativt lett sandjord. Heiabekken er derfor et risikoområde der sannsynligheten for å påvise plantevernmidler er stor ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Hobølelva 2009 

   Rød, Line Meinert; Sørbotten, Lars-Erik; Bechmann, Marianne (Research report, 2011)
   Nedbørfeltet til Hobølelva er 331 km2, og i jordbruket er det kornproduksjon som dominerer. Overvåkingen har pågått siden 1997. Det ble påvist plantevernmidler i 6 av 11 prøver i 2009, og det er til sammen gjort 11 funn. ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Hotranelva 2010 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2012)
   Dyrket areal i nedbørfeltet til Hotran domineres av kornproduksjon, med betydelig innslag av eng og beite. Konsentrasjoner målt i Hotranelva viser at elva har høye nivåer av fosfor og særlig partikler. Det er store årlige ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Kolstadbekken 2009 

   Rød, Line Meinert; Bechmann, Marianne; Eggestad, Hans Olav; Deelstra, Johannes; Selnes, Svein (Research report, 2011)
   Det ble i 2009 dyrket korn på 76 % av arealet og gras/grønnfôr utgjorde 24 %. Totale gjødseltilførsler i 2009 var over gjennomsnittet for perioden 1991-2008, men lavere enn de siste årene. Tilførsel av mineralgjødsel er ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Kolstadbekken 2010 

   Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2012)
   Det ble dyrket korn på 68 % av arealet, mens gras og grønnfôr utgjorde 29 %. Totale gjødseltilførsler i 2010 var betydelig over gjennomsnitt for perioden 1991-2009. Andelen av mineralgjødsel er redusert, mens bruk av ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Lierelva 2009 

   Rød, Line Meinert; Sørbotten, Lars-Erik; Bechmann, Marianne (Research report, 2011)
   Nedbørfeltet til Lierelva er 303 km2. Overvåkingen har pågått siden 1997. Det er intensiv drift med grønnsaker og frukt i nedbørfeltet, og i tillegg er det mye kornproduksjon og eng. Det ble i 2009 påvist plantevernmidler ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Lierelva 2010 

   Stenrød, Marianne (Research report, 2012)
   Nedbørfeltet til Lierelva er 303 km2. Overvåkingen har pågått siden 1997. Det er intensiv drift med grønnsaker og frukt i nedbørfeltet, i tillegg er det mye kornproduksjon og eng. Det ble i 2010 påvist plantevern-midler i ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Mørdrebekken 2009 

   Rød, Line Meinert; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav (Research report, 2011)
   Dyrket mark i nedbørfeltet er dominert av korn og oljevekster. I 2009 var gjødsling med fosfor det laveste som er registrert i overvåkingsperioden. Årsmiddelkonsentrasjonene av fosfor og nitrogen i 2009/10 er hhv. 463 μg/l ...