• Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2015 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2017)
   Det ble i 2015 dyrket vårhvete i Bye-feltet. Det ble gjødslet med både mineralgjødsel og husdyrgjødsel dette året. Nitrogentilførselen (18,7 kg/daa) lå betydelig over gjennomsnittet til høsthvete for perioden 1990–2014 ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2015 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2017)
   Det dyrkes stort sett korn og gras i feltet, og i 2015 var det korn på 67 % og gras på 26 % av jordbruksarealet. Det ble i gjennomsnitt gjødslet med 16,9 kg N/daa og 3,4 kg P/daa, som er noe mer nitrogen og også fosfor enn ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstad 2015 

   Skaalsveen, Kamilla (Research report, 2017)
   Dyrket mark i Naurstadfeltet er dominert av langvarig eng og beite. Storfé og mjølkeku var de viktigste husdyrslagene i 2015. Det har vært en nedad-gående trend i tilført fosfor og nitrogen gjennom overvåkingsperioden, og ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Hotranfeltet 2015 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2017)
   Hotranfeltet ligger i Levanger kommune i Nord-Trøndelag. Det totale arealet er på 20 000 daa mens jordbruksarealet utgjør 11 500 daa. Dyrket areal er dominert av korndyrking (55 %), særlig bygg. Stubbareal gjennom vinteren ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre 2015 

   Molversmyr, Åge; Hauken, Marit (Research report, 2017)
   I 2015/2016 kom det nær normalt med nedbør (men mindre enn gjennom-snittet for foregående 20-års periode ), mens middeltemperaturen var litt høyere enn normalen. Totalt for perioden var nedbørmengden 1186 mm, mens avrenningen ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Timebekken 2015 

   Skaalsveen, Kamilla (Research report, 2017)
   Dyrket mark i Timefeltet er dominert av eng. I 2015 ble det gjødslet med 5 kg fosfor per dekar jordbruksareal, hvorav 90 % kom fra husdyrgjødsel. I løpet av overvåkingsåret 2015/2016 ble det registrert 1131 mm nedbør, ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2015 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2017)
   Skuterudfeltet er dominert av korndyrking. I 2015/2016 var årstemperaturen (6,7 °C) høyere enn normaltemperaturen (5,3 °C). Årsnedbøren (1139 mm) var høyere enn normal årsnedbør (785 mm), og årsavrenningen (658 mm) var ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Heiabekken 2015 

   Stenrød, Marianne (Research report, 2017)
   I gjennomsnitt ble det gjødslet med 13,7 kg nitrogen og 1,7 kg fosfor per dekar jordbruksareal i 2015, noe som var på nivå med perioden etter 2008. I bekken er det høye konsentrasjoner av næringsstoffer. Konsentrasjonen ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2015 

   Hauken, Marit (NIBIO Rapport;3(44) 2017, Research report, 2017-03-03)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av NIBIO divisjon for miljø og naturressurser og gjennomføres i samarbeid med Divisjon for bioteknologi og plantehelse, flere av forskningsstasjonene i NIBIO ...
  • Erosjon og tap av næringsstoffer og plantevernmidler fra jordbruksdominerte nedbørfelt. Sammendragsrapport fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) for 1992—2016 

   Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Greipsland, Inga; Hauken, Marit; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav; Tveiti, Geir (NIBIO Rapport;3(71) 2017, Research report, 2017-05-23)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ble startet i 1992 med det formål å dokumentere landbrukets virkning på vannkvaliteten samt effekten av endringer i jordbrukspraksis og tiltaksgjennomføring. I denne ...