• Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Skuterudbekken 2010 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2012)
   Dyrket mark i nedbørfeltet er dominert av korn og oljevekster. Tapet av næringsstoffer og suspendert stoff var i 2010/11 høyere enn gjennomsnittet for tidligere år og foregikk hovedsakelig i mai og under snøsmeltingen i ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre-kanalen 2012 

   Molversmyr, Åge; Hauken, Marit (Research report, 2012)
   I 2012/2013 var nedbørmengden omtrent som normal, mens middeltemperaturen var litt lavere enn normalen. Totalt for perioden var nedbørmengden 1122 mm, mens avrenningen var 632 mm. Dette gir et nedbøroverskudd på 490 mm. I ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Heiabekken 2012. Korn, grønnsaker og potet i Østfold 

   Bechmann, Marianne (Research report, 2012)
   Det har vært en stor reduksjon (60 %) i fosforgjødslingen i nedbørfeltet til Heiabekken siden 2008, blant annet på grunn av redusert potetproduksjon. Men i bekken var det svært høye konsentrasjoner av næringsstoffer i ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Vasshaglona 2010 

   Øgaard, Anne Falk (Research report, 2012)
   Det ble dyrket potet og grønnsaker på nesten 60 % av jordbruksarealet. Både nitrogengjødslingen (18,6 kg/daa) og fosforgjødslingen (5,3 kg/daa) var noe redusert sammenlignet med de siste årenes gjødsling. All husdyrgjødsel ...
  • Hobølelva 2010 

   Stenrød, Marianne (Research report, 2012)
   Nedbørfeltet til Hobølelva er 331 km2, og i jordbruket er det kornproduksjon som dominerer. Overvåkingen har pågått siden 1997. Det ble påvist plantevernmidler i 5 av 11 prøver i 2010, til sammen 14 funn. Ingen funn var ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket JOVA. Bye 2010 

   Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2012)
   Det ble i 2010 dyrket høsthvete på feltet. Det høstpløyes hvert år. Tilførte gjødselmengder i 2010 var mindre enn noen gang tidligere i måleperioden. Tapene av fosfor og suspendert stoff var, som i de fleste av de tidligere ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Skas-Heigre-kanalen 2010 

   Molversmyr, Åge; Hauken, Marit (Research report, 2012)
   I 2010/2011 var både nedbørmengden og middeltempera-turen litt lavere enn normalt. Totalt for perioden var nedbørmengden 1024 mm, mens avrenningen var 369 mm. Dette gir et nedbøroverskudd på 655 mm. I nedbør-feltet er ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Hotranelva 2010 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2012)
   Dyrket areal i nedbørfeltet til Hotran domineres av kornproduksjon, med betydelig innslag av eng og beite. Konsentrasjoner målt i Hotranelva viser at elva har høye nivåer av fosfor og særlig partikler. Det er store årlige ...
  • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Kolstadbekken 2010 

   Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2012)
   Det ble dyrket korn på 68 % av arealet, mens gras og grønnfôr utgjorde 29 %. Totale gjødseltilførsler i 2010 var betydelig over gjennomsnitt for perioden 1991-2009. Andelen av mineralgjødsel er redusert, mens bruk av ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2010 

   Øgaard, Anne; Pedersen, Rikard; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Sørbotten, Lars-Erik; Stenrød, Marianne; Fystro, Gustav; Riley, Hugh; Dreyer, Lill; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge (Bioforsk rapport;7(48) 2012, Research report, 2012-03-03)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med en rekke andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2011 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2013)
   Det ble dyrket korn på 66 % av jordbruksarealet, mens gras og grønnfôr utgjorde 27 % i 2011. Totale gjødseltilførsler i 2011 var betydelig over gjennomsnitt for perioden 1991-2010. Andelen av mineralgjødsel er redusert, ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2011 

   Bechmann, Marianne (Research report, 2013)
   I 2011 var både nitrogengjødslingen (17,1 kg/daa) og fosforgjødslingen (3,8 kg/ daa) lav sammenlignet med tidligere i overvåkingsperioden. Det var forholdsvis stor avrenning i dette rapporteringsåret, men tapene av partikler ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2011 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2013)
   Skuterudfeltet ligger i Ås kommune og er dominert av korndyrking. I året 2011/2012 var det mye nedbør og mer avrenning enn normalt. Det ble gjødslet med lite fosfor, og en høy andel av arealet lå i stubb over vinteren. ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Timebekken 2011 

   Hauken, Marit (Research report, 2013)
   Dyrket mark i Timefeltet er dominert av eng. I 2011 ble det gjødslet med 4,7 kg fosfor per dekar, hvorav 0,4 kg per dekar var mineralgjødsel. Det representerer en liten økning i forhold til året før. Det var mye nedbør og ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Hotranfeltet 2011 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2013)
   Dyrket areal i nedbørfeltet til Hotran domineres av kornproduksjon, med betydelig innslag av eng og beite. Årsmiddelkonsentrasjonene av fosfor og partikler i 2011/12 var på henholdsvis 663 μg/l og 555 mg/l. Dette er de ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbufeltet 2011 

   Fystro, Gustav; Hauken, Marit (Research report, 2013)
   Dyrket mark i nedbørfeltet benyttes hovedsakelig til grasdyrking (84 %), og mjølkeku og sau er de viktigste husdyrslagene. Husdyrtallet er kraftig redusert over den siste 10-årsperioden. Både husdyrgjødselmengder og ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre-kanalen 2011 

   Molversmyr, Åge; Hauken, Marit (Research report, 2013)
   I perioden 1. mai 2011 til 1. mai 2012 var både nedbørmengden og middel-temperaturen høyere enn normalen. Nedbørmengden var 1552 mm, mens det var 660 mm avrenning. Dette gir et nedbøroverskudd på 892 mm, som er betydelig ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstadbekken 2011 

   Pedersen, Rikard (Research report, 2013)
   Dyrket mark i nedbørfeltet er dominert av langvarig eng og beite. Totale mengder tilført fosfor og nitrogen i 2011 var det nest laveste som er registrert i måle-perioden. Tapene av fosfor var lavere enn gjennomsnittet for ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2011 

   Hauken, Marit (Research report, 2013)
   Dyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. Vinteren 2011/2012 overvintret 70 % av kornarealene i stubb, hvilket er om lag som gjennomsnittet. I 2011 ble det gjødslet med lite fosfor i forhold til tidligere år i ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2011 

   Pedersen, Rikard; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Greipsland, Inga; Stenrød, Marianne; Fystro, Gustav; Selnes, Svein; Riley, Hugh; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge (Bioforsk rapport;8(99) 2013, Research report, 2013-08-12)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) overvåker jordbruksdominerte nedbørfelt over hele landet, og rapporterer årlige overvåkingsresultater for det enkelte nedbørfelt i form av feltrapporter. De overvåkede ...